ImiSebenzi 26:1-32

  • UPhawuli uzivikela phambi kuka-Agripha (1-11)

  • UPhawuli ukhuluma ngokuguquka kwakhe (12-23)

  • UFestu lo-Agripha bayamphendula (24-32)

26  U-Agripha wathi kuPhawuli: “Usungakhuluma sizwe ukuthi uzivikela usithini.” UPhawuli waseselula isandla sakhe waqalisa ukukhuluma ezivikela esithi:  “Nkosi Agripha, kuyangithokozisa ukuthi lamuhla ngizazivikela phambi kwakho ezintweni zonke amaJuda angimangalela ngazo.  Wena uyawazi wonke amasiko amaJuda kanye lezimpikiswano zawo. Ngakho ngiyakuncenga ukuthi ubekezele, ungilalele.  “Wonke amaJuda ayazi mhlophe indlela engangiphila ngayo phakathi kwabantu bakithi* kusukela ngisesemncane langesikhathi ngiseJerusalema,  njalo sekulesikhathi eside engazi. Nxa efuna angafakaza ukuthi ngangingumFarisi, futhi abaFarisi banamathela kakhulu emthethweni ukwedlula amanye amaJuda.  Kodwa khathesi ngimi ngithonisiswa ngenxa yokuthi ngilethemba lokuthi isithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubokhokho bethu sizagcwaliseka.  Isithembiso lesi yiso izizwana zethu ezilitshumi lambili ezilethemba lokusibona sigcwaliseka njengoba zisebenza gadalala zimenzela inkonzo engcwele ebusuku lemini. AmaJuda angimangalela ngenxa yethemba lelo Nkosi.  “Kuyini okwenza lingakholwa ukuthi uNkulunkulu uyabavusa abafileyo?  Mina ngangizitshela ukuthi kuqondile sibili ukuthi ngenze konke engingakwenza ukuze ngiphikise ibizo likaJesu umNazaretha. 10  Yikho kanye engakwenzayo eJerusalema. Abanengi abangcwele ngabavalela emajele ngoba abaphristi abakhokhelayo babengiphe amandla okwenza njalo, futhi nxa kwasekumele babulawe ngangivotela ukuthi babulawe. 11  Ngangihlala ngibajezisa emasinagogeni wonke, ngizama ukubatshiyisa ukholo lwabo ngenkani, ngaze ngahlukuluza labanye kwamanye amadolobho ngoba ngangibazondele kakhulu. 12  “Ngakwenza lokhu ngisiya eDamaseko, ngiphiwe amandla kanye lomlayo ngabaphristi abakhokhelayo. 13  Kwathi sekusemini enkulu ngisemgwaqweni, Nkosi ngabona ukukhanya kuvela ezulwini, kusedlula ukukhanya kwelanga. Kwaphazima lapho engangikhona lakulabo ababehamba lami. 14  Sonke sawela phansi, ngasengisizwa ilizwi likhuluma lami ngolimi lwesiHebheru lisithi: ‘Sawuli, Sawuli, kanti ungihlukuluzelani? Uzithwalisa nzima nxa ulokhu ukhahlela izigodo ezicijileyo.’* 15  Kodwa ngathi: ‘Ungubani Nkosi?’ INkosi yathi: ‘NginguJesu, lowo omhlukuluzayo. 16  Lanxa kunjalo, sukuma ume ngenyawo zakho. Ngiziveze kuwe ukuze ngikukhethe ube yinceku yami lofakazi wezinto ozibonileyo kanye lalezo ezimayelana lami engizakutshengisa zona. 17  Kanti njalo ngizakulamulela esizweni sakini lasezizweni engizakuthuma kuzo 18  ukuthi uvule amehlo azo, uzisuse ebumnyameni ziguqukele ekukhanyeni, zisuke lasemandleni kaSathane ziguqukele kuNkulunkulu, ukuze zithethelelwe izono futhi zithole ilifa zilalabo abangcwelisiweyo ngenxa yokuthi balokholo kimi.’ 19  “Lakanye ngakwenza lokho okwatshiwo ngumbono ovela ezulwini Nkosi Agripha. 20  Ngaqala kwabaseDamaseko, ngasengisiya kulabo abaseJerusalema lakuzo zonke izindawo zaseJudiya kanye lasebantwini bezizweni, ngibatshela ukuthi baphenduke, basondele kuNkulunkulu ngokwenza imisebenzi etshengisa ukuthi sebephendukile. 21  Yikho amaJuda angibamba ethempelini azama ukungibulala. 22  Kodwa kuze kube lamuhla ngiqhubeka ngifakaza kubantukazana labahlonitshwa ngoba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uyangincedisa. Akukho okunye engikukhulumayo ngaphandle kwalokho abaPhrofethi loMosi abathi kwakuzakwenzakala, 23  ukuthi uKhristu wayezahlupheka, abe ngowokuqala ukuvuswa kwabafileyo njalo amemezele ukukhanya ebantwini laba lasezizweni.” 24  UPhawuli wathi esakhuluma lokho ezivikela, uFestu wamemeza wathi: “Usuphambene Phawuli! Ukufunda kakhulu sekukuphambanisa ingqondo!” 25  Kodwa uPhawuli wathi: “Ayisikho ukuthi sengiphambene Mhlonitshwa Festu, kodwa ngikhuluma amazwi aliqiniso lalengqondo. 26  Inkosi engikhuluma layo ngikhululeke kangaka izazi kuhle izinto lezi. Kangithandabuzi ukuthi kakukho lokukodwa okuyeqileyo ngoba kakukho okwenzelwe endaweni ecatshileyo. 27  Uyabakholwa yini abaPhrofethi Nkosi Agripha? Ngiyakwazi ukuthi uyabakholwa.” 28  Kodwa u-Agripha wathi kuPhawuli: “Ngesikhatshana nje uzangenza ngintshintshe ngibe ngumKhristu.” 29  UPhawuli wasesithi: “Loba kungathatha isikhathi esifitshane kumbe eside, engikufisayo yikuthi uNkulunkulu enze ukuthi wena labo bonke abangizwayo lamuhla libe njengami, kodwa lingela amaketane la.” 30  Inkosi yasisukuma losibalukhulu loBhenisi kanye lamadoda ababehlezi lawo. 31  Kodwa bathi sebesuka baqalisa ukukhuluma bebodwa besithi: “Akulalutho olwenziwe yindoda le olungenza ifanele ukubulawa kumbe ukubotshwa.” 32  U-Agripha wasesithi kuFestu: “Indoda le ibizakhululwa aluba kayidluliselanga icala kuKhesari.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “kwesizwe sakithi.”
Kumbe, “izinciji.” Lesi yisigodo esicijileyo esisetshenziswa ukuqhuba inyamazana.