ImiSebenzi 5:1-42

  • U-Ananiya loSafira (1-11)

  • Abaphostoli benza izibonakaliso ezinengi (12-16)

  • Bayabotshwa besebekhululwa (17-21a)

  • Baphinda bamiswe phambi kweSanihedrini (21b-32)

    • ‘Silalela uNkulunkulu kulokuthi silalele abantu’ (29)

  • Icebo likaGamaliyeli (33-40)

  • Batshumayela endlini ngendlu (41, 42)

5  Enye indoda okwakuthiwa ngu-Ananiya lomkayo okwakuthiwa nguSafira bathengisa umhlabathi.  Yasifihla enye imali umkayo ekwazi, yathatha enye yakhona yafika yayithi qithi phambi kwabaphostoli.  Kodwa uPhetro wathi kuyo: “Ananiya, kungani uSathane ekunike isibindi sokuqambela umoya ongcwele amanga, wafihla enye imali othengise ngayo umhlabathi?  Kanti ubungasiwakho yini useselawo? Angithi uthe usuwuthengisile ubukhululekile ukuzenzela okufunayo ngemali yakhona? Kungani inhliziyo yakho icabange ukwenza into enje? Awuqambelanga abantu amanga, uqambele uNkulunkulu.”  U-Ananiya wathi ewezwa amazwi la, wathi di phansi wafa. Bonke abayizwayo indaba le besaba kakhulu.  Amajaha asesukuma amgoqela ngamalembu, amthwala aphuma laye phandle ayamngcwaba.  Ngemva kwamahola angaba mathathu inkosikazi yakhe yafika ingakwazi ukuthi kwenzakaleni.  UPhetro wathi kuyo: “Akungitshele, yiyo yonke imali le lina lobabili elithengise ngayo umhlabathi?” Yona yathi: “Ye yiyo yonke.”  UPhetro wasesithi kuyo: “Kungani lina lobabili livumelene ukulinga umoya kaJehova? Inyawo zalabo abangcwabe umkakho zisemnyango, bazakuthwala baphume lawe phandle.” 10  Masinyane nje yawela phambi kukaPhetro yafa. Amajaha athi engena ayithola isifile, aseyithwala aphuma layo phandle ayayingcwaba eceleni komkayo. 11  Lonke ibandla kanye labo bonke abazizwayo izinto lezi besaba kakhulu. 12  Abaphostoli bona baqhubeka besenzela abantu izibonakaliso lezimanga njalo bonke babehlangana ndawonye endleleni okwakuthiwa ngekaSolomoni.* 13  Lanxa abanye bengazange babe laso isibindi sokuzihlanganisa labo, abantu babekhuluma kuhle kakhulu ngabo. 14  Phezu kwalokho ababekholwa eNkosini baqhubeka besengezelelwa, kusiba lamadoda labesifazana abanengi kakhulu. 15  Babeze bathathe labagulayo babalethe emigwaqweni emikhulu, besebebalalisa emibhedeni emincane lasemacansini ukuze kuthi nxa uPhetro esedlula, isithunzi sakhe nje sidlule phezu kwabanye babo. 16  Amaxuku abantu ayelokhu efika evela emadolobheni aseduze leJerusalema, ethwele abantu abagulayo labahlutshwa ngamadimoni. Kakho loyedwa ongelatshwanga. 17  Kodwa umphristi omkhulu wasukuma kanye labo bonke ababelaye ababengabeqembu labaSadusi, umhawu usubabulele; 18  basebebamba* abaphostoli babafaka ejele yomphakathi. 19  Kodwa ebusuku ingilosi kaJehova yavula iminyango yejele yabakhiphela phandle, yathi: 20  “Hambani liyekuma ethempelini liqhubeke litshela abantu wonke amazwi amayelana lempilo le.” 21  Sebekuzwile lokhu, bangena ethempelini emadabukakusa baqalisa ukufundisa. Umphristi omkhulu lalabo ayelabo bafika babuthanisa iSanihedrini yonke leqembu lonke labadala bako-Israyeli, bathumela ilizwi lokuthi abaphostoli bayethathwa ejele balethwe kubo. 22  Kodwa abalindi bethempeli bathi befika ejele bafica abaphostoli bengekho. Basebephenduka babika, 23  bathi: “Sifice kukhiyiwe ejele, kuvalwe ngci. Abalindi bebemile eminyango kodwa sithe sivula sathola kungelamuntu phakathi.” 24  Umphathi wethempeli kanye lomphristi okhokhelayo bathi bewezwa amazwi la baphithana amakhanda, bazibuza ukuthi kwakuzaphetha ngani lokhu. 25  Kwasekufika omunye umuntu wababikela wathi: “Amadoda eliwafake ejele amile ethempelini, afundisa abantu.” 26  Umphathi labalindi bakhe basuka bayabathatha, kodwa lokhu kabakwenzanga ngodlakela ngoba babesesaba ukuthi abantu bazabakhanda ngamatshe. 27  Basebebuya labo bafika babamisa phambi kweSanihedrini. Umphristi omkhulu wasebathonisisa 28  wathi: “Saliqonqosela ukuthi lingaqhubeki lifundisa ngebizo leli. Kodwa khangelani, seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu futhi lizimisele ukwenza ukuthi igazi lendoda le libe phezu kwethu.” 29  UPhetro labanye abaphostoli bamphendula bathi: “Kumele silalele uNkulunkulu umbusi kulokuthi silalele abantu. 30  UNkulunkulu wabokhokho bethu wamvusa uJesu, lowo elambulala ngokumbethela* esigodweni.* 31  UNkulunkulu wamphakamisela esandleni sakhe sokudla waba nguMmeli Omkhulu loMsindisi ukuze abako-Israyeli baphenduke futhi bathethelelwe izono. 32  Thina singofakazi balezizinto, lomoya ongcwele uNkulunkulu awuphe labo abavuma ukuthi ungumbusi wabo futhi abamlalelayo ungufakazi wazo.” 33  Bathi bekuzwa lokhu bavuka ngolaka, sebefuna ukubasusela amanqe. 34  Kodwa omunye umFarisi okuthiwa nguGamaliyeli wasukuma phakathi kweSanihedrini; wayengumfundisi woMthetho owayehlonitshwa kakhulu ngabantu bonke. Wathi abaphostoli bakhitshelwe phandle okwesikhatshana. 35  Wasesithi kubo: “Madoda ako-Israyeli, qaphelani into elifuna ukuyenza amadoda la. 36  Ngokwesibonelo, kwake kwaba loThewuda owayezenza umuntu oqakathekileyo. Eqenjini lakhe kwaba lamadoda angaba ngu-400. Kodwa wabulawa njalo bonke ababemlandela basabalala, amacebo abo aphelela emoyeni. 37  Ngemva kwakhe kwaba loJudasi waseGalile ngensuku zokubhaliswa kwabantu. Wahuga abantu ukuthi bamlandele, kodwa laye watshabalala futhi bonke ababemlandela bachitheka. 38  Yikho ngilitshela ukuthi lingahluphani lawo amadoda la, wayekeleni, ngoba nxa icebo leli kumbe umsebenzi lo ungowabantu, uzachithwa. 39  Kodwa nxa ungokaNkulunkulu kalisoze lenelise ukuwuchitha. Lingathola ukuthi selisilwa loNkulunkulu.” 40  Bawalalela amazwi akhe basebebiza abaphostoli bababhaxabula.* Ngemva kwalokho babaqonqosela ukuthi bangakhulumi ngebizo likaJesu, basebebayekela bahamba. 41  Ngakho basuka phambi kwenkundla yeSanihedrini bethokoza ngenxa yokuthi kwakubonakale kufanele ukuthi baphathwe kubi ngenxa yebizo lakhe. 42  Nsuku zonke baqhubeka befundisa njalo bememezela izindaba ezinhle ngoKhristu uJesu ethempelini kanye lasendlini ngendlu, kabazange bayekele.

Amabala angaphansi

Indlela le yayilophahla.
Kumbe, “basebebopha.”
NgesiGrikhi, “ngokumlengisa.”
Kumbe, “esihlahleni.”
Kumbe, “babatshaya.”