2 KwabaseKhorinte 2:1-17

  • UPhawuli ufuna ukubathokozisa (1-4)

  • Isoni siyathethelelwa sibuyiselwe ebandleni (5-11)

  • UPhawuli eseTrowa laseMakhedoniya (12, 13)

  • Inkonzo lokuba njengamabutho avela nqoba empini (14-17)

    • Kasilithengisi ilizwi likaNkulunkulu (17)

2  Sengikhethe ukuthi lapho engizalivakatshela khona futhi, kungabi lokudana  ngoba nxa ngingalidanisa, mina sengizathokoziswa ngubani njengoba ngiyabe sengidanise labo okufanele bangithokozise?  Ngalibhalela lokho engakubhalayo ukuze kuthi nxa ngifika ngingadaniswa yilabo okumele bangithokozise, ngoba ngileqiniso lokuthi lokho okungithokozisayo kuyalithokozisa lani lonke.  Ngalibhalela ngiphakathi kosizi olukhulu futhi inhliziyo yami yayibuhlungu, ngikhala ezimathonsi. Ngangingahlosanga ukulidanisa kodwa ukulitshengisa ukuthi ngiyalithanda kakhulu.  Nxa kulomuntu owenze into edanisayo, kadanisanga mina, udanise lina lonke. Kodwa kangifuni ukukhuluma lokhu ngamazwi abuhlungu.  Indlela le akhuzwe ngayo ngabanengi imlingene umuntu lo.  Khathesi sekumele limthethelele ngesihle, limduduze ukuze angakhulelwa yikudana kakhulu.  Ngakho ngilikhuthaza ukuthi limqinisekise ukuthi liyamthanda.  Okunye okwenza ngalibhalela yikuthi ngangifuna ukubona ukuthi liyalalela yini ezintweni zonke. 10  Loba ngubani elimthethelelayo kungelani lokuthi woneni, lami ngiyamthethelela. Lowo engimthetheleleyo (nxa ekhona onjalo), ngimthethelele ngenxa yenu phambi kukaKhristu, 11  ukuze singaqilibezelwa nguSathane ngoba siyawazi amaqhinga akhe.* 12  Ngathi ngifika eTrowa ngizotshumayela izindaba ezinhle ngoKhristu, ngavulelwa umnyango emsebenzini weNkosi, 13  kodwa umoya wami kawuzange uhlaliseke ngoba kangimtholanga uThithusi umfowethu. Yikho ngabavalelisa abazalwane ngaya eMakhedoniya. 14  Lanxa kunjalo kabongwe uNkulunkulu, ohlala esikhokhela njengamabutho avela nqoba empini eloKhristu njalo osebenzisa thina ukuthi alufafaze yonke indawo ulwazi oluphathelane laye olunjengephunga elimnandi. 15  KuNkulunkulu siliphunga elimnandi likaKhristu eliphakathi kwabasindiswayo laphakathi kwalabo ababhubhayo. 16  Kwababhubhayo siliphunga lokufa eliletha ukufa, kwabasindiswayo siliphunga elimnandi lokuphila eliletha ukuphila. Ngubani ofaneleyo ukwenza izinto lezi? 17  Yithi ngoba kasilithengisi* ilizwi likaNkulunkulu njengabanengi, kodwa sikhuluma ngobuqotho bonke phambi kukaNkulunkulu simunye loKhristu, njengoba sithunywe nguNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “amacebo akhe; inhloso zakhe.”
Kumbe, “kasenzi mali; kasenzi nzuzo.”