2 KwabaseKhorinte 5:1-21

  • Ukuzembesa ngendlu evela ezulwini (1-10)

  • Inkonzo yokubuyisana (11-21)

    • Isidalwa esitsha (17)

    • Abameli abasesikhundleni sikaKhristu (20)

5  Siyazi ukuthi nxa itende leli eliyindlu yethu yasemhlabeni lingadilika, sizakuba lesakhiwo esivela kuNkulunkulu, esiyindlu engenziwanga ngezandla ezahlala kuze kube nini lanini ezulwini.  Endlini le siyabubula sibili, sifisa kakhulu ukuzembesa ngendlu yethu evela ezulwini,  ukuze nxa sesizembese ngayo singatholakali sinqunu.  Thina esisetendeni leli siyabubula futhi sikhathazeke kakhulu ngoba kasifuni ukutshiya indlu le esilayo lanxa sifuna ukwembeswa yile enye ukuze okufayo kuginywe yikuphila.  UNkulunkulu owasinika umoya ukuthi ube yisibambiso* sokuzayo nguye osilungiselele lokho.  Ngakho sihlala silesibindi kakhulu njalo siyakwazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesengumzimba lo kasikho ndawonye leNkosi,  ngoba sihamba ngokholo hatshi ngokubona.  Kodwa silesibindi kakhulu njalo sifisa ukuthi ikhaya lethu libe lapho iNkosi ekhona kulokuthi sibe semzimbeni lo.  Yikho kungelani lokuthi sihlala laye ekhaya loba kasilaye, sifuna ukwamukeleka kuye 10  ngoba sonke kumele sime* phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKhristu ukuze ngamunye aphiwe lokho okufanele izinto ayezenza esesemzimbeni, kungaba ngokuhle kumbe ngokubi. 11  Yikho-ke njengoba sisazi ukuthi kutshoni ukwesaba iNkosi, siqhubeka sisenza ukuthi abantu basikholwe, kodwa thina uNkulunkulu usazi kuhle. Lanxa kunjalo, ngilethemba lokuthi lemizwangedwa yenu isazi kuhle. 12  Kasifuni ukuphinda sizincome phambi kwenu kodwa silinika isizatho sokuthi lizigqaje ngathi ukuze lenelise ukuphendula labo abazigqaja ngesimo sangaphandle hatshi ngokusenhliziyweni. 13  Nxa kuyikuthi besiphambene, besisenzela uNkulunkulu kodwa nxa kuyikuthi izingqondo zethu zisebenza kuhle, senzela lina. 14  Uthando lukaKhristu luyasifuqa ngoba nanku esesiphethe ngakho: ukuthi umuntu oyedwa wafela bonke njengoba bonke basebefile. 15  Wafela abantu bonke ukuze abaphilayo bangasaziphileli bona, kodwa baphilele lowo owabafelayo waphinda wavuswa. 16  Ngakho kusukela khathesi kakho esimazi ngelihlo lenyama. Lanxa uKhristu sasimazi ngelihlo lenyama, khathesi kasisamazi ngaleyondlela. 17  Yikho-ke loba ngubani omanyene loKhristu uyisidalwa esitsha; izinto ezindala sezadlula, sekulezinto ezintsha. 18  Kodwa izinto zonke zivela kuNkulunkulu, owasibuyisela kuye ngoKhristu njalo wasinika inkonzo yokubuyisana, 19  okutsho ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa uKhristu ukuthi abuyisane lomhlaba, engasawubaleli amacala awo futhi wasiphathisa ilizwi lokubuyisana. 20  Ngakho singabameli abasesikhundleni sikaKhristu, njalo kungathi uNkulunkulu uyancenga esebenzisa thina. Njengoba sisesikhundleni sikaKhristu sincenga sisithi: “Buyisanani loNkulunkulu.” 21  Lowo owayengasazi isono wenziwa waba yisono* ngenxa yethu ukuze ngaye sibe ngabalungileyo phambi kukaNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yisiqinisekiso.”
Kumbe, “sivezwe.”
Kumbe, “ngumnikelo wesono.”