2 KwabaseKhorinte 10:1-18

  • UPhawuli uvikela inkonzo yakhe (1-18)

    • Izikhali zethu kayisizo zenyama (4, 5)

10  Mina Phawuli ngiyalincenga ngobumnene langomusa kaKhristu. Ngikhanya ngingumuntu ophansi nxa ngiphakathi kwenu, kodwa olesibindi nxa engekho kini.  Ngiyalincenga ukuthi libe leqiniso lokuthi nxa sengikhonangapho kungadingeki ukuthi ngibe lesibindi ngicine sengibakhuza ngendlela ebuhlungu labo abacabanga ukuthi sihamba ngendlela yenyama.  Lanxa sihamba ngendlela yenyama, asilwi ngalokho esiyikho khona enyameni  ngoba izikhali zempi yethu kayisizo zenyama kodwa zilamandla avela kuNkulunkulu okudiliza izinto eziqine njengezinqaba.  Sidiliza imicabango layo yonke into ephakemeyo ephikisana lolwazi oluphathelane loNkulunkulu njalo sithumba yonke imicabango ukuze siyenze ilalele uKhristu.  Nxa lina selilalela ngokugcweleyo, siyabe sesikulungele ukujezisa wonke umuntu ongalaleliyo ezintweni zonke.  Lahlulela izinto ngokuthi zikhangeleka njani. Nxa ekhona ozithembayo ukuthi yena ungokaKhristu, nanku okumele aphinde acabangisise ngakho: Lathi singabakaKhristu njengaye.  Lanxa ngingazigqaja kakhulu ngamandla esiwaphiwe yiNkosi okulakha hatshi awokulidiliza, kangisoze ngiyangeke.  Kodwa kangifuni kukhanye angathi bengifuna ukulethusa ngezincwadi zami, 10  ngoba abanye bathi: “Izincwadi zakhe zilesisindo futhi zilamandla, kodwa nxa ekhona ungumuntu obuthakathaka njalo akukhulumayo akuncedi.” 11  Umuntu otsho njalo kananzelele ukuthi esikutshoyo ezincwadini zethu* nxa singekho yikho esizakwenza* sesikhona. 12  Thina kasisoze sizilinganise labaziphakamisayo kumbe siziqathanise labo. Kodwa nxa bezahlulela ngalokho abakucabangayo futhi beziqathanisa lalokho abazitshela ukuthi kuqondile, bayabe bengazwisisi. 13  Lanxa kunjalo, thina kasisoze sizigqaje sedlulele ngale kwemingcele ebekiweyo kodwa sizazigqaja phakathi kwemingcele yendawo uNkulunkulu asabele yona, enaba ize iyefika lakini. 14  Nxa sisiza kini siyabe singeqi imingcele njengoba lani liphakathi kwemingcele leyo. Phela yithi esaba ngabokuqala ukufika kini lezindaba ezinhle eziphathelane loKhristu. 15  Kasizigqaji sedlulele ngale kwemingcele ebekiweyo ngokuzikhukhumeza ngemisebenzi yomunye umuntu, kodwa silethemba lokuthi nxa ukholo lwenu luqhubeka lukhula, esikwenzileyo lakho kuzakhuliswa phakathi kwendawo yethu. Lapho-ke sizakwenelisa ukwenza okunengi, 16  ukuze sitshumayele izindaba ezinhle emazweni angale kwenu, ukwenzela ukuthi singazigqaji ngalokho osekuvele kwenziwe endaweni yomunye. 17  “Kodwa ozigqajayo kazigqaje ngoJehova,” 18  ngoba ozincomayo kayisuye owamukelwayo, kwamukelwa lowo onconywa nguJehova.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “esiyikho ngamazwi.”
NgesiGrikhi, “esizakuba yikho ngezenzo.”