3 UJohane 1:1-14

  • Ukubingelela kanye lomthandazo (1-4)

  • Ukunconywa kukaGayu (5-8)

  • UDiyotrefe othanda izikhundla (9, 10)

  • Bakhuluma kuhle ngoDemetriyu (11, 12)

  • Ukuhlela ukubavakatshela, lokubingelela (13, 14)

 Mina engimdala* ngibhalela uGayu othandekayo, engimthanda okweqiniso.  Mngane wami othandekayo, ngithandazela ukuthi konke kuqhubeke kukuhambela kuhle futhi ube lempilo enhle njengoba lakhathesi izinto zikuhambela kuhle.*  Ngathokoza kakhulu lapho abafowethu befika befakaza ukuthi ulalo iqiniso, njengoba uqhubeka uhamba eqinisweni.  Akukho okungijabulisa* ukwedlula ukuzwa ukuthi abantwabami baqhubeka behamba eqinisweni.  Mngane wami othandekayo, utshengisa ukuthi uthembekile ngalokho okwenzela abafowethu lanxa ungabazi.  Bakufakazele phambi kwebandla ukuthi ungumuntu olothando. Nxa sebesuka, ngicela ubancede ngendlela ezathokozisa uNkulunkulu.  Phela basuka bayatshumayela ngenxa yebizo lakhe, bengathathi lutho ebantwini bezizweni.  Ngakho silomlandu wokubamukela ngazo zombili abantu abanjalo ukuze sisebenze ndawonye eqinisweni.  Kulencwadi engayibhalela ibandla, kodwa uDiyotrefe othanda ukuba mkhulu ebandleni kamukeli ngenhlonipho loba yini evela kithi. 10  Yikho ngizafika ngichaye egcekeni imisebenzi yakhe ayenzayo, njengoba ehamba efafaza amazwi okusinyundela.* Lokho akwenzayo kakumsuthisi, wala lokwamukela abafowethu ngenhlonipho njalo uzama ukuvimbela labo abafuna ukubamukela, azame lokubaxotsha ebandleni. 11  Mngane wami othandekayo, ungalingiseli okubi kodwa lingisela okuhle. Owenza okuhle uvela kuNkulunkulu. Lowo owenza okubi kakamboni uNkulunkulu. 12  Bonke bakhuluma kuhle ngoDemetriyu njalo iqiniso liyavumelana labakutshoyo. Lathi siyamfakazela sibili futhi lawe uyakwazi ukuthi ubufakazi bethu buliqiniso. 13  Lanxa bekulezinto ezinengi ebengifuna ukukutshela zona, angifisi ukuqhubeka ngisebenzisa ipheni le-inki. 14  Kodwa ngilethemba lokuthi ngizakubona masinyane, sikhulume sikhangelene. Kwangathi ungaba lokuthula. Abangane* abangapha bayakubingelela. Bingelela abangane* khonangapho ngamabizo abo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “engingumdala.”
Kumbe, “kuwuhambela kuhle umphefumulo wakho.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “okungenza ngibonge.”
Kumbe, “ekhuluma amagama amabi ngathi.”
Kumbe, “Abazalwane.”
Kumbe, “abazalwane.”