ImiSebenzi 10:1-48

  • Umbono kaKhoneliya (1-8)

  • Umbono kaPhetro wezinyamazana esezihlanjululiwe (9-16)

  • UPhetro uvakatshela uKhoneliya (17-33)

  • UPhetro utshumayela izindaba ezinhle kwabeZizweni (34-43)

    • “UNkulunkulu kakhethi” (34, 35)

  • AbeZizweni bamukela umoya ongcwele babhabhathizwe (44-48)

10  EKhesariya kwakulendoda okwakuthiwa nguKhoneliya. Yayingumkhokheli wamasotsha* ayesebuthweni le-Ithali.*  Indoda le yayizinikele kuNkulunkulu futhi yona labantu bonke eyayihlala labo babemesaba uNkulunkulu. Yayisipha abayanga izipho* ezinengi njalo ihlala ithandaza kuNkulunkulu imncenga.  Ngelinye ilanga sekungaba lihola lesitshiyagalolunye,* yabona umbono ocacileyo. Embonweni lo ingilosi kaNkulunkulu yathi kuyo: “Khoneliya!”  UKhoneliya wayikhangela selumbulele uvalo, wabuza wathi: “Kuyini Nkosi?” Yona yathi kuye: “Imithandazo yakho lezipho ozinika abayanga* kukhwelile kwaya kuNkulunkulu njalo uhlezi ekukhumbula lokho.  Khathesi-ke thuma abantu eJopha bayebiza indoda okuthiwa nguSimoni ebizwa ngokuthi nguPhetro.  Indoda le iyisethekeli emzini kaSimoni umtshuki wezikhumba olendlu eseduze kolwandle.”  Ingilosi eyayikhuluma laye yathi isuka nje, wakhetha phakathi kwezinceku zakhe izisebenzi ezimbili kanye lesotsha elalisesaba uNkulunkulu.  Wabalandisela konke wasebathuma eJopha.  Ngelanga elilandelayo bathi besaqhubeka ngohambo lwabo sebezafika edolobheni, uPhetro wakhwela phezu kophahla lwendlu esiyathandaza. Kwakungaba lihola lesithupha.* 10  Kodwa wezwa indlala isimhwaya, esefuna ukudla. Bathi besamlungisela ukudla wafikelwa ngumbono, 11  wabona izulu livuleka, kusehla into* eyayinjengelembu elikhulu lelineni, lisehliselwa emhlabeni libanjwe ngamakhona alo womane. 12  Phakathi kwalo kwakulemihlobo yonke yezinyamazana ezilenyawo ezine, lezinanakazana* zomhlaba kanye lezinyoni zezulu. 13  Ilizwi laselisithi kuye: “Sukuma Phetro, hlaba udle!” 14  Kodwa uPhetro wathi: “Hatshi Nkosi, mina kangikaze ngidle loba yini engcolileyo lengahlambulukanga.” 15  Ilizwi laselikhuluma laye okwesibili lathi: “Yekela ukubiza izinto uNkulunkulu asezihlambululile ngokuthi zingcolile.” 16  Lokhu kwathi sekwenzakele okwesithathu, okwakubonwe nguPhetro kwathathwa masinyane kwasiwa ezulwini. 17  UPhetro wathi elokhu esathithibele ezibuza ukuthi umbono ayewubonile wawungabe usitshoni, amadoda ayethunywe nguKhoneliya abuza ukuthi indlu kaSimoni ingaphi futhi ama egedini. 18  Amemeza ebuza ukuthi emzini lo kwakungabe kulesethekeli yini esithiwa nguSimoni obizwa ngokuthi nguPhetro. 19  UPhetro wathi esanakana ngombono lo, umoya wathi: “Amadoda amathathu ayakucela. 20  Ngakho sukuma wehlele phansi, uhambe lawo. Ungathikazi ngitsho lakancane ngoba yimi engiwathumileyo.” 21  UPhetro wasesehla phansi waya emadodeni ayethunyiwe, wathi: “Yimi umuntu elimdingayo. Ngingalinceda ngani?” 22  Athi kuye: “Sithunywe nguKhoneliya, umkhokheli wamasotsha olungileyo futhi omesabayo uNkulunkulu. Isizwe sonke samaJuda sikhuluma kuhle ngaye. Ingilosi engcwele imnike umlayo ovela kuNkulunkulu, yathi kakubize uze endlini yakhe ukuze azwe ukuthi uthini.” 23  UPhetro wasesithi amadoda la angene abe yizethekeli zakhe. Ngelanga elilandelayo wasuka wahamba lawo njalo abanye abazalwane beJopha bahamba laye. 24  Ngosuku olulandelayo wafika eKhesariya. UKhoneliya wayevele ebalindele, ebize izihlobo labangane bakhe ayebathanda. 25  UPhetro wathi engena, uKhoneliya wamhlangabeza wazilahlela enyaweni zakhe wamkhothamela. 26  Kodwa uPhetro wamsukumisa wathi: “Sukuma, lami ngingumuntu njengawe.” 27  Esaxoxa laye wangena phakathi wathola abantu abanengi bebuthene. 28  Wasesithi kubo: “Likwazi mhlophe ukuthi akukho emthethweni ukuthi umJuda adlelane lomuntu womunye umhlobo lokuthi aye kuye. Kodwa uNkulunkulu usengitshengisile ukuthi akumelanga ngibize loba ngubani ngokuthi ungcolile kumbe ngokuthi kahlambulukanga. 29  Yikho ngingazange ngithikaze ngitshelwa ukuthi ngize lapha. Ngicela ukubuza-ke, lingibizeleni?” 30  UKhoneliya wasesithi: “Ezinsukwini ezine ezidlulileyo, nxa sibala kusukela kulelihola, bengikhuleka endlini yami ngehola lesitshiyagalolunye.* Khonokho nje ngibone indoda ebigqoke izigqoko ezikhazimulayo imi phambi kwami, 31  yasisithi: ‘Khoneliya, uNkulunkulu usewuzwile umthandazo wakho njalo usewemukele, wakhumbula lezipho obuzinika abayanga.* 32  Ngakho thuma abantu eJopha ubize uSimoni obizwa ngokuthi nguPhetro. Indoda le iyisethekeli endlini kaSimoni umtshuki wezikhumba ohlala eduze kolwandle.’ 33  Yikho ngihle ngathuma abantu ukuthi bazokubiza. Wenze kuhle wabuya. Sesikhona-ke sonke phambi kukaNkulunkulu ukuthi sizwe zonke izinto uJehova akulaye ukuthi uzikhulume.” 34  UPhetro esezwe lokho waqalisa ukukhuluma wathi: “Khathesi sengizwisisa sibili ukuthi uNkulunkulu kakhethi, 35  kodwa kuzo zonke izizwe uyamemukela umuntu omesabayo njalo owenza okulungileyo. 36  Wathumela ilizwi emadodaneni ako-Israyeli ukuze atshumayele kuwo izindaba ezinhle zokuthula okuzakuba khona ngoJesu Khristu, yena oyiNkosi yabo bonke. 37  Liyayazi indaba okwakukhulunywa ngayo kulo lonke elaseJudiya kusukela eGalile, ngemva kobhabhathizo uJohane ayetshumayela ngalo. 38  Yayimayelana loJesu waseNazaretha, ukuthi uNkulunkulu wamgcoba njani ngomoya ongcwele langamandla, wahamba esenza okuhle kulo lonke ilizwe futhi esilisa bonke ababecindezelwe nguDeveli, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayelaye. 39  Singofakazi bazo zonke izinto azenza elizweni lamaJuda kanye laseJerusalema. Lanxa kunjalo, bambulala ngokumbethela* esigodweni.* 40  UNkulunkulu wamvusa ngelanga lesithathu, wasemvumela ukuthi abonakale* ebantwini, 41  hatshi kubo bonke abantu kodwa kubofakazi uNkulunkulu ayevele esebabekile, kithi thina esadla sanatha laye ngemva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. 42  Wasilaya lokuthi sitshumayeze abantu njalo sifakaze kuze kucace ukuthi lo nguye obekwe nguNkulunkulu ukuthi abe ngumahluleli wabaphilayo labafileyo. 43  Bonke abaphrofethi bafakaza ngaye besithi wonke umuntu okholwa kuye uyathethelelwa izono ngebizo lakhe.” 44  UPhetro wathi esakhuluma ngalokhu, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelalele ilizwi. 45  Amakholwa* ­asokiweyo ayebuye loPhetro amangaliswa yikuthi isipho samahala somoya ongcwele sasithululelwa lasebantwini bezizweni. 46  Phela ayebezwa bekhuluma ngezindimi ezitshiyeneyo bedumisa uNkulunkulu. UPhetro wasesithi: 47  “Ukhona yini ongala ukuthi laba babhabhathizwe ngamanzi bona sebewemukele umoya ongcwele njengathi?” 48  Ngemva kwalokho wabalaya ukuthi babhabhathizwe ebizweni likaJesu Khristu. Basebemcela ukuthi ahlale labo okwensukwana.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umkhokheli wamasotsha angu-100.
Lapha kutshiwo ibutho lamaRoma elilamasotsha angu-600.
NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ngabo-3 emini.
NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ngabo-12 emini.
NgesiGrikhi, “isitsha esithile.”
Kumbe, “lezidalwa ezihuquzelayo.”
Ngabo-3 emini.
NgesiGrikhi, “lezipho zakho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ngokumlengisa.”
Kumbe, “esihlahleni.”
NgesiGrikhi, “avezwe.”
Kumbe, “Abathembekileyo.”