ImiSebenzi 2:1-47

  • Umoya ongcwele uyathululwa ngePhentekhosti (1-13)

  • Intshumayelo kaPhetro (14-36)

  • Amaxuku enza lokho akutshelwe nguPhetro (37-41)

    • Abangu-3 000 bayabhabhathizwa (41)

  • Ubudlelwano bamaKhristu (42-47)

2  Ngelanga loMkhosi WePhentekhosti bonke babebuthene ndawonye.  Masinyane nje kwaba lomsindo ovela ezulwini kungathi ngumoya ovunguza ngamandla, njalo wezwakala endlini yonke lapho ababehlezi khona.  Babona okwakungathi ngamalangabi omlilo ayelesimo solimi lomuntu. Asabalala ahlala emuntwini wonke owayelapho.  Bonke basebegcwala umoya ongcwele, baqalisa ukukhuluma ngezindimi ezitshiyeneyo kusiya ngalokho umoya owawubenza benelise ukukukhuluma.  Ngalesosikhathi eJerusalema kwakuhlala amaJuda ayesesaba uNkulunkulu njalo ayevela kuzo zonke izizwe ezingaphansi kwezulu.  Kwathi kusiba lomsindo lo, ixuku labuthana seliphelelwe ngoba ngamunye wabo wayebezwa bekhuluma ngolimi lwakhe.  Bamangala kakhulu, bathi: “Liyabona nje ukuthi bonke laba abakhulumayo ngabaseGalile?  Manje kwenzakala njani ukuthi ngamunye wethu azwe ulimi lomdabuko wakhe?  AmaPhathiya, lamaMede, lama-Elami, labahlala eMesophothamiya, leJudiya, leKhaphadokhiya lePhontusi, lesabelweni se-Asiya, 10  leFrigiya, lePhamfiliya, leGibhithe lasezabelweni zeLibhiya eduze leKhurene kanye lezethekeli zeRoma, amaJuda labaphendukele okholweni lwesiJuda,* 11  labaseKhrethe, labase-Arabhiya—bonke sibezwa bekhuluma izinto ezimangalisayo zikaNkulunkulu ngezindimi zethu.” 12  Bonke bamangala batsha amathe, babuzana bathi: “Kutshoni lokhu?” 13  Kodwa abanye babenza inhlekisa bathi: “Badakwe liwayini elimnandi.”* 14  UPhetro wasesukuma labaliTshumi Lanye wakhuluma labantu ngelizwi eliphezulu wathi: “Bantu baseJudiya lani lonke elihlala eJerusalema, nanku okumele likwazi, lalelisisani amazwi ami. 15  Licabanga ukuthi abantu laba badakiwe, kodwa kabadakwanga ngoba khathesi lihola lesithathu.* 16  Nanku okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi uJoweli: 17  ‘UNkulunkulu uthi, “Ezinsukwini zokucina, ngizathulula umoya* wami kuyo yonke imihlobo yabantu,* njalo amadodana enu lamadodakazi enu azaphrofetha, lamajaha enu azabona imibono futhi amaxhegu enu azaphupha amaphupho. 18  Ngalezonsuku omunye umoya wami ngizawuthulula ngitsho laphezu kwezinceku zami zesilisa lezesifazana, njalo zizaphrofetha. 19  Ngizaveza lezimanga phezulu ezulwini kanye lezibonakaliso phansi emhlabeni: igazi, lomlilo lentuthu emnyama. 20  Ilanga lizantshintsha libe yibumnyama lenyanga intshintshe ibe ligazi lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu njalo olukhazimulayo. 21  Wonke umuntu obiza ibizo likaJehova uzasindiswa.”’ 22  “Bantu bako-Israyeli, zwanini amazwi la: UNkulunkulu wamveza egcekeni uJesu umNazaretha, walitshengisa yena ngemisebenzi emangalisayo lezimanga kanye lezibonakaliso azenza esebenzisa yena phakathi kwenu, njengoba lisazi. 23  Indoda le yanikelwa njengoba nje uNkulunkulu wayehlosile futhi esevele ekwazi kungakenzakali. Layinikela ezandleni zabantu abangelamthetho laseliyibethela esigodweni, layibulala. 24  Kodwa uNkulunkulu wayivusa ngokuyikhulula ezinhlungwini* zokufa ngoba kwakungeke kwenzeke ukuthi ukufa kuqhubeke kuyibambile. 25  UDavida yena uthi ngaye: ‘UJehova ngimgcina ephambi kwami* sonke isikhathi, njalo kangisoze nginyikinywe ngoba usesandleni sami sokudla. 26  Yikho inhliziyo yami yathokoza lolimi lwami lwajabula kakhulu. Mina* ngizahlala ngilethemba 27  ngoba kawusoze ungitshiye* eNgcwabeni* njalo kawusoze uvumele ukuthi oqotho wakho akubone ukonakala. 28  Wenza ngazazi izindlela zokuphila, njalo uzangigcwalisa ngentokozo enkulu phambi kobuso bakho.’ 29  “Madoda, bafowethu, ngivumelani ngikhulume lani ngikhululekile, ngilitshele ngenhloko yemuli uDavida, ukuthi wafa wasengcwatshwa njalo ithuna lakhe likhona lapha kuze kube lamuhla. 30  Yena wayengumphrofethi njalo wayekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ukuthi wayezahlalisa inzalo yakhe esihlalweni sobukhosi. 31  Yikho wakubona kungakenzakali ukuthi uKhristu wayezavuswa, wasekhuluma ngakho wathi kazange atshiywe eNgcwabeni* futhi inyama yakhe kayizange ikubone ukonakala.* 32  UNkulunkulu wamvusa uJesu lo njalo sonke singofakazi balokho. 33  Ngakho usethulule lokhu elikubonayo lelikuzwayo ngoba waphakanyiselwa esandleni sokudla sikaNkulunkulu, wemukela lomoya ongcwele ayewuthenjiswe nguBaba. 34  Phela uDavida kazange aye emazulwini kodwa yena ngokwakhe uthi, ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla 35  ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo* senyawo zakho.”’ 36  Yikho-ke yonke indlu yako-Israyeli kumele ikwazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wamenza waba yiNkosi loKhristu, yenalo uJesu elambulala ngokumbethela esigodweni.” 37  Bathi bekuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni, basebesithi kuPhetro lakubo bonke abaphostoli: “Madoda, bafowethu, kumele senzeni?” 38  UPhetro wathi kubo: “Phendukani, ngamunye wenu abhabhathizwe ebizweni likaJesu Khristu ukuze lithethelelwe izono zenu. Ngemva kwalokho lizakwemukela isipho samahala somoya ongcwele. 39  Lokhu kuthenjiswe lina labantwabenu, labantu bonke abakhatshana kanye labo bonke uJehova uNkulunkulu wethu angababizela kuye.” 40  Wafakaza ngokugcweleyo kubo, ebatshela amanye amazwi amanengi njalo elokhu ebakhuthaza esithi: “Sindiswani kulesisizukulwane esixhwalileyo.” 41  Ngakho abemukela ilizwi lakhe ngentokozo babhabhathizwa, futhi ngalelolanga kwengezelelwa abantu abangaba* ngu-3 000. 42  Baqhubeka bezinikele ukulalela imfundiso yabaphostoli, bebuthana ndawonye,* besidla bonke njalo bekhuleka. 43  Wonke umuntu* wesaba sibili futhi abaphostoli baqalisa ukwenza izimanga ezinengi lezibonakaliso. 44  Bonke ababa ngamakholwa babebuthene ndawonye njalo benikela ngakho konke ababelakho ukuze kusetshenziswe ngumuntu wonke. 45  Babethengisa impahla yabo lezinto zabo, ­besebesabelana imali yakhona labanye bonke kusiya ngokuthi ngamunye wabo wayeswelani, 46  njalo nsuku zonke babebuthana ethempelini belenhloso eyodwa. Babesidla ezindlini ezitshiyeneyo futhi besabelana ukudla, bethokoza kakhulu ngezinhliziyo ezimhlophe. 47  Babedumisa uNkulunkulu njalo besemukelwa ngabantu bonke. Nsuku zonke uJehova waqhubeka esengezelela kubo abantu ababesindiswa.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “lamaphroselithe.”
Kumbe, “elitsha.”
Ngabo-9 ekuseni.
Kumbe, “omunye womoya.”
NgesiGrikhi, “phezu kwayo yonke inyama.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ezintanjeni.”
Kumbe, “ephambi kwamehlo ami.”
NgesiGrikhi, “Inyama yami.”
Kumbe, “utshiye umphefumulo wami.”
Kumbe, “eHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “eHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ukubola.”
Lapha kutshiwo ibhentshi elincane umuntu abeka kulo inyawo nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “imiphefumulo engaba.”
Kumbe, “besabelana izinto.”
Kumbe, “Yonke imiphefumulo.”