2 KwabaseKhorinte 7:1-16

  • Kasizihlambululeni ekungcoleni (1)

  • UPhawuli uyathokoza ngabaseKhorinte (2-4)

  • UThithusi uletha umbiko omuhle (5-7)

  • Ukudana okuvumelana lentando kaNkulunkulu lokuphenduka (8-16)

7  Njengoba silezithembiso lezi bathandekayo, kasizihlambululeni kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya, senze ubungcwele bethu bube ngobupheleleyo, sitshengisa ukuthi siyamesaba uNkulunkulu.  Sivuleleni izinhliziyo zenu. Kasonelanga muntu, kasixhwalisanga muntu njalo kakho esimdlelezeleyo.  Lokhu angikukhulumeli ukuthi ngilisole njengoba ngike ngalitshela ukuthi lisezinhliziyweni zethu ukuze siphile sonke futhi sife sonke.  Ngikhuluma lani ngikhululeke kakhulu njalo ngiyazigqaja kakhulu ngani. Ngigcwele induduzo futhi intokozo yami iyaphuphuma kukho konke ukuhlupheka kwethu.  Sathi sifika eMakhedoniya imizimba* yethu kayizange ike iphumule. Saqhubeka sihlupheka ngazo zonke izindlela, kuliwa ngaphandle, ngaphakathi kulokwesaba.  Lanxa kunjalo, uNkulunkulu oduduza abalezinhliziyo ezidabukileyo wasiduduza ngokuba khona kukaThithusi.  Kodwa kasiduduzwanga yikuba khona kwakhe kuphela, saduduzwa layinduduzo ayithola ngenxa yenu njengoba wasitshela ukuthi lalifisa kakhulu ukungibona lokuthi lalihlulukelwe futhi likhathazeke* kakhulu ngami. Lokhu kwengezelela intokozo yami.  Lanxa incwadi yami yalidanisa, kangizisoli ngakho. Ekuqaliseni ngazisola sibili (ngibona ukuthi incwadi yami ilizwise ubuhlungu, lanxa kwakungokwesikhatshana nje),  kodwa okungithokozisayo khathesi kayisikho ukuthi ladana kuphela kodwa yikuthi ukudana kwenu kwabangela ukuthi liphenduke. Ukudana kwenu kwakuvumelana lentando kaNkulunkulu njalo kwenza ukuthi singalilimazi, 10  ngoba ukudana okuvumelana lentando kaNkulunkulu kwenza umuntu aphenduke abesethola insindiso futhi angazisoli; kodwa ukudana komhlaba kuletha ukufa. 11  Khangelani ukuthi ukudana kwenu okuvumelana lentando kaNkulunkulu kwenza lazimisela njani: Latshengisa ukuthi kalilasici, lathukuthela, lesaba kakhulu, lafisa ngenhliziyo yonke ukuphenduka, latshiseka sibili, laqondisa okwakungaqondanga! Kukho konke latshengisa ukuthi limsulwa* endabeni le. 12  Lanxa ngalibhalela, ngangingenzeli owayephambanisile kumbe owayephanjanisiwe kodwa ngangisenzela ukuthi kukhanye phakathi kwenu laphambi kukaNkulunkulu ukuthi lizama ngamandla wonke ukusilalela, 13  yikho siduduzekile. Kodwa ngaphandle kokududuzeka kwethu, okunye okwasithokozisa kakhulu yintokozo kaThithusi ngoba lonke lavuselela umoya wakhe. 14  Phela ngangizigqaje ngani kuThithusi futhi kangizange ngiyangeke. Njengoba nje zonke izinto esalitshela zona zaziliqiniso, lokuzigqaja kwethu kuye sekube liqiniso. 15  Yena ulithanda kakhulu ngoba ukhumbula indlela elalimlalela ngayo lonke, limemukela ngokwesaba langokuqhuqha. 16  Kuyangithokozisa ukuthi ngingalithemba* ezintweni zonke.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “inyama.”
NgesiGrikhi, “litshiseka.”
Kumbe, “kalilacala.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ngingaba lesibindi kakhulu ngenxa yenu.”