2 KwabaseThesalonika 3:1-18

  • Qhubekani lithandaza (1-5)

  • Baxwayiswa ukuthi bangaziphathi ngendlela engahlelekanga (6-15)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (16-18)

3  Okokucina bafowethu, qhubekani lisithandazela ukuze ilizwi likaJehova liqhubeke lisabalala masinyane futhi likhazinyuliswa, njengoba nje lisenza kini,  lokuthi sikhululwe ebantwini ababi labayingozi ngoba ukholo kalusilo lwabantu bonke.  Kodwa iNkosi ithembekile njalo izaliqinisa, ilivikele komubi.  Phezu kwalokho, njengoba siseNkosini, siyalithemba ukuthi liyakwenza lokho esalilaya khona lokuthi lizaqhubeka likwenza.  Kwangathi iNkosi ingakhokhela izinhliziyo zenu, iphumelele ukwenza ukuthi zimthande uNkulunkulu futhi ziqinisele ebunzimeni ngenxa kaKhristu.  Siyalilaya bafowethu ngebizo leNkosi yethu uJesu Khristu, ukuthi lehlukane laloba nguphi umzalwane ophila ngendlela engahlelekanga futhi ongayilandeliyo imilayo esalinika* yona.  Lina ngokwenu liyakwazi ukuthi kufanele lisilingisele njani ngoba kasizange siziphathe ngendlela engahlelekanga ngesikhathi sikini,  futhi kasidlanga kudla komuntu mahala.* Kodwa sasisebenza nzima ebusuku lemini singaphumuli, sisenzela ukungalithwalisi nzima ngezindleko.  Akusikho ukuthi kasilalo ilungelo lokuncediswa, kodwa sasifuna ukuzinikela ukuze sibe yisibonelo elingasilingisela. 10  Phela siseselani sasijayele ukulilaya sisithi: “Nxa umuntu engafuni ukusebenza, kangadli.” 11  Sizwa kuthiwa phakathi kwenu kulabanye abaphila ngendlela engahlelekanga, abangasebenziyo ngitsho, kodwa abangenela izinto ezingaqondananga labo. 12  Abantu laba siyabalaya eNkosini uJesu Khristu futhi sibeluleka ukuthi basebenze ngokuthula, badle ukudla abakusebenzele ngezandla zabo. 13  Kodwa lina bafowethu lingadinwa yikwenza okuhle. 14  Nxa ekhona ongakulaleliyo esikutshoyo encwadini le, mbekeni uphawu* futhi liyekele ukuba lobudlelwano laye ukuze ayangeke. 15  Lanxa kunjalo, lingamphathi njengesitha, kodwa qhubekani limeluleka njengomfowethu. 16  Kwangathi iNkosi yokuthula ingalipha ukuthula ngazo zonke izikhathi langezindlela zonke. INkosi kayibe lani lonke. 17  Mina Phawuli ngiyalibingelela ngibhala ngesami isandla. Lokho kuluphawu encwadini zami zonke, njalo le yiyo indlela engibhala ngayo. 18  Umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu kawube lani lonke.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “esabanika.”
Kumbe, “singabhadalanga.”
Kumbe, “mnanzeleleni.”