2 KwabaseThesalonika 2:1-17

  • Umuntu ongelamthetho (1-12)

  • Bakhuthazwa ukuthi bame baqine (13-17)

2  Kodwa mayelana lokuba khona kweNkosi yethu uJesu Khristu lokuqoqelwa kwethu kuyo, siyalicela bafowethu  ukuthi lingaphangi liphithane ingqondo futhi lingethuswa ngamazwi athi usuku lukaJehova selufikile, lanxa amazwi lawo efika kini ngelizwi eliphefumulelweyo* kumbe ngombiko okhulunyiweyo loba ngencwadi ekhanya angathi ivela kithi.  Lingavumeli muntu eliphambukisa* ngaloba yiphi indlela ngoba usuku lolu alusoze lufike kungaqalanga kwaba lokuhlamuka njalo kwavezwa lomuntu ongelamthetho, oyindodana yokubhujiswa.  Yena ungumphikisi futhi uyaziphakamisa phezu kwabo bonke okuthiwa ngonkulunkulu kumbe phezu kwezinto zonke ezikhonzwayo, aze ahlale phansi ethempelini likaNkulunkulu ezenza unkulunkulu, efuna ukubonwa ngabantu.  Alikhumbuli yini ukuthi ngiseselani ngangijayele ukulitshela izinto lezi?  Khathesi-ke selikwazi ukuthi kuyini okuvimbelayo okuzakwenza ukuthi avezwe ngesikhathi sakhe esifaneleyo.  Lanxa sekusebenza ukungabi lamthetho lokhu okufihlakeleyo, kuzahlala kufihlakele kuze kusuke lowo ovimbelayo khathesi.  Ngemva kwalokho, ongelamthetho uzavezwa sibili, lowo iNkosi uJesu ezamsusa ngamandla omlomo* wayo ibisimqeda ngokubonakaliswa kokuba khona kwayo.  Kodwa ukuba khona kwalowo ongelamthetho kungumsebenzi kaSathane, omupha amandla okwenza zonke izimangaliso lezibonakaliso zamanga lezimanga, 10  lamandla okusebenzisa konke okungalunganga ukuze aqile abazatshabalala bejeziselwa ukuthi kabalamukelanga futhi kabalithandanga iqiniso elalizabenza basindiswe. 11  Yikho uNkulunkulu ebavumela ukuthi baqilwe ngemfundiso yamanga ukuze bakholwe amanga, 12  besebesahlulelwa bonke ngoba kabalikholwanga iqiniso, kodwa babethokoziswa ngokungalunganga. 13  Lanxa kunjalo, thina kufanele sihlale sibonga uNkulunkulu ngenxa yenu, lina bafowethu abathandwa nguJehova, ngoba kusukela ekuqaleni uNkulunkulu walikhetha ukuthi lisindiswe ngokulingcwelisa ngomoya wakhe langokukholwa kwenu iqiniso. 14  Walibizela kulokhu ngezindaba ezinhle esizitshumayelayo ukuze lithole inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Khristu. 15  Ngakho-ke bafowethu, manini liqine, lihlale libambelele ezintweni elazifundiswayo kungelani lokuthi lazizwa ngelizwi elakhulunywayo kumbe ngencwadi eyavela kithi. 16  Phezu kwalokho, sengathi iNkosi yethu uJesu Khristu loNkulunkulu uBaba wethu owasithandayo wasipha induduzo engapheliyo lethemba elihle ngomusa wakhe omkhulu, 17  bangaduduza izinhliziyo zenu baliqinise ukuze lenze konke okuhle futhi likhulume okuhle.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngomoya.” Khangela iNgcazelo Yamabala, “Umoya.”
Kumbe, “elihuga.”
NgesiGrikhi, “ngomoya womlomo.”