2 KwabaseKhorinte 9:1-15

  • Bakhuthazwa ukuthi baphane (1-15)

    • UNkulunkulu uthanda umuntu opha ethokoza (7)

9  Akulasizatho sokuthi ngilibhalele ngenkonzo yokuncedisa abangcwele  ngoba ngiyakwazi ukuthi lizimisele ukukwenza lokho futhi ngizigqaja ngakho kwabaseMakhedoniya, ngibatshela ukuthi sekulomnyaka i-Akhaya ilungiselele ukuncedisa. Ukutshiseka kwenu sekukhuthaze abanengi babo.  Kodwa ngithuma abazalwane ukuze ukuzigqaja kwethu ngani endabeni le kungapheleli emoyeni njalo libe lilungiselele sibili njengoba nje ngangitshilo ukuthi lizabe lilungiselele.  Phela nxa lingenzanga njalo, ngizathi ngifika labaseMakhedoniya balithole lingalungiselelanga, thina besesiyangeka ngokuthi besilithembile, lani lisale liyangekile.  Yikho ngikubone kungcono ukukhuthaza abafowethu ukuthi baqale bona ukuza kini, bazosiqoqa kuseselesikhathi isipho senu somusa elalisithembisile, ukuze kube yisipho esitshengisa ukuthi liyaphana, kungakhanyi angathi libanjwa ngamandla.  Kodwa endabeni le, loba ngubani ohlanyela okuncane uzavuna okuncane, njalo loba ngubani ohlanyela okunengi uzavuna okunengi.  Ngamunye wenu kenze lokho akukhethileyo enhliziyweni yakhe, angenzi elensolo* loba ebanjwa ngamandla ngoba uNkulunkulu uthanda umuntu opha ethokoza.  Phezu kwalokho, uNkulunkulu uyenelisa ukulithululela umusa wakhe omkhulu ukuze lingasweli lutho zikhathi zonke njalo libe lokunengi okuzalinceda ukuthi lenze yonke imisebenzi emihle.  (Njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Ubanikile izipho ezinengi; uphe abayanga. Ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube nini lanini.” 10  Yena opha umhlanyeli inhlanyelo enengi kanye lesinkwa sokudla uzalinika inhlanyelo ukuze lihlanyele futhi uzayandisa, angezelele isivuno senu sokulunga.) 11  Linothiswa kukho konke ukuze liphane ngazo zonke izindlela, njalo lokho kwenza abantu babonge uNkulunkulu ngenxa yalokho esikwenzayo. 12  Phela inkonzo le yokuncedisa abanye kayisiyo yokusiza abangcwele ngezinswelo zabo nje kuphela, kodwa yenza lokuthi abantu abanengi bambonge kanengi uNkulunkulu. 13  Bakhazimulisa uNkulunkulu ngenxa yobufakazi obuvezwa yinkonzo le yokusiza abanye ngoba lina liyazehlisa ezindabeni ezinhle ezimayelana loKhristu elazitshumayela ebantwini njalo lipha abangcwele labanye bonke okunengi. 14  Bayathandaza belincengela betshengisa ukuthi bayalithanda ngenxa yokuthi umusa omkhulu kaNkulunkulu ongeke ulinganiswe lalutho uphezu kwenu. 15  Kabongwe uNkulunkulu ngesipho sakhe samahala esingeke sichasiswe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “edonda.”