2 KwabaseKhorinte 8:1-24

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJudiya (1-15)

  • Kuzathunywa uThithusi eKhorinte (16-24)

8  Bafowethu, sifuna lazi ngomusa omkhulu kaNkulunkulu owenzelwe amabandla aseMakhedoniya.  Lanxa abasemabandleni la babehlupheka, bephakathi kokulingwa okukhulu futhi bengabayanga bokucina, ukuthokoza kwabo okukhulu kwenza batshengisa ukuthi babenothile ngenxa yokuphana kwabo okumangalisayo.  Banikela ngalokho ababelakho futhi ngiyabafakazela ukuthi benza okwakungaphezu kwamandla abo,  bazikhethela ukuqhubeka besincenga kakhulu becela ukuthi babe lesibusiso sokupha ngesihle ukuze bancedise enkonzweni yokusiza abangcwele.  Benza okwakusedlula esasikucabanga, baqala ngokuzinikela eNkosini lakithi ngentando kaNkulunkulu.  Yikho sakhuthaza uThithusi ukuthi aqedise ukuqoqa isipho senu somusa, njengoba wayesevele esewuqalisile umsebenzi lo.  Lina linothile ezintweni zonke, ekukholweni, lasemazwini, laselwazini, lasekusebenzeni gadalala kanye lasethandweni esilipha lona. Ngakho-ke nothani lasekupheni izipho zomusa.  Kangilibekeli mlayo kodwa ngilitshela lokhu ukuze lazi ukuthi abanye bazimisele, njalo ngifuna ukuhlola ukuthi uthando lwenu ngolweqiniso yini.  Liyawazi umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu, ukuthi lanxa yayinothile yaba ngumyanga ngenxa yenu ukuze libe ngabanothileyo ngenxa yobuyanga bayo. 10  Lapha ngilitshela engikucabangayo: Umsebenzi lo unceda lina ngoba lihle lawuqalisa ngomnyaka ophelileyo futhi litshengise ukuthi lilesifiso sokuwenza. 11  Ngakho qedisani ebeselikuqalisile, likwenze litshiseka ngendlela elalitshiseka ngayo likuqalisa, kusiya ngokuthi khathesi lenelisa ukwenza okunganani. 12  Nxa umuntu elesifiso sokupha, siyamukeleka kakhulu kusiya ngalokho alakho hatshi ngalokho angelakho 13  ngoba kangifuni ukulithwalisa nzima ngapha abanye ngibenzela kube lula. 14  Ngifuna kube lokulingana, inala elilayo khathesi ivale ukuswela kwabo, lenala yabo ivale ukuswela kwenu, besekusiba lokulingana, 15  njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Umuntu olokunengi kazange abe lokunengi kakhulu, lalowo olokulutshwana kazange abe lokulutshwana kakhulu.” 16  Kabongwe uNkulunkulu ngokuthi wenze loThithusi wakhathazeka kakhulu ngani enhliziyweni yakhe, 17  ngoba usamukele isikhuthazo sethu. Kodwa uzikhethele ukuza kini ngenxa yokuthi ukufuna ngabomvu ukwenza njalo. 18  Lanxa kunjalo, simthuma lomfowethu obatshazwa ngamabandla wonke ngenxa yalokho akwenzela izindaba ezinhle. 19  Kenzi lokho kuphela, kodwa lamabandla amkhethe ukuthi ahambe lathi nxa sihambisa isipho lesi somusa ukuze iNkosi ikhazinyuliswe njalo kukhanye ukuthi sizimisele ukuncedisa. 20  Yikho silwisa ukuthi kungabi lomuntu osisolayo ngesipho esisiphiwe ngenhliziyo emhlophe esisinika abantu, 21  ngoba ‘ezintweni zonke esizenzayo sithembekile emehlweni kaJehova lasemehlweni abantu.’ 22  Phezu kwalokho, abazalwane laba sibathuma lomunye umfowethu esimhlole kanengi sathola ukuthi ukhuthele ezintweni ezinengi, kodwa khathesi usezakhuthala kakhulu ngenxa yokuthi uyalithemba sibili. 23  Loba kunjalo, nxa lilemibuzo ngoThithusi, yazini ukuthi uncedisana* lami lokuthi sisebenza sonke ukuze silincede. Nxa lilemibuzo ngabafowethu, bona bangabaphostoli bamabandla futhi bayinkazimulo kaKhristu. 24  Ngakho batshengiseni ukuthi liyabathanda, litshengise lamabandla ukuthi sasizigqajelani ngani.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ungumhlanganyeli.”