ImiSebenzi 4:1-37

  • UPhetro loJohane bayabotshwa (1-4)

    • Sekulamadoda angu-5 000 akholwayo (4)

  • Ukuthonisiswa phambi kweSanihedrini (5-22)

    • “Kasingeke siyekele ukukhuluma” (20)

  • Ukuthandazela ukuba lesibindi (23-31)

  • Abafundi babelana impahla (32-37)

4  UPhetro loJohane bathi belokhu besakhuluma labantu, balandwa ngabaphristi lomphathi wethempeli kanye labaSadusi.  Babecaphukile ngoba abaphostoli babefundisa abantu njalo bememezela ukuthi uJesu wayevusiwe kwabafileyo.  Yikho bababamba* babafaka ejele kwaze kwaba lilanga elilandelayo ngoba kwasekuvele sekuntambama.  Lanxa kunjalo, abanengi ababekade bebalalele bekhuluma bakholwa njalo amadoda akholwayo afika kunani elalingaba yi-5 000.  Ngelanga elilandelayo ababusi babo labadala kanye lababhali babuthana eJerusalema  belo-Anasi umphristi okhokhelayo, loKhayifasi, loJohane, lo-Alekizanda kanye labo bonke ababeyizihlobo zomphristi okhokhelayo.  Bamisa uPhetro loJohane phakathi kwabo baqalisa ukubabuza besithi: “Liwathethe ngaphi amandla okwenza lokhu, njalo likwenze ngebizo likabani?”  UPhetro wagcwala umoya ongcwele wasesithi kubo: “Babusi babantu lani badala,  nxa lamuhla sithonisiswa ngesenzo esihle esisenze endodeni le ebiyisigoga, futhi lifuna ukwazi ukuthi ngubani oyenze yasila, 10  lina lonke labantu bonke bako-Israyeli yazini ukuthi isiliswe ngebizo likaJesu Khristu umNazaretha, lowo elambulala ngokumbethela esigodweni kodwa wavuswa nguNkulunkulu kwabafileyo. Indoda le imi phambi kwenu iqine saka ngenxa yakhe. 11  UJesu lo nguye ‘ilitshe lina abakhi elaliphatha njengento engelancedo, eselibe lilitshe elikhulu eliyisiqokoqela.’* 12  Kanti njalo kakho omunye olensindiso, ngoba kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elikhethwe nguNkulunkulu ebantwini okumele sisindiswe ngalo.” 13  Kodwa bona bathi bebona ukuthi uPhetro loJohane babekhuluma bekhululekile* njalo benanzelela ukuthi babengafundanga* futhi bengabantu makhaza, bamangala, bananzelela ukuthi babekade beloJesu. 14  Njengoba babeyikhangele indoda eyayelatshiwe imi labo, baswela ukuthi baphendule bathini. 15  Yikho babatshela ukuthi baphume phandle kwewolu yeSanihedrini, bona basala bebonisana, 16  besithi: “Sithini ngamadoda la? Asenzile sibili isibonakaliso esimangalisayo esibonwe yibo bonke abahlala eJerusalema futhi lokho ngeke sikuphike. 17  Asiwethuseleni siwatshele ukuthi angaphindi akhulume laloba ngubani ngalelibizo ukuze lokhu kungaqhubeki kumemetheka ebantwini.” 18  Basebebabiza babanika umlayo wokuthi bangaqali ukukhuluma loba ukufundisa ngebizo likaJesu. 19  Kodwa uPhetro loJohane babaphendula bathi: “Yahlulelani lina ukuthi kuqondile yini emehlweni kaNkulunkulu ukuthi silalele lina kulokuthi silalele uNkulunkulu. 20  Kodwa thina kasingeke siyekele ukukhuluma ngezinto esizibonileyo lesizizwileyo.” 21  Baphinda babethusela, basebebakhulula ngoba babengazange bathole isizatho sokubajezisa njalo babesesaba abantu, njengoba bonke basebekhazimulisa uNkulunkulu ngalokho okwakwenzakele. 22  Phela indoda okwakwenziwe kuyo isimangaliso* lesi yayileminyaka eyedlula 40. 23  Bathi sebekhululiwe baya kubazalwane babo bafika bababikela lokho ababekutshelwe ngabaphristi abakhokhelayo labadala. 24  Bekuzwa lokho baphakamisela amazwi abo kuNkulunkulu bemunye, bathi: “Nkosi Enkulu, nguwe owadala izulu, lomhlaba, lolwandle kanye lakho konke okukukho, 25  njalo nguwe owakhuluma ngomoya ongcwele usebenzisa ukhokho wethu uDavida inceku yakho, wathi: ‘Kungani izizwe zixokozela njalo abantu becabangisisa ngezinto ezingancediyo? 26  Amakhosi omhlaba asezilungiselele ukuvukela uJehova logcotshiweyo* wakhe, lababusi babuthene ndawonye ukuze balwisane labo.’ 27  Bobabili uHerodi loPhontiyu Philathu babuthana edolobheni leli kanye labantu bezizweni, labako-Israyeli, bephikisana loJesu inceku yakho engcwele owayigcobayo, 28  ukuze benze lokho okwakuvele sekumiswe yisandla sakho lenhloso yakho ukuthi kuzakwenzakala. 29  Khathesi-ke Jehova lalela ukusongela kwabo, unike izinceku zakho amandla okuthi ziqhubeke zikhuluma ilizwi lakho ngesibindi esikhulu, 30  uqhubeke uselula isandla sakho ukuze welaphe njalo wenze izibonakaliso lezimanga ngebizo lenceku yakho engcwele uJesu.” 31  Bathe sebethandazile bencenga,* indawo ababebuthene kuyo yazamazama, njalo bonke ngobunengi babo bagcwala umoya ongcwele bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. 32  Phezu kwalokho ixuku lalabo abakholwayo lalimanyene enhliziyweni lasemphefumulweni* futhi kakho ngitsho loyedwa wabo owayesithi izinto zakhe ngezakhe yedwa. Babesabelana zonke izinto ababelazo. 33  Abaphostoli baqhubeka bebuveza ngamandla amakhulu ubufakazi bokuvuswa kweNkosi uJesu njalo umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. 34  Kakho loyedwa phakathi kwabo owayeswela ngoba bonke ababelamasimu loba izindlu babekuthengisa lokhu babuye lemali yalokho ababekuthengisile, 35  bafike bayithi qithi phambi kwabaphostoli, yabelwe ngamunye kusiya ngokuswela kwakhe. 36  UJosefa, lowo abaphostoli ababembiza langokuthi nguBhanabha (okutsho ukuthi “iNdodana Yenduduzo”), owayengumLevi futhi edabuka eKhuphro, 37  wayelesiqinti somhlabathi. Yikho wasithengisa wabuya lemali ayeyitholile, wayibeka phambi kwabaphostoli.

Amabala angaphansi

Kumbe, “bababopha.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “belesibindi.”
Lapha kutshiwo ukuthi babengafundanga ezikolo zaboRabi, hatshi ukuthi babengakwazi ukubala lokubhala.
Kumbe, “isibonakaliso.”
Kumbe, “loKhristu.”
Kumbe, “sebethandaze ngenhliziyo yonke.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.