2 KwabaseKhorinte 12:1-21

  • Imibono eyabonwa nguPhawuli (1-7a)

  • “Ameva enyameni” kaPhawuli (7b-10)

  • Abaphostoli abazenza abalunge kakhulu kabangcono kulaye (11-13)

  • UPhawuli ukhathazekile ngabaseKhorinte (14-21)

12  Kumele ngizigqaje. Lanxa lokho kungancedi, khathesi ngizaqalisa ukukhuluma ngemibono engajayelekanga langezambulo zeNkosi.  Kulenye indoda engiyaziyo emanyene loKhristu eyahlwithwa yasiwa ezulwini lesithathu eminyakeni engu-14 eyadlulayo, ukuthi yayisemzimbeni wayo kumbe yayingaphandle komzimba wayo angikwazi, uNkulunkulu nguye okwaziyo.  Ngiyayazi sibili indoda leyo, kodwa ukuthi yayisemzimbeni wayo kumbe yayingaphandle komzimba wayo angikwazi, uNkulunkulu nguye okwaziyo.  Yahlwithwa yasiwa epharadayisi futhi yezwa amazwi angeke akhulunywe njalo okungekho emthethweni ukuthi umuntu awakhulume.  Ngizazigqaja ngomuntu onjalo kodwa kangisoze ngizigqaje ngami, ngizazigqaja ngobuthakathaka bami.  Lanxa bengingafuna ukuzigqaja, bengingasoze ngibe ngongelangqondo ngoba bengizakhuluma iqiniso. Kodwa kangisoze ngizigqaje ukuze kungabi lomuntu ongincoma ukwedlula lokho akubona kimi kumbe akuzwa ngami,  engincoma ngenxa nje yokuthi ngambulelwe izambulo lezi ezimangalisayo. Ukuze ngingaziphakamisi ngedlulise, ngafakwa ameva enyameni, anjengengilosi kaSathane ehlala ingitshaya ukwenzela ukuthi ngingaziphakamisi ngedlulise.  Ngayincenga kathathu iNkosi ngendaba le, ngicela ukuthi ameva la asuswe kimi.  Kodwa yona yathi kimi: “Umusa wami omkhulu ukwenele ngoba nxa ubuthakathaka, kulapho engiveza khona amandla ami ngokugcweleyo.” Ngakho ngizathokoza kakhulu ngizigqaje ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKhristu aqhubeke ephezu kwami njengetende. 10  Kuyangijabulisa ukuba buthakathaka, lokuthethiswa, lokuba sezikhathini zokuswela, lokuhlukuluzwa kanye lobunzima, okusehlela ngenxa kaKhristu, ngoba nxa ngibuthakathaka kulapho engilamandla khona. 11  Sengibe ngongelangqondo. Yini elingenze ngaba njalo, ngoba bekumele lingincome. Phela akula ngitsho lento eyodwa etshengisa ukuthi bangcono kulami abaphostoli benu laba abazenza abalunge kakhulu, lanxa mina ngingasilutho. 12  Ngaqinisela kakhulu ngesikhathi ngilitshengisa izimpawu zokuthi ngingumphostoli, ngenza lezibonakaliso lezimangaliso kanye lemisebenzi yamandla. 13  Yisiphi isizatho esenza libe bancane kulawo wonke amanye amabandla ngaphandle kwalesi esokuthi kangizange ngibe ngumthwalo kini? Ngicela lingithethelele ngesihle ngalokhu kuphambanisa. 14  Zwanini, khathesi sekungokwesithathu ngilungela ukuza kini njalo kangisoze ngibe ngumthwalo. Kangifuni impahla yenu kodwa ngifuna lina ngoba kakukhangelelwanga ukuthi abantwana baqogelele impahla besenzela abazali, abazali yibo abenzela abantwana. 15  Mina ngizathokoza ngokuzinikela lokusetshenziswa ngokupheleleyo ngenxa yenu.* Kanti nxa mina ngilithanda kakhulu kangaka, lina kufanele lingithande kancane yini? 16  Lanxa kunjalo kangizange ngibe ngumthwalo kini. Kodwa lina lithi ngaba “limenemene” futhi ngalibamba “ngobuqili.” 17  Kangizange ngilidlelezele ngisebenzisa labo engabathuma kini, angithi? 18  Ngancenga uThithusi ukuthi aze kini, ngamthuma khonangapho lomunye umzalwane. UThithusi walidlelezela yini? Sasingahambi laye simoya munye yini? Sasingahambi emanyathelweni afananayo yini? 19  Kanti isikhathi sonke lesi belicabanga ukuthi siyazivikela yini? Lokhu esikukhulumayo sikutsho phambi kukaNkulunkulu simunye loKhristu. Bathandekayo, thina esikwenzayo yikulakha kuphela. 20  Ngiyesaba ukuthi ngizathi ngifika kini ngilithole lingayisikho lokho engifisa libe yikho, lami ngingabi yilokho elifisa ngibe yikho, ngithole kulezingxabano, lomhawu, lolaka, lokudabukana phakathi, lokukhuluma amazwi ahlabayo, lokunyeya,* lokuzikhukhumeza kanye lokuxokozela. 21  Mhlawumbe ngizathi ngifika futhi kini, uNkulunkulu wami angiyangise phambi kwenu, ngilile ngenxa yabanengi benu ababesona bengaphenduki ekungcoleni kwabo, lasekuziphatheni okubi kwezemacansini* kanye lasekuxhwaleni* abaqhubeka bekwenza.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yemiphefumulo yenu.”
NgesiGrikhi, “lokunyenyeza.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lasekuziphatheni okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.