ImiSebenzi 3:1-26

  • UPhetro usilisa ogogekileyo (1-10)

  • Intshumayelo kaPhetro endleleni kaSolomoni (11-26)

    • ‘Ukubuyiselwa kwezinto zonke’ (21)

    • Umphrofethi onjengoMosi (22)

3  UPhetro loJohane babesiya ethempelini ngehola lomthandazo, okwakulihola lesitshiyagalolunye.*  Kwakulabantu ababethwele indoda eyayigogekile kusukela izalwa. Nsuku zonke babeyifaka eduze legedi lethempeli elalithiwa liGedi Elihle, ukuze icele izipho kulabo ababengena ethempelini.  Yathi ibona uPhetro loJohane sebengena ethempelini, yaqalisa ukucela izipho.  Kodwa uPhetro loJohane bayikhangela bayithi nhlo, bathi: “Sikhangele.”  Lakanye yabakhangelisisa ilindele ukuthi bayiphe isipho.  Loba kunjalo uPhetro wathi: “Kangilasiliva legolide, kodwa ngikunika lokho engilakho. Ngebizo likaJesu Khristu umNazaretha, sukuma uhambe!”  Waseyibamba ngesandla sokudla wayisukumisa. Khonokho nje inyawo lenqagala zayo kwaqina,  yathi lothu ngenyawo zayo yaqalisa ukuhamba. Yasihamba labo ethempelini, ihamba iseqayeqa idumisa uNkulunkulu.  Abantu bonke bayibona ihamba njalo idumisa uNkulunkulu, 10  basebenanzelela ukuthi yiyo indoda eyayijayele ukuhlala eGedini Elihle lethempeli ilindele ukuphiwa izipho. Okwakwenzakele kuyo kwabamangalisa kakhulu, basala bengelankani. 11  Indoda le yathi ilokhu ibambe uPhetro loJohane, abantu bonke bagijima baya kubo endleleni okwakuthiwa ngekaSolomoni* bephelelwe. 12  UPhetro uthe ekubona lokhu wathi ebantwini: “Bantu bako-Israyeli, lamangala kangaka kutheni? Kungani lisikhangela angathi amandla ethu lokuzinikela kwethu kuNkulunkulu yikho okwenze indoda le yenelisa ukuhamba? 13  UNkulunkulu ka-Abrahama lo-Isaka kanye loJakhobe, uNkulunkulu wabokhokho bethu, useyikhazimulisile iNceku yakhe uJesu, lowo lina elamnikelayo lamlahla phambi kukaPhilathu lanxa yena wayesekhethe ukumkhulula. 14  Lamlahla sibili ongcwele lolungileyo, lacela ukuthi likhululelwe indoda eyayingumbulali, 15  laselibulala uMmeli Omkhulu wokuphila. Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo njalo thina singofakazi balokho. 16  Indoda le eliyibonayo leliyaziyo yenziwe yaqina ngebizo lakhe langokholo lwethu ebizweni lakhe. Ukholo esilalo ngenxa yakhe yilo olwenze indoda le yaqina saka phambi kwenu lonke. 17  Bafowethu, ngiyakwazi ukuthi lalingazi elikwenzayo njengoba nje lababusi benu babengazi. 18  Kodwa uNkulunkulu ukugcwalise ngalindlela ayekukhulume ngemilomo yabo bonke abaphrofethi kungakenzakali, ukuthi uKhristu wakhe wayezahlupheka. 19  “Phendukani-ke njalo liguquke ukuze izono zenu zesulwe, ukwenzela ukuthi uJehova ngokwakhe alethe izikhathi zokuvuselelwa, 20  abesethuma uKhristu ambekileyo ngenxa yenu, uJesu. 21  UJesu lo kufanele aqhubeke esezulwini kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa kwezinto zonke uNkulunkulu azikhuluma ngemilomo yabaphrofethi bakhe abangcwele bakudala. 22  UMosi yena wathi: ‘UJehova uNkulunkulu wenu uzalivusela phakathi kwabafowenu umphrofethi onjengami. Kumele lilalele loba yini alitshela yona. 23  Loba ngubani* ongamlaleliyo umPhrofethi lo uzabhujiswa asuswe kokuphela ebantwini bakaNkulunkulu.’ 24  Labaphrofethi bonke kusukela kuSamuyeli lalabo abamlandelayo, okuyibo abaphrofethayo, bakhuluma ngazo insuku lezi bacaca. 25  Lina lingamadodana abaphrofethi lawesivumelwano uNkulunkulu asenza labokhokho benu esithi ku-Abrahama: ‘Zonke izimuli zomhlaba zizabusiswa ngenzalo* yakho.’ 26  UNkulunkulu wathi eseyivusile iNceku yakhe, wayithuma kini kuqala ukuze izolibusisa ngokwenza ukuthi ngamunye wenu aphenduke, atshiye imisebenzi emibi.”

Amabala angaphansi

Ngabo-3 emini.
Indlela le yayilophahla.
Kumbe, “Loba yiwuphi umphefumulo.”
NgesiGrikhi, “ngenhlanyelo.”