2 KwabaseKhorinte 1:1-24

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukududuzwa nguNkulunkulu kuzo zonke inhlupho (3-11)

  • UPhawuli untshintsha uhambo ayeluhlelile (12-24)

1  Mina Phawuli, umphostoli kaKhristu uJesu ngentando kaNkulunkulu kanye lomfowethu uThimothi, ngibhalela ibandla likaNkulunkulu eliseKhorinte, labangcwele bonke abakuyo yonke i-Akhaya:  Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu kanye laseNkosini uJesu Khristu kakube kini.  Kadunyiswe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Khristu, uYise wesihawu esikhulu loNkulunkulu wenduduzo yonke,  osiduduza* kuzo zonke inhlupho* zethu ukuze senelise ukududuza abanye kuloba yiziphi inhlupho,* sibaduduza ngenduduzo esiyiphiwa nguNkulunkulu.  Njengoba nje inhlupho esikuzo ngenxa kaKhristu zizinengi kakhulu, induduzo esiyithola ngoKhristu layo inengi kakhulu.  Nxa sisehlelwa zinhlupho,* lokhu kwenzakala ukuze liduduzwe futhi lisindiswe; njalo nxa siduduzwa, lokhu kwenzakala ukuze lithole induduzo elinceda ukuthi liqinisele enhluphekweni ezifanana lalezo esikuzo lathi.  Ithemba esilalo ngani kalinyikinyeki ngoba siyakwazi ukuthi njengoba lihlupheka njengathi lizaduduzwa njengathi.  Sifuna lizazi bafowethu inhlupho ezasehlelayo esabelweni sase-Asiya. Sasicindezelwe ngendlela ebuhlungu futhi engaphezu kwamandla ethu, okokuthi sasingasela qiniso lokuthi sizaqhubeka siphila yini.  Sasesizibona sigwetshelwe ukufa sibili. Lokhu kwenzakala ukuze singazithembi thina kodwa sithembe uNkulunkulu ovusa abafileyo. 10  Wasikhulula engozini enkulu yokufa njalo uzasikhulula, futhi sithembele kuye ukuthi uzaqhubeka esikhulula. 11  Lani lingasinceda ngokuthandaza lisincengela ngoba nxa abanengi besithandazela, uNkulunkulu uzayizwa imithandazo yabo asincedise, besekusenza ukuthi abanengi bambonge. 12  Esiziqhenya ngakho yikuthi umzwangedwa wethu uyasifakazela ukuthi emhlabeni lo, ikakhulu kini, besiziphatha ngendlela engcwele langobuqotho obuvela kuNkulunkulu, hatshi ngokuhlakanipha kwabantu kodwa ngomusa omkhulu kaNkulunkulu. 13  Konke esilibhalela khona liyenelisa ukukubala* lokukuzwisisa, njalo ngilethemba lokuthi lizaqhubeka likuzwisisa ngokugcweleyo* lokhu, 14  njengoba abanye benu sebekuzwisisa ukuthi liyaziqhenya ngenxa yethu, njengoba nje lathi sizaziqhenya ngenxa yenu ngosuku lweNkosi yethu uJesu. 15  Kangikuthandabuzi lokho, yikho ngangihlose ukuqala ngize kini ukuze lithole ithuba lesibili lokuthokoza* 16  ngoba ngangivele ngifuna ukudlula ngilivakatshela sengisiya eMakhedoniya lokudlula kini sengivela khona, lina beselingiphelekezela okomangwanyana sengisiya eJudiya. 17  Kambe lokhu engangifuna ukukwenza ngangingakubona kuyinto encane yini? Nxa ngicabanga ukwenza okuthile ngicabanga ngendlela yabantu yini, okokuthi ngiyathi “Yebo, yebo” besengisithi “Hatshi, hatshi”? 18  Kodwa uNkulunkulu lingamthemba ngoba nxa sisithi “yebo” kini siyabe singatsho ukuthi “hatshi.” 19  INdodana kaNkulunkulu, uJesu Khristu, eyatshunyayelwa kini kusetshenziswa mina loSilivanu* loThimothi, kayizange ibe “nguyebo” ngapha “inguhatshi,” kodwa kuyo “uyebo” usebe “nguyebo.” 20  Kungelani lokuthi zingaki izithembiso zikaNkulunkulu, sezibe “nguyebo” ngayo. ­Yikho-ke ngayo sithi “Ameni” kuNkulunkulu ukuze simkhazimulise. 21  Lanxa kunjalo, uNkulunkulu nguye oqinisekisa ukuthi thina lani singabakaKhristu futhi nguye owasigcobayo. 22  Uphinde wafaka uphawu lwakhe kithi, wasipha lesibambiso* salokho okuzayo, okutsho umoya osezinhliziyweni zethu. 23  UNkulunkulu angangifakazela ukuthi kangikezi eKhorinte ngoba kangifuni ukulizwisa ubuhlungu. 24  Kangitsho ukuthi singababusi bokholo lwenu kodwa sisebenza lani ukuze lithokoze ngoba limi ngokholo lwenu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “osikhuthaza.”
Kumbe, “izilingo.”
Kumbe, “izilingo.”
Kumbe, “yizilingo.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “likwazi mhlophe.”
NgesiGrikhi, “kuze kufike ekucineni.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “lincedakale kabili.”
Obizwa langokuthi nguSila.
Kumbe, “lesiqinisekiso.”