2 KwabaseKhorinte 4:1-18

  • Ukukhanya kwezindaba ezinhle (1-6)

    • Izingqondo zabangakholwayo zivaliwe ukuze zingaboni (4)

  • Igugu ezimbizeni zebumba (7-18)

4  Njengoba silenkonzo le ngenxa yokuthi senzelwa isihawu, kasikhalali.  Kodwa sesilahle izinto ezilihlazo ezenziwa ensitha njalo kasihambi ngobuqili futhi kasilitshili ilizwi likaNkulunkulu. Senza iqiniso likhanye, sitshengisa ukuthi esikwenzayo kuqondile phambi kukaNkulunkulu ukuze yonke imizwangedwa yabantu ikunanzelele lokho.  Nxa izindaba ezinhle esizitshumayelayo zifihlwe ngeveyili, zifihlelwe labo ababhubhayo,  abaphakathi kwalabo unkulunkulu womumo lo wezinto* osevale* izingqondo zabangakholwayo ukuthi zingaboni, ukuze kungakhanyi ukukhanya kwezindaba ezinhle ezikhazimulayo ezimayelana loKhristu ongumfanekiso kaNkulunkulu.  Nxa sitshumayela, kasikhulumi ngathi kodwa sikhuluma ngokuthi uJesu Khristu uyiNkosi langokuthi thina siyizinceku zenu ngenxa kaJesu,  ngoba uNkulunkulu nguye owathi: “Ukukhanya kakukhanye emnyameni,” futhi usekhanyise izinhliziyo zethu ngolwazi olukhazimulayo olumayelana laye esebenzisa ubuso bukaKhristu.  Lanxa kunjalo, silegugu leli ezimbizeni* zebumba ukuze amandla amakhulu futhi angajayelekanga avele kuNkulunkulu hatshi kithi.  Siyacindezelwa ngazo zonke izindlela kodwa kasibandezelwanga; siyaswela lokuthi senzeni kodwa akutsho ukuthi kayikho ngitsho indlela yokuphuma;*  siyahlukuluzwa kodwa kasilahlwanga; siwiselwa phansi kodwa kasibhujiswa. 10  Zikhathi zonke siyaqinisela emizimbeni yethu lanxa sisezingozini zokubulawa ezinjengalezo ezehlela uJesu, ukuze impilo kaJesu ibonakaliswe emizimbeni yethu. 11  Thina esiphilayo sihlala sikhangelene lokufa ngenxa kaJesu, ukwenzela ukuthi impilo kaJesu ibonakaliswe emizimbeni yethu efayo. 12  Ngakho sihlala sikhangelene lokufa, kodwa lokho kwenza lina lithole ukuphila. 13  Kubhaliwe ukuthi: “Ngangilokholo yikho ngakhuluma.” Lathi sitshengisa ukuthi silomoya lo wokholo, yikho sikhuluma, 14  sisazi ukuthi Lowo owavusa uJesu uzasivusa lathi ukuze sibe loJesu njalo uzasethula phambi kwakhe silani. 15  Izinto zonke lezi zenzelwa lina ukuze umusa omkhulu uqhubeke usanda. Okwenza wande yikuthi abanengi bayambonga uNkulunkulu, abesekhazinyuliswa. 16  Yikho-ke kasikhalali. Lanxa umuntu esinguye ngaphandle esiba buthakathaka, umuntu esinguye ngaphakathi wenziwa abe mutsha nsuku zonke. 17  Ukuhlupheka* ngokwesikhatshana futhi akutsho lutho, kodwa kusenza sithole inkazimulo enkulu okumangalisayo* njalo ehlala kuze kube nini lanini. 18  Ngakho amehlo ethu siwathi nhlo ezintweni esingaziboniyo hatshi kwesizibonayo ngoba izinto esizibonayo ngezesikhatshana, kodwa esingaziboniyo zihlala kuze kube nini lanini.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “osephumputhekise.”
Kumbe, “ezitsheni.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “kodwa kasilahli ithemba.”
Kumbe, “Ukulingwa.”
NgesiGrikhi, “elesisindo esikhulu.”