2 UPhetro 1:1-21

  • Ukubingelela (1)

  • Lenze ukubizwa kwenu kuqiniseke (2-15)

    • Ubuntu obuhle obungezelelwa ekukholweni (5-9)

  • Ilizwi lesiphrofetho lizagcwaliseka sibili (16-21)

1  Mina Simoni Phetro, engiyinceku lomphostoli kaJesu Khristu, ngibhalela labo abamukele ukholo oluligugu njengolwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu loMsindisi wethu uJesu Khristu:  Umusa omkhulu lokuthula kakwengezelelwe kini ngolwazi oluqondileyo lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu,  ngoba amandla kaNkulunkulu asesinike* zonke izinto ezifunekayo empilweni lasekuzinikeleni kuye. Lokhu kwenziwe ngolwazi lwakhe oluqondileyo, Yena owasibizayo ngenkazimulo yakhe langobuhle bakhe.  Ngezinto lezi usesiphe* izithembiso eziligugu futhi ezinkulu kakhulu ukuze kuthi ngazo lihlanganyele ekubeni njengoNkulunkulu, njengoba seliphunyukile ekonakaleni komhlaba okubangelwa yizifiso* ezimbi.  Yikho-ke zamani ngamandla wonke ukwengezelela ubuhle ekukholweni kwenu, ebuhleni benu lengezelele ulwazi,  elwazini lwenu ukuzibamba, ekuzibambeni kwenu ukuqinisela, ekuqiniseleni kwenu ukuzinikela kuNkulunkulu,  ekuzinikeleni kwenu kuNkulunkulu lengezelele uthando lobuzalwane, ethandweni lwenu lobuzalwane lengezelele ukuthanda abantu bonke.  Nxa lilazo izinto lezi futhi ziphuphuma, zizalinqanda ukuthi lingabi ngabangenzi lutho labangatheli izithelo elwazini oluqondileyo lweNkosi yethu uJesu Khristu.  Loba ngubani ongelazo izinto lezi uyisiphofu ngoba uvale amehlo akhe ukuthi angaboni ukukhanya* futhi usekhohliwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe zakudala. 10  Ngakho bafowethu, sebenzani gadalala ukuze lenze ukuthi ukubizwa kwenu lokukhethwa kwenu kuqiniseke, ngoba nxa lingaqhubeka likwenza lokhu, kalisoze lehluleke loba sekutheni. 11  Phela lingenza njalo, lizathola isibusiso esikhulu esokungena eMbusweni waphakade weNkosi yethu loMsindisi wethu uJesu Khristu. 12  Ngenxa yalokho, ngifuna ukuhlala ngilikhumbuza izinto lezi lanxa lizazi futhi limi liqinile eqinisweni elilalo. 13  Kodwa ngikubona kuqondile ukuthi ngilivuselele ngezikhumbuzo nxa ngisesekhona kulelithabanikeli,* 14  ngoba ngiyakwazi ukuthi ithabanikeli lami selizasuswa, njengoba nje leNkosi yethu uJesu Khristu yangicacisela lokho. 15  Ngizahlala ngisenza konke okusemandleni ami ukuze kuthi nxa sengisukile lenelise ukuzikhumbuza konke lokhu. 16  Ngesikhathi sisenza ukuthi liwazi amandla eNkosi yethu uJesu Khristu lokuba khona kwayo kasisebenzisanga izindaba zamanga ezibunjwe ngobuqili, kodwa sasizibonele ngawethu inkazimulo yayo emangalisayo. 17  Phela yemukela udumo lenkazimulo kuNkulunkulu uBaba lapho kufika kuyo amazwi la* evela enkazimulweni enkulu, athi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo futhi engiyamukelayo.” 18  Sawezwa sibili amazwi la evela ezulwini ngesikhathi silaye entabeni engcwele. 19  Yikho saqiniseka kakhulu ukuthi ilizwi lesiphrofetho lizagcwaliseka, njalo lina lenza kuhle nxa lilinaka njengesibane esikhanyisa endaweni emnyama (kuze kube semadabukakusa, kuphume lendonsakusa) ezinhliziyweni zenu. 20  Phezu kwakho konke, liyakwazi ukuthi asikho isiphrofetho soMbhalo esivela kuloba yikuphi ukuchasisa komuntu, 21  ngoba isiphrofetho kasikaze silethwe ngentando yomuntu, kodwa abantu babekhuluma okuvela kuNkulunkulu, njengoba babeqhutshwa ngumoya ongcwele.

Amabala angaphansi

Kumbe, “asesinike mahala.”
Kumbe, “usesiphe mahala.”
Kumbe, “zinkanuko.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “uyisiphofu, ubonela eduze.”
Kumbe, “kulelitende,” okutsho umzimba wakhe wasemhlabeni.
Kumbe, “ilizwi leli.”