2 UPhetro 3:1-18

  • Abeyisayo kabakunaki ukubhujiswa okuzayo (1-7)

  • UJehova kaphuzi (8-10)

  • Cabangani ngokuthi kumele libe ngabantu abanjani (11-16)

    • Amazulu amatsha lomhlaba omutsha (13)

  • Qaphelani ukuze lingadukiswa (17, 18)

3  Bathandekayo, le yincwadi yesibili engilibhalela yona. Njengoba ngenza kweyakuqala, ngilibhalela ngilinika izikhumbuzo ezizalinceda ukuthi licabange ngendlela ecacileyo,  ukuze likhumbule amazwi akhulunywa kudala* ngabaphrofethi abangcwele kanye lomlayo weNkosi enguMsindisi elawuthola ngabaphostoli benu.  Okokuqala okumele likwazi yikuthi ezinsukwini zokucina abeyisayo* bazakuza ngokweyisa* kwabo, beqhubeka ngezifiso zabo  njalo besithi: “Kungaphi ukuba khona kwakhe okwathenjiswayo? Phela kusukela ngelanga okhokho bethu abafa ngalo, zonke izinto zilokhu ziqhubeka njengoba nje zazinjalo kusukela ngesikhathi kudalwa izinto.”  Benza angathi kabakwazi ukuthi endulo kwakulamazulu lomhlaba okwakumi kuqinile phandle kwamanzi laphakathi kwamanzi ngelizwi likaNkulunkulu;  kanye lokuthi umhlaba wangalesosikhathi wabhujiswa ngakho lokho, lapho usibekelwa ngamanzi.  Kodwa ngalo lelolizwi amazulu lomhlaba okukhona khathesi kugcinelwe umlilo njalo kuzagcinwa kuze kube lusuku lokwahlulela lolokubhubhisa abantu abangamesabiyo uNkulunkulu.  Lanxa kunjalo, lingakhohlwa bathandekayo ukuthi ilanga elilodwa kuJehova linjengeminyaka eyinkulungwane lokuthi iminyaka eyinkulungwane injengelanga elilodwa kuye.  UJehova kaphuzi ukugcwalisa isithembiso sakhe lanxa abanye becabanga ukuthi uyaphuza, kodwa uyalibekezelela ngoba kafisi ukuthi loba ngubani abhujiswe kodwa ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke. 10  Loba kunjalo, usuku lukaJehova luzafika njengesela, lapho amazulu azadlula khona ngomdumo omkhulu, besekuncibilika izinto okwenziwe ngazo amazulu lomhlaba ezizabe zitshisa bhe, umhlaba lemisebenzi ekuwo kuvezwe egcekeni. 11  Njengoba zonke izinto lezi zizancibilikiswa ngendlela le, cabangani ngokuthi kumele libe ngabantu abanjani. Ukuziphatha kwenu kufanele kube ngcwele njalo kumele lenze imisebenzi yokuzinikela kuNkulunkulu, 12  ngapha lisalindile futhi liqhubeka likukhumbula* ukuba khona kosuku lukaJehova, lapho amazulu azabhujiswa khona ngamalangabi omlilo, izinto okwenziwe ngazo amazulu lomhlaba zincibilikiswe yikutshisa okukhulu! 13  Kodwa kulamazulu amatsha lomhlaba omutsha esikulindeleyo mayelana lesithembiso sakhe, njalo kukho kuzahlala ukulunga. 14  Yikho-ke bathandekayo, njengoba lilindele izinto lezi, yenzani konke okusemandleni enu ukuthi ekucineni alithole lingelasici, limsulwa njalo lilokuthula. 15  Phezu kwalokho, bonani ukubekezela kweNkosi yethu njengokusindiswa, njengoba umfowethu othandekayo uPhawuli laye walibhalela esebenzisa ukuhlakanipha akuphiwayo, 16  ekhuluma ngezinto lezi njengoba esenza kuzo zonke izincwadi zakhe. Kodwa okunye okusezincwadini lezo kunzima ukukuzwisisa futhi abangelalwazi* labangaqinanga bayakutshila, njengoba besenza lakuyo yonke eminye iMibhalo, okuzakwenza ukuthi babhujiswe. 17  Ngakho lina bathandekayo eselikwazi lokho okuzakwenzakala, qaphelani ukuze abantu laba bangalidukisi ngezinto ezingaqondanga zabantu abangelamthetho, beselisiwa kulokuthi liqhubeke liqinile. 18  Kodwa qhubekani likhula emuseni omkhulu laselwazini lweNkosi loMsindisi wethu uJesu Khristu. Kakhazinyuliswe khathesi kuze kube lusuku lwaphakade. Ameni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “akhulunywa ngaphambili.”
Kumbe, “abaklolodayo.”
Kumbe, “ngokukloloda.”
Kumbe, “likufisa kakhulu.” NgesiGrikhi, “likuphangisisa.”
Kumbe, “abangafundiswanga.”