ImiSebenzi 18:1-28

  • Inkonzo kaPhawuli eKhorinte (1-17)

  • Ubuyela e-Antiyokhi yaseSiriya (18-22)

  • UPhawuli uya eGalathiya leFrigiya (23)

  • Ingcitshi yokukhuluma u-Apholo iyancediswa (24-28)

18  Ngemva kwalokho wasuka e-Athene waya eKhorinte.  Wasethola umJuda okuthiwa ngu-Akhwila owayedabuka ePhontusi. Wayesanda kufika evela e-Ithali lomkakhe uPrisila ngoba uKlawudiyu wayekhiphe umlayo wokuthi wonke amaJuda asuke eRoma. Ngakho uPhawuli waya kubo,  wahlala emzini wabo njalo wasebenza labo ngoba babesenza umsebenzi wokwenza amatende njengaye.  Wayebonisana labantu* esinagogeni ngamasabatha wonke njalo wenza amaJuda lamaGrikhi antshintsha ukucabanga kwawo, acina esekholwa.  USila loThimothi bathi sebefikile bevela eMakhedoniya, uPhawuli waqalisa ukusebenzisa isikhathi sakhe sonke etshumayela ilizwi, efakaza kumaJuda ukuze atshengise ukuthi uJesu nguKhristu.  Kodwa ayelokhu emphikisa futhi ethuka. Yikho wathintitha izembatho zakhe wathi kuwo: “Igazi lenu kalibe phezu kwamakhanda enu. Mina ngimsulwa. Kusukela khathesi sengizakuya ebantwini bezizweni.”  Wasuka-ke kuleyondawo* wasesiya endlini yendoda okuthiwa nguThithiyu Justu. Indoda le yayikhonza uNkulunkulu njalo indlu yayo yayiseduze lesinagogi.  Kodwa uKhrispu umphathi wesinagogi wakholwa eNkosini kanye labo bonke ayehlala labo. Abanengi abaseKhorinte abalizwayo ilizwi baqalisa ukukholwa babhabhathizwa.  Phezu kwalokho, ebusuku iNkosi yakhuluma loPhawuli embonweni yathi: “Ungesabi, qhubeka ukhuluma futhi ungathuli 10  ngoba ngilawe njalo kakho ozakuhlasela akulimaze. Ngilabantu abanengi edolobheni leli.” 11  Ngakho wahlala lapho okomnyaka lenyanga eziyisithupha efundisa abantu ilizwi likaNkulunkulu. 12  Kwathi uGaliyo engusibalukhulu wesabelo* se-Akhaya amaJuda amanyana ahlasela uPhawuli, asemqhuba emusa esihlalweni sokwahlulela, 13  athi: “Indoda le ihuga abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngendlela ephikisana lomthetho.” 14  UPhawuli wathi esezakhuluma, uGaliyo wathi kumaJuda: “MaJuda, aluba indoda le yenze into embi kumbe icala elikhulu, bengizakuba lesizatho sokuthi ngibekezele ngililalele. 15  Kodwa nxa liphikisana ngamazwi lamabizo langomthetho wenu, ziboneleni. Mina kangifuni ukuba ngumahluleli wezinto lezi.” 16  Esetsho njalo wabatshela ukuthi basuke esihlalweni sokwahlulela. 17  Bonke basebebamba uSosithene umphathi wesinagogi, baqalisa ukumtshaya bephambi kwesihlalo sokwahlulela. Kodwa uGaliyo kazange akungene konke lokho. 18  UPhawuli wathi esehlale okwensuku ezinengana, wavalelisa abazalwane waya eSiriya ngesikepe ephelekezelwa nguPrisila lo-Akhwila. Wagela inwele zaba zimfitshane eKhenikhreya ngenxa yesifungo ayesenzile. 19  Basebefika e-Efesu wabatshiya khona, yena wangena esinagogeni wabonisana lamaJuda. 20  Lanxa abazalwane babelokhu bemcela ukuthi angahambi, kazange avume. 21  Wabavalelisa wathi kubo: “Ngizaphinda ngiphenduke kini nxa uJehova ethanda.” Wasesuka e-Efesu ngomkhumbi 22  wayafika eKhesariya. Wahamba* wayabingelela ibandla, wasesehla waya e-Antiyokhi. 23  Wathi esehlale okwesikhatshana khonale wasuka waya ezindaweni ezitshiyeneyo ezisemangweni weGalathiya leFrigiya, eqinisa bonke abafundi. 24  E-Efesu kwafika umJuda okwakuthiwa ngu-Apholo, owayedabuka e-Alekizandriya. Wayeyingcitshi ekukhulumeni njalo eyazi kuhle iMibhalo. 25  Wayefundiswe* indlela kaJehova futhi wayevutha emoyeni, ekhuluma njalo efundisa izinto eziqondileyo ngoJesu kodwa esazi ubhabhathizo lukaJohane kuphela. 26  Waqalisa ukukhuluma ngesibindi esinagogeni. Kwathi uPrisila lo-Akhwila bemuzwa, bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ukuze imcacele kuhle. 27  Yena wayefuna ukuchapha aye e-Akhaya, yikho abazalwane babhalela abafundi bebakhuthaza ukuthi bamemukele kuhle. Wathi efika khonale wabancedisa kakhulu labo abasebengamakholwa ngenxa yomusa omkhulu kaNkulunkulu, 28  ngoba wayekhuluma etshiseka eveza egcekeni ukuthi amaJuda ayengaqondanga, ewatshengisa ngeMibhalo ukuthi uJesu nguKhristu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Wayekhuluma inkulumo.”
Lapha kutshiwo isinagogi.
Usibalukhulu wesabelo samaRoma. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kukhanya waya eJerusalema.
Kumbe, “Wayefundiswe ngomlomo.”