2 KwabaseKhorinte 11:1-33

  • UPhawuli labaphostoli abazenza abalunge kakhulu (1-15)

  • Ubunzima obehlela uPhawuli esengumphostoli  (16-33)

11  Ngifisa ukuthi lingibekezelele lanxa ngikhanya ngingumuntu ongelangqondo kancane. Kodwa livele liyangibekezelela!  Ngiyalikhwelezela ngobukhwele bukaNkulunkulu* ngoba yimi engathembisa ukulendisela endodeni eyodwa ukuze ngilethule kuKhristu liyintombi egcweleyo futhi emsulwa.*  Kodwa ngiyesaba ukuthi kungenzeka izingqondo zenu ziphanjulwe njengo-Eva owahugwa yinyoka ngobuqili bayo, zisuswe kulokho okumele libe yikho kuKhristu, ukuba qotho lokuba msulwa* kuye.  Limbekezelela lula umuntu ofika etshumayela ngoJesu ongayisuye lowo esalitshumayeza ngaye njalo liyawamukela umoya otshiyene lalowo elawamukelayo, lamukele lezindaba ezinhle ezitshiyene lalezo elazamukelayo.  Ngicabanga ukuthi kayikho lento eyodwa etshengisa ukuthi bangcono kulami abaphostoli benu laba abazenza abalunge kakhulu.  Ngingabe ngingayisilogabazi ekukhulumeni, kodwa ulwazi ngilalo sibili futhi lokho salicacisela khona ngazo zonke izindlela kukho konke esasikwenza.  Kanti ngenza isono yini ngokuzithoba ukuze lina liphakanyiswe, njengoba ngatshumayela kini izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ngithokoza futhi ngingalibhadalisi?  Kwakungathi ngiqila amanye amabandla ngokwamukela kuwo izinto engangiziswela ukuze ngisebenzele lina.  Loba kunjalo ngathi ngilani futhi sengiswela, kakho loyedwa engamthwalisa nzima ngoba abafowethu ababevela eMakhedoniya bangipha konke engangikuswela. Ngazo zonke izindlela ngibe leqiniso lokuthi kangilithwalisi nzima futhi ngizaqhubeka ngisenza njalo. 10  Kangisoze ngiyekele ukuzigqaja ngalokhu ezindaweni ezise-Akhaya nxa nje iqiniso likaKhristu lisesekimi. 11  Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi kangilithandi yini? UNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngiyalithanda. 12  Kodwa engikwenzayo ngizaqhubeka ngikwenza ukuze labo abafuna ukukhanya belingana lathi ezintweni* abazigqaja ngazo baswele isizatho sokuzigqaja, 13  ngoba amadoda anjalo angabaphostoli bamanga njalo ayizisebenzi ezingamaqili ezizenza abaphostoli bakaKhristu. 14  Lokho akumangalisi ngoba loSathane sibili uqhubeka ezenza ingilosi yokukhanya. 15  Yikho kungamangalisi nxa lezikhonzi zakhe ziqhubeka zizenza izikhonzi zokulunga. Loba kunjalo, isiphetho sazo sizakuba ngesifanele lokho ezikwenzayo. 16  Ngiyaphinda futhi ngithi kakungabi lomuntu ocabanga ukuthi kangilangqondo. Kodwa nxa kuyikho elikucabangayo, ngamukelani ngingumuntu ongelangqondo ukuze lami ngizigqaje kancane. 17  Engikutshoyo khathesi ngikukhuluma ngingalingiseli iNkosi, ngikutsho njengomuntu ongelangqondo, ngizigqaja okomuntu ozithembayo. 18  Abanengi bazigqaja ngezinto zomhlaba,* yikho lami ngizazigqaja. 19  Njengoba lina lizitshela ukuthi lilengqondo, likukholisa njani ukubekezelela abantu abangelangqondo? 20  Phela libekezelela loba ngubani olenza izigqili lalowo olithathela izinto zenu, lolihluthunela elilakho, lozenza ongcono kulani kanye lalowo olitshaya ebusweni. 21  Engikutshoyo kuyangisa thina njengoba kungakhanya angathi senze njengabantu ababuthakathaka. Kodwa nxa abanye belesibindi, lami ngilaso isibindi lanxa ngikhuluma njengomuntu ongelangqondo. 22  BangamaHebheru yini? Lami nginguye. Bangama-Israyeli yini? Lami nginguye. Bayinzalo* ka-Abrahama yini? Lami ngiyiyo. 23  Bayizikhonzi zikaKhristu yini? Ngiphendula njengohlanya, mina ngiyisikhonzi esingcono kakhulu kulabo: Ngenze umsebenzi omkhulu kulowabo, ngabotshwa kanengi kulabo, ngatshaywa kanengi kakhulu futhi ngaphosa ngafa izikhathi ezinengi. 24  Kahlanu ngatshaywa ngamaJuda inswazi ezingu-39, 25  ngatshaywa kathathu ngemiqwayi, ngakhandwa ngamatshe kanye, ngabhidlikelwa ngumkhumbi kathathu, ngaba phakathi kolwandle ubusuku bonke lelanga lonke; 26  bengisemangweni kanengi, lasezingozini emifuleni, lasezingozini ezigebengeni, lasezingozini ebantwini bakithi, lasezingozini kwabezizweni, lasezingozini edolobheni, lasezingozini enkangala, lasezingozini elwandle, lasezingozini kubazalwane bamanga, 27  bengisebenza gadalala ngingaphumuli, izikhathi ezinengi ngingalali ebusuku, ngilambile futhi ngomile, izikhathi ezinengi ngingelakudla, ngigodola futhi ngingela zigqoko.* 28  Singasabali izinto lezi ezenzakala ngaphandle, nanku engikuzwa* ngaphakathi kwami nsuku zonke: ngikhathazekile ngawo wonke amabandla. 29  Ngubani ongaba buthakathaka mina ngingabi buthakathaka? Ngubani ongakhubeka mina ngingafuthelani? 30  Nxa kumele ngizigqaje, ngizazigqaja ngezinto ezitshengisa ukuthi ngibuthakathaka. 31  UNkulunkulu onguYise weNkosi uJesu, Yena okufanele adunyiswe kuze kube nini lanini uyakwazi ukuthi kangiqambi manga. 32  EDamaseko usibalukhulu* weNkosi u-Arethasi wayelinde idolobho laseDamaseko ukuze angibambe, 33  kodwa ngehliswa ngewindi elisemdulini wedolobho ngiphakathi kwebhasikiti enkulu, ngaphunyuka esandleni sakhe.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngokutshiseka kukaNkulunkulu.”
Kumbe, “engelasici.”
Kumbe, “ngabangelasici.”
Kumbe, “ezikhundleni.”
NgesiGrikhi, “ngokuvumelana lenyama.”
NgesiGrikhi, “Bayinhlanyelo.”
NgesiGrikhi, “nginqunu.”
Kumbe, “okungicindezelayo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.