ImiSebenzi 1:1-26

  • Amazwi aya kuThiyofilu (1-5)

  • Bazakuba ngofakazi kuze kuyefika emaphethelweni omhlaba (6-8)

  • UJesu uya ezulwini (9-11)

  • Abafundi bayabuthana bemanyene (12-14)

  • UMathiyasi uyakhethwa ukuthi athathe indawo kaJudasi (15-26)

1  Endabeni yokuqala engakubhalela yona Thiyofilu, ngakulandisela izinto zonke uJesu aqala ukuzenza lokuzifundisa  kwaze kwafika ilanga athathwa ngalo, esenike abaphostoli ayebakhethile imilayo esebenzisa umoya ongcwele.  Waziveza kubo ephila ngemva kokuhlupheka futhi lokhu wakwenza ngobufakazi obunengi obucacileyo. Bambona kanengi phakathi kwensuku ezingu-40, njalo wayekhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu.  Ngesikhathi bebuthene wabalaya wathi: “Lingasuki eJerusalema kodwa qhubekani lilindele lokho uBaba alithembise khona futhi elakuzwa ngami,  ngoba lanxa uJohane wabhabhathiza ngamanzi, lina lizabhabhathizwa ngomoya ongcwele ezinsukwini eziseduze.”  Basebesithi sebebuthene futhi, bambuza bathi: “Nkosi, usuwubuyisela khathesi yini umbuso ko-Israyeli?”  Wathi kubo: “Kakusikho kwenu ukwazi izikhathi kumbe insuku ezibekiweyo, lezo uBaba azifake ngaphansi kwamandla akhe.  Kodwa lizakwamukela amandla nxa umoya ongcwele ufika kini, njalo lizakuba ngofakazi bami eJerusalema lakulo lonke elaseJudiya leSamariya, kuze kuyefika emaphethelweni* omhlaba.”  Esekhulume izinto lezi waphakanyiselwa phezulu bekhangele, iyezi lamvala basala bengasamboni. 10  Besakhangele esibhakabhakeni yena elokhu esiyaphezulu, bathi qaqabu babona sekulamadoda amabili agqoke izembatho ezimhlophe, emi eceleni kwabo. 11  Athi kubo: “Madoda aseGalile, limeleni khonapho likhangele esibhakabhakeni? UJesu lo othethwe kini waya phezulu uzakuza ngendlela enjengayonale elimbone ethathwa ngayo esiya esibhakabhakeni.” 12  Basebebuyela eJerusalema besuka eNtabeni Yama-Oliva eseduze kweJerusalema. Ukuya khona kungumango wohambo lwangelanga lesabatha.* 13  Bathi befika baqansa baya endlini ephezulu lapho ababehlala khona. Ababelapho kwakunguPhetro, loJohane, loJakhobe, lo-Andreya, loFiliphu, ­loTomasi, loBhatholomewu, loMathewu, loJakhobe indodana ka-Alifewu, loSimoni otshisekayo kanye loJudasi indodana kaJakhobe. 14  Bonke babelenhloso yinye, behlala bethandaza njalo babelabanye abesifazana, loMariya unina kaJesu kanye labafowabo bakaJesu. 15  Ngalezonsuku uPhetro wasukuma wama phakathi kwabazalwane (abantu* ababelapho babengaba ngu-120). Wathi: 16  “Madoda, bafowethu, bekumele ugcwaliseke umbhalo owawuphrofethwe ngumoya ongcwele usebenzisa uDavida, lowo owawumayelana loJudasi owakhokhela labo ababopha uJesu. 17  Laye wayengomunye wethu njalo wathola isabelo enkonzweni le. 18  (Ngakho indoda le yathenga insimu ngembadalo eyayithola ngokwenza okungalunganga, njalo yawa yatshaya phansi ngekhanda, isisu sayo sadubuka, wonke amathumbu ayo achitheka. 19  Lokhu kwaziwa yizakhamizi zonke zaseJerusalema, yikho insimu leyo yabizwa ngokuthi yi-Akhelidama ngolimi lwazo, okutsho ukuthi “iNsimu Yegazi.”) 20  Angithi kubhaliwe ebhukwini lamaHubo ukuthi, ‘Indawo yakhe yokuhlala kayibe lunxiwa, kungabi lomuntu ohlala kuyo,’ lokuthi, ‘Umsebenzi wakhe wokuba ngumbonisi kawuthathwe ngomunye umuntu.’ 21  Ngakho kufanele ukuthi emadodeni ayehamba lathi sikhathi sonke iNkosi uJesu isenza imisebenzi yayo* phakathi kwethu, 22  kusukela ibhabhathizwa nguJohane kuze kuyefika ilanga eyathathwa ngalo kithi isiya phezulu, enye yamadoda la kumele ibe ngufakazi kanye lathi wokuthi wavuswa kwabafileyo.” 23  Yikho-ke baqamba ababili, uJosefa okuthiwa nguBhasabha owayesaziwa langokuthi nguJustu, kanye loMathiyasi. 24  Basebethandaza bathi: “O Jehova, wena owazi izinhliziyo zabantu bonke, tshengisa ukuthi nguphi phakathi kwamadoda la omkhethileyo 25  ukuthi abe ngumphostoli futhi amukele inkonzo le uJudasi aphambuka kuyo esesiya kweyakhe indawo.” 26  Basebesenza inkatho* yadla uMathiyasi, waqalisa ukubalwa kanye labaphostoli abangu-11.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezindaweni ezikhatshana kulazo zonke emhlabeni.”
Kumbe, “kungaba khatshana ngekhilomitha elilodwa.”
Kumbe, “ixuku.”
NgesiGrikhi, “ingena njalo iphuma.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.