2 KwabaseKhorinte 6:1-18

  • Umusa kaNkulunkulu akumelanga usetshenziswe kubi (1, 2)

  • Inkonzo kaPhawuli iyachasiswa (3-13)

  • Lingabotshelwa ejogweni linye labangakholwayo (14-18)

6  Njengoba sisebenza loNkulunkulu, siyalikhuthaza ukuthi lingathi selamukele umusa wakhe omkhulu lehluleke ukuthola injongo yawo.  Yena uthi: “Ngesikhathi sokwamukelwa ngakuzwa, ngelanga lensindiso ngakunceda.” Zwanini! Khathesi yiso kanye isikhathi sokwamukelwa! Leli yilo ilanga lensindiso!  Kasiniki muntu loba yisiphi isizatho sokukhubeka, ukuze inkonzo yethu ingasolwa.  Kodwa sitshengisa ngezindlela zonke ukuthi siyizikhonzi zikaNkulunkulu, ngokuqinisela ezilingweni ezinengi, ngokuhlupheka, ngezikhathi zokuswela, ngokubhensela ubunzima,  ngokutshaywa, ngokufakwa emajele, ngokuvukelwa ngamaxuku, ngokusebenza nzima, ngokungalali ebusuku, ngokuswela ukudla ngezinye izikhathi;  ngokuba msulwa, ngolwazi, ngokubekezela, ngomusa, ngomoya ongcwele, ngothando olungela kuzenzisa,  ngokukhuluma iqiniso, ngamandla kaNkulunkulu, ngokuthwala izikhali zokulunga esandleni sokudla* lakwesenxele,*  ngenkazimulo langehlazo, ngombiko omubi langombiko omuhle. Bathi singamaqili kodwa thina sikhuluma iqiniso,  bathi kasaziwa, kodwa siyaziwa, bathi siyafa* kodwa nanko siyaphila! Bathi siyajeziswa,* kodwa kasibulawa; 10  bathi sisosizini, kodwa sihlala sithokoza, bathi siyadubeka kodwa thina sinothisa abanengi, bathi kasilalutho kodwa thina silezinto zonke. 11  Sivule imilomo yethu ukuze sikhulume lani* maKhorinte njalo izinhliziyo zethu sizivule gengelezi. 12  Silipha lonke uthando lwethu, kasincitshani, kodwa lina kalisithandi kangako, liyancitshana lothando lwenu. 13  Ngikhuluma lani angathi lingabantwabami, ngisithi yenzani njengathi, lizivule ngokupheleleyo izinhliziyo zenu. 14  Lingabotshelwa ejogweni linye labangakholwayo.* Kulobudlelwano bani phakathi kokulunga lobubi? Kulokuhambelana bani phakathi kokukhanya lobumnyama? 15  Kanti kulokuvumelana bani phakathi kukaKhristu loBheliyali?* Kulokuhambelana bani* phakathi komuntu okholwayo* lomuntu ongakholwayo? 16  Kulokuvumelana bani phakathi kwethempeli likaNkulunkulu lezithombe? Phela thina silithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengoba nje uNkulunkulu wathi: “Ngizahlala phakathi kwabo ngihambe phakathi kwabo, futhi ngizakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami.” 17  “‘Yikho phumani kubo, lehlukane labo,’ kutsho uJehova, ‘njalo yekelani ukuthinta into engcolileyo’”; “‘mina ngizalamukela.’” 18  “‘Ngizakuba nguyihlo lina libe ngamadodana lamadodakazi ami,’ kutsho uJehova uSomandla.”

Amabala angaphansi

Kungabe kutshiwo izikhali zokuhlasela.
Kungabe kutshiwo izikhali zokuzivikela.
Kumbe, “kufanele sife.”
Kumbe, “siyalaywa.”
Kumbe, “Sikhulume lani singakhekhelezi.”
Kumbe, “Lingahlanganiswa labangakholwayo.”
Ibala leli livela kwelesiHebheru elitsho ukuthi “Ongancedi ngalutho.” Kutshiwo uSathane.
Kumbe, “Kulesabelo bani.”
Kumbe, “olikholwa.”