2 KuThimothi 4:1-22

  • “Uyenze ngokupheleleyo inkonzo yakho” (1-5)

    • Tshumayela ilizwi masinyane (2)

  • “Sengikulwile ukulwa okuhle” (6-8)

  • Okufunwa nguPhawuli (9-18)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (19-22)

4  Ngiyakuqonqosela phambi kukaNkulunkulu loKhristu uJesu ozakwahlulela abaphilayo labafileyo, ngokubonakaliswa kwakhe loMbuso wakhe, ngithi:  Tshumayela ilizwi; ukwenze lokho masinyane,* ngezikhathi ezinhle langezikhathi ezinzima; ukhuze, usole, ukhuthaze, ngokubekezela konke langobungcitshi bokufundisa.  Phela kuzafika isikhathi lapho abangasoze bayibekezelele khona imfundiso eqondileyo,* kodwa bazalandela izifiso zabo, bazibuthele abafundisi abazabatshela lokho abafuna ukukuzwa.  Bazayekela ukulalela iqiniso, bathande izindaba ezingamanga.  Kodwa wena yisebenzise kuhle ingqondo yakho ezintweni zonke, uqinisele ebunzimeni njalo wenze umsebenzi womvangeli,* uyenze ngokupheleleyo inkonzo yakho.  Mina sengiqalisile ukuthululwa njengomnikelo wokunathwayo futhi isikhathi sokukhululwa kwami sesizafika.  Sengikulwile ukulwa okuhle, sengigijimile emncintiswaneni ngaze ngayafika ekucineni, njalo ngiqhubeke ngilalo ukholo.  Kusukela khathesi sengigcinelwe umqhele wokulunga, ongumvuzo engizawuphiwa ngalolosuku yiNkosi engumahluleli olungileyo. Kayisimi ngedwa engizawuphiwa kodwa uzaphiwa labanye bonke abakuthandileyo ukubonakaliswa kwayo.  Yenza konke okusemandleni akho ukuthi ufike kimi masinyane, 10  ngoba uDemasi usengitshiyile waya eThesalonika ngenxa yokuthanda umumo lo wezinto.* UKhrisensi uye eGalathiya, uThithusi yena uye eDalimathiya. 11  Lapha ngiloLukha kuphela. Wena buya loMakho ngoba yena uluncedo kimi enkonzweni. 12  Kodwa uThikhikhu ngimthume e-Efesu. 13  Nxa ususiza ungiphathele ijazi engalitshiya kuKhaphusi eTrowa. Ungiphathele lezincwadimgoqwa, ikakhulu ezesikhumba. 14  U-Alekizanda umkhandi wekhopha* wangiphatha kubi kakhulu. UJehova uzaphindisela kuye lokho akwenzayo. 15  Lawe kufanele umnanzelele ngoba waphikisa amazwi ethu ngendlela eyedlulisa amalawulo. 16  Ekuzivikeleni kwami kokuqala kakho owabuya wazongisekela, bonke bangitshiya; kabangetheswa icala ngalokho. 17  Kodwa iNkosi yama eduze kwami yangipha amandla, ukuze kuthi ngami, umsebenzi wokutshumayela wenziwe ngokupheleleyo njalo izizwe zonke zitshunyayezwe; futhi ngakhitshwa emlonyeni wesilwane. 18  INkosi izangikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi njalo izangisindisa ingilethe eMbusweni wayo wasezulwini. Kayikhazinyuliswe kuze kube nini lanini. Ameni. 19  Bingelela uPriska lo-Akhwila kanye labomuzi ka-Onesiforu. 20  U-Erastu wasala eKhorinte, kodwa uTrofimu ngamtshiya egula eMilethu. 21  Yenza konke okusemandleni akho ukuthi ufike lapha kungakabi sebusika. Uyakubingelela uYubhulu, uyakubingelela loPhudeni, loLinu, loKlawudiya kanye labo bonke abafowethu. 22  INkosi kayibe lomoya wakho.* Umusa wayo omkhulu kawube lani.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ulikhuthalele.”
Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “njalo uqhubeke utshumayela izindaba ezinhle.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “wethusi.”
Kumbe, “lendlela ocabanga ngayo.”