2 UJohane 1:1-13

  • Ukubingelela (1-3)

  • Qhubekani lihamba eqinisweni (4-6)

  • Qaphelani amaqili (7-11)

    • Lingambingeleli (10, 11)

  • Ukuhlela ukubavakatshela, lokubingelela (12, 13)

 Mina engimdala,* ngibhalela owesifazana okhethiweyo labantwabakhe engibathanda okweqiniso, kungayisimi ngedwa engibathandayo kodwa abathandwa layibo bonke asebelazi iqiniso,  ngenxa yeqiniso leli esilokhu silalo futhi esizaqhubeka silalo kuze kube nini lanini.  UNkulunkulu uBaba loJesu Khristu iNdodana yakhe bazasenzela umusa omkhulu lesihawu, basenze sibe lokuthula njalo bazasithanda baphinde basifundise iqiniso.  Ngiyathokoza kakhulu ngoba ngithole abanye abantwabakho behamba eqinisweni, njengoba nje uBaba wasilaya ukuthi senze njalo.  Yikho-ke khathesi ngiyakucela wena wesifazana okhethiweyo ukuthi sithandane. (Kangikubhaleli umlayo omutsha, kodwa ngikubhalela umlayo esasilawo kusukela ekuqaleni.)  Okutshiwo luthando yilokhu: ukuthi siqhubeke silandela imilayo yakhe. Umlayo lo yiwo okumele liqhubeke liwulandela, njengoba nje lezwa kusukela ekuqaleni.  Phela amaqili asemanengi emhlabeni futhi kawavumi ukuthi uJesu Khristu weza emhlabeni engumuntu. Umuntu owenza lokhu uliqili lomphikukhristu.  Qaphelani ukuthi zingaliphunyuki izinto esisebenzele ukuthi zibekhona ukuze liwuthole wonke umvuzo.  Wonke umuntu odlulela ngale kwemfundiso kaKhristu njalo ongabambeleli kuyo kalaye uNkulunkulu. Lowo oqhubeka ebambelele emfundisweni le nguye oloBaba leNdodana. 10  Nxa umuntu angeza kini elemfundiso etshiyene lale, lingamamukeli emizini yenu futhi lingambingeleli, 11  ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela laye emisebenzini yakhe emibi. 12  Lanxa ngilezinto ezinengi engifuna ukulitshela zona, angifuni ukusebenzisa iphepha le-inki, kodwa ngilethemba lokuza kini ngizokhuluma lani sikhangelene ukuze intokozo yenu iphelele. 13  Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakubingelela.

Amabala angaphansi

Kumbe, “engingumdala.”