2 UPhetro 2:1-22

  • Kuzavela abafundisi bamanga (1-3)

  • Abafundisi bamanga bazakwahlulelwa loba sekutheni (4-10a)

    • Izingilosi ezaphoselwa eThatharasi (4)

    • UZamcolo; iSodoma leGomora (5-7)

  • Lokho abafundisi bamanga abakhanya ngakho (10b-22)

2  Kodwa kwaphinda kwavela abaphrofethi bamanga ebantwini njengoba nje kuzakuba labafundisi bamanga phakathi kwenu. Bazabangela ukuthi kube lokwehlukana phakathi kwenu besebenzisa izindlela ezicatshileyo, baze baphike lalowo owabathengayo, bezilethela ukubhujiswa masinyane.  Phezu kwalokho abanengi bazalandela ukuxhwala kwabo* futhi indlela yeqiniso izathukwa ngenxa yabo.  Kanti njalo bazaliqilibezela ngamazwi obuqili ngenxa yokuthi bayizihwaba. Kodwa isigwebo sabo esakhitshwa endulo siyeza masinyane njalo ukubhujiswa kwabo kuzafika loba sekutheni.  UNkulunkulu kazange ayekele ukujezisa izingilosi ezonayo, kodwa waziphosela eThatharasi,* wazibopha ngamaketane obumnyama* obukhulu ukuze zigcinelwe ukwahlulelwa.  Kazange ayekele lokujezisa umhlaba wasendulo, kodwa ngesikhathi eletha uzamcolo emhlabeni owawulabantu abangamesabiyo, wavikela uNowa umtshumayeli wokulunga labanye abayisikhombisa.  Wajezisa amadolobho eSodoma leGomora ngokuwatshisa abe ngumlotha, ebekela abantu abangamesabiyo isibonelo salokho okuzayo.  Kodwa wahlenga uLothi, umuntu olungileyo owayekhathazeke kakhulu ngokuxhwala* kwabantu ababengelamthetho—  ngoba nsuku zonke umuntu lo olungileyo wayehlukuluzeka emphefumulweni* wakhe ngenxa yezenzo ezimbi ayezibona layezizwa ngesikhathi ehlala phakathi kwabantu labo ababengelamthetho.  Yikho uJehova uyakwazi ukubahlenga ekulingweni abantu abazinikele kuye lokugcinela abantu abangalunganga ukubhujiswa* ngosuku lokwahlulela, 10  ikakhulu labo abangcolisa imizimba yabanye labeyisa abalamandla.* Balesibindi njalo bafuna ukuzenzela umathanda yikho bengesabi ukuthuka abakhazimulayo, 11  kodwa izingilosi, lanxa ziqine kakhulu futhi zilamandla, kazibasoli zibathuka ngenxa yokuthi ziyamhlonipha uJehova.* 12  Kodwa abantu laba bakhuluma kubi ngezinto abangazaziyo. Banjengezinyamazana ezingacabangiyo ezenza izinto zifuqwa yimizwa yemvelo njalo ezizalelwa ukubanjwa lokubulawa. Bazabhujiswa ngenxa yokuthi balandela indlela yabo embi, 13  bejeziselwa ukwenza izenzo ezimbi. Bakubona kumnandi ukuphilela ukukholisa ngitsho lasemini libalele. Bangamatshatha angcolisayo, abantu abedlulisa amalawulo nxa bezijabulisa ngezimfundiso ezidukisayo ngesikhathi besidla lani emadilini. 14  Amehlo abo agcwele ukuphinga futhi kuyabehlula ukuyekela ukwenza isono. Bahuga abantu abangaqinanga* njalo izinhliziyo zabo zafundiswa ubuhwaba. Bangabantwana abaqalekisiweyo. 15  Batshiye indlela eqondileyo badukiswa. Balandele indlela kaBhalamu indodana kaBheyori eyayithanda umvuzo wokwenza okubi, 16  kodwa eyakhuzwa ngenxa yokwephula umthetho. Ubabhemi inyamazana engakhulumiyo wakhuluma ngelizwi lomuntu wavimba ukuhlanya komphrofethi lo. 17  Bayimithombo engela manzi lenkungu eqhutshwa yisiphepho esilamandla futhi bagcinelwe ubumnyama obumnyama bhuqe. 18  Bakhuluma amazwi azwakala elesisindo kodwa wona engatsho lutho. Basebenzisa izifiso zenyama lezenzo zokuxhwala* ukuze bahuge abasanda kubalekela labo abaphila ngendlela engaqondanga. 19  Babathembisa inkululeko kodwa bona beyizigqili zokonakala. Phela nxa umuntu enqotshwa ngomunye umuntu, uyisigqili sakhe.* 20  Nxa sebephunyukile ekungcoleni komhlaba ngokuba lolwazi oluqondileyo oluphathelane leNkosi loMsindisi wethu uJesu Khristu, kodwa besebephinda babuyele ezintweni lezi banqotshwe yizo, isiphetho sabo siba sibi kakhulu kulesiqalo sabo. 21  Bekuzakuba ngcono kubo aluba bebengazange babe lolwazi oluqondileyo olumayelana lendlela yokulunga, kulokuthi bathi sebeyazi bafulathele umlayo ongcwele abawamukelayo. 22  Kwenzakele kubo lokho okutshiwo yisaga esiliqiniso esithi: “Inja isibuyele emahlanzweni ayo, lengulube ebigezisiwe isibuyele edakeni yayazigiqa.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuziphatha kwabo okulihlazo.” Kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kungahunyutshwa langokuthi, “wazifaka emigodini yobumnyama.”
Kumbe, “ngokuziphatha okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ukuqunywa.”
Kumbe, “labakhangelela phansi ubukhosi.”
Kumbe, “ziyahlonipha phambi kukaJehova.”
Kumbe, “imiphefumulo engaqinanga.”
Kumbe, “zokuziphatha okulihlazo.” Kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “enqotshwa yinto ethile, uyisigqili sayo.”