ImiSebenzi 14:1-28

  • Ukwanda lokuphikiswa e-Ikhoniyami (1-7)

  • AbeListra bababiza ngokuthi bangonkulunkulu (8-18)

  • UPhawuli usila bemkhande ngamatshe (19, 20)

  • Ukuqiniswa kwamabandla (21-23)

  • Babuyela e-Antiyokhi yaseSiriya (24-28)

14  Sebese-Ikhoniyami bobabili bangena esinagogeni lamaJuda bafika bakhuluma ngendlela eyenza ukuthi ixuku elikhulu lamaJuda lamaGrikhi libe ngamakholwa.  Kodwa amaJuda angakholwanga aqubula abantu* bezizweni, abayenga ukuthi baphikisane labazalwane.  Yikho bahlala lapho okwesikhathi eside bekhuluma ngesibindi ngenxa yamandla kaJehova, owafakazela ilizwi lakhe elaliphathelane lomusa wakhe omkhulu. Lokhu wakwenza ngokubavumela ukuthi benze izibonakaliso lezimangaliso.  Kodwa ixuku elalisedolobheni lelo lehlukana phakathi; abanye basekela amaJuda, abanye basekela abaphostoli.  Abantu bezizweni lamaJuda kanye lababusi babo bazama ukubakhahlameza lokubakhanda ngamatshe.  Kodwa bona bakuzwa lokhu basebebalekela emadolobheni aseLikhawoniya, leListra, leDebhe kanye lasezindaweni ezaziseduze lalapho.  Lakulezondawo bahamba betshumayela izindaba ezinhle.  EListra kwakulendoda eyayihlezi phansi, igogekile enyaweni. Yayizelwe iyisigoga, ingakaze ihambe.  Indoda le yayilalele uPhawuli ekhuluma. UPhawuli wayikhangela wayithi nhlo wabona ukuthi yayikholwa ukuthi ingasiliswa, 10  wasememeza wathi: “Sukuma ume ngenyawo zakho.” Ngakho indoda le yathi lothu yaqalisa ukuhamba. 11  Ixuku lathi libona okwakwenziwe nguPhawuli, lamemeza ngolimi lwesiLikhawoniya lathi: “Onkulunkulu sebentshintshe baba njengabantu behla beza kithi!” 12  Baqalisa ukubiza uBhanabha ngokuthi nguZewusi kodwa uPhawuli bathi nguHemesi ngoba nguye owayekhokhela ekukhulumeni. 13  Umphristi kaZewusi owayelethempeli elalisegedini ledolobho waletha izinkunzi lemiqhele yamahlamvu emagedini edolobho efuna ukuthi yena lamaxuku benze imihlatshelo. 14  Loba kunjalo umphostoli uBhanabha lomphostoli uPhawuli bathi bekuzwa lokho badabula izembatho zabo, bazithela exukwini bamemeza bathi: 15  “Madoda, kanti likwenzelani lokhu? Lathi singabantu abalendubo njengani futhi sitshumayela izindaba ezinhle kini ukuze litshiye izinto lezi ezingelancedo liye kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu, lomhlaba lolwandle kanye lakho konke okukukho. 16  Kuzizukulwane ezedlulayo wavumela zonke izizwe ukuthi zihambe ngezindlela zazo. 17  Loba kunjalo wafakaza ngokwenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala, elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo.” 18  Lanxa bakhuluma konke lokhu, bawayekelisa nzima amaxuku ukunikela kubo imihlatshelo. 19  Kodwa kwafika amaJuda evela e-Antiyokhi lase-Ikhoniyami ayenga amaxuku, akhanda uPhawuli ngamatshe amhudulela phandle kwedolobho ecabanga ukuthi usefile. 20  Kwathi abafundi sebebuthene kuye, wasukuma wangena edolobheni. Ngelanga elilandelayo wasuka loBhanabha baya eDebhe. 21  Batshumayela izindaba ezinhle kulelodolobho benza ihlekana labafundi, basebebuyela eListra, le-Ikhoniyami kanye lase-Antiyokhi. 22  Bafika lapho baqinisa abafundi bebakhuthaza ukuthi bahlale beqinile ekukholweni, besithi: “Kumele sidlule enhluphekweni ezinengi ukuze singene eMbusweni kaNkulunkulu.” 23  Phezu kwalokho babeka abadala ebandleni ngalinye, bethandaza njalo bezila ukudla. Babanikela kuJehova, lowo abasebekholwa kuye. 24  Basebedabula phakathi kwePhisidiya, bafika ePhamfiliya. 25  Sebetshumayele ilizwi ePhega, behla baya e-Athaliya. 26  Besuka lapho bahamba ngesikepe ­e-Antiyokhi, lapho ababenikelwe khona emuseni omkhulu kaNkulunkulu ukuze benze umsebenzi lo abasebewuqedile. 27  Bathe sebefikile babuthanisa ibandla, balandisa izinto ezinengi uNkulunkulu ayezenze ngabo, balitshela lokuthi wayevulele abezizweni umnyango wokholo. 28  Ngakho bahlala labafundi okwesikhathi eside.

Amabala angaphansi

Kumbe, “imiphefumulo yabantu.”