2 KwabaseKhorinte 3:1-18

  • Izincwadi zokuncoma (1-3)

  • Izinceku zesivumelwano esitsha (4-6)

  • Isivumelwano esitsha silenkazimulo engcono (7-18)

3  Sesizethula kutsha kini yini? Kanti lathi njengabanye abantu sekumele sibe lezincwadi zokusincoma kini loba lezo ezivela kini?  Lina liyincwadi yethu ebhalwe ezinhliziyweni zethu, eyaziwa futhi ebalwa ngabantu bonke,  ngoba kuyazikhanyela ukuthi liyincwadi kaKhristu ebhalwe yithi izinceku zikaNkulunkulu. Ibhalwe ngomoya kaNkulunkulu ophilayo hatshi nge-inki; njalo kayibhalwanga ezicecedwini zamatshe kodwa kwezenyama, ezinhliziyweni.  NgoKhristu silesibindi sokutsho lokhu phambi kukaNkulunkulu.  Kayisikho ukuthi thina yithi esizenza sibe ngabafaneleyo ukwenza umsebenzi lo, kodwa nguNkulunkulu osenza sifanele ukuwenza.  Nguye osenze safanela ukuba yizinceku zesivumelwano esitsha, hatshi ezoMthetho obhaliweyo kodwa ezomoya ngoba uMthetho obhaliweyo ulesigwebo sokufa, kodwa umoya wona uyaphilisa.  Nxa uMthetho oletha ukufa owawubhalwe ematsheni weza ngenkazimulo eyayinkulu okokuthi abantu bako-Israyeli behluleka ukukhangela ubuso bukaMosi ngenxa yenkazimulo eyayisebusweni bakhe, inkazimulo eyayizasuswa,  kuyini okungenza ukuthi lokho umoya okwenzayo kungabi lenkazimulo enkulu kulaleyo?  Nxa uMthetho oletha ukulahlwa wawulenkazimulo, kutsho ukuthi inkonzo eletha ukulunga yona ilenkazimulo enkulu kakhulu! 10  Phela lalokho okwakulenkazimulo sekuyithathelwe leyonkazimulo ngenxa yenkazimulo enkulu kulakho, 11  ngoba nxa okwakuzasuswa kweza ngenkazimulo, kutsho ukuthi okukhona khathesi kuthola inkazimulo enkulu kakhulu! 12  Silenkululeko enkulu yokukhuluma njengoba silethemba lelo, 13  njalo kasenzi njengoMosi owayevala ubuso bakhe ngeveyili esenzela ukuthi abantu bako-Israyeli bangaqhubeki bekhangele ukuthi okwakuzasuswa kwakuzaphetha ngani. 14  Kodwa izingqondo zabo zazibuthundu. Kuze kube khathesi, iveyili lelo liqhubeka libembesile nxa kubalwa isivumelwano esidala ngoba lisuswa ngoKhristu kuphela. 15  Kuze kube lamuhla, nxa kubalwa imibhalo kaMosi izinhliziyo zabo ziyabe zimbozwe ngeveyili. 16  Kodwa iveyili lelo liyasuswa emuntwini nxa ephendukela kuJehova. 17  UJehova unguMoya futhi lapho okulomoya kaJehova kulenkululeko. 18  Sonke esilobuso obungambozwanga ngeveyili sitshengisa inkazimulo kaJehova njengezibuko, siguqulwa sisiba ngumfanekiso munye, inkazimulo yethu iqhubeke isanda,* njengoba nje uJehova efuna kube njalo, yena onguMoya.*

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “sisuka kwenye inkazimulo sisiya kwenye.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ngomoya kaJehova.”