2 KuThimothi 2:1-26

  • Izinto ozizwileyo ziphathise amadoda afaneleyo (1-7)

  • Ukuqinisela ekuhluphekeni ngenxa yezindaba ezinhle (8-13)

  • Liphathe ngendlela eqondileyo ilizwi likaNkulunkulu (14-19)

  • Balekela izifiso zobutsha (20-22)

  • Indlela yokuphatha abaphikisayo (23-26)

2  Ngakho wena mntanami, qhubeka uthola amandla emuseni omkhulu okuKhristu uJesu.  Izinto owazizwa ngami futhi ezafakazelwa ngofakazi abanengi ziphathise amadoda athembekileyo. Lokhu kuzakwenza ukuthi lawo afanele ukufundisa abanye.  Njengoba ulisotsha elihle likaKhristu uJesu, lawe zimisele ukuhlupheka.  Kakho othi elisotsha angenele izindaba zamabhizimusi* zempilo le, ngoba yena akufunayo yikwamukelwa ngulowo owamngenisa esisotsheni.  Kwala lasemidlalweni, lowo oncintisana labanye kawuphiwa umqhele ngaphandle nxa encintisane labo elandela imithetho yakhona.  Umlimi okhutheleyo nguye okufanele abe ngowokuqala ukudla izithelo zensimu yakhe.  Hlala ucabanga ngalokho engikutshoyo; iNkosi izakwenza ube lokuqedisisa* ezintweni zonke.  Khumbula ukuthi uJesu Khristu wavuswa kwabafileyo lokuthi wayeyinzalo kaDavida,* njengoba nje izindaba ezinhle engizitshumayelayo zisitsho,  lezo engizihluphekelayo futhi engizibotshelweyo angathi ngiyisigebenga. Loba kunjalo, ilizwi likaNkulunkulu lona kalibotshwanga. 10  Ngenxa yalokho ngiqhubeka ngiqinisela ezintweni zonke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bathole insindiso etholakala ngoKhristu uJesu, baphinde bathole lenkazimulo engapheliyo. 11  Nanka amazwi aqotho: Nxa safa laye, sizaphinda siphile laye sibili; 12  nxa singaqhubeka siqinisela, sizabusa laye singamakhosi; nxa singamphika, laye uzasiphika; 13  lanxa singathembekanga, yena uhlala ethembekile ngoba ngeke aziphikise. 14  Qhubeka ubakhumbuza izinto lezi, ubalaya* phambi kukaNkulunkulu ukuthi bangaxatshaniswa ngamazwi. Lokho akuncedi ngitsho, ngoba kulimaza* abalaleleyo. 15  Yenza konke okusemandleni akho ukuthi wamukeleke kuNkulunkulu, ube yisisebenzi esingelanhloni ngaloba yini, esiliphatha ngendlela eqondileyo ilizwi leqiniso. 16  Kodwa ungazamukeli inkulumo ezingancediyo eziphikisana lokungcwele ngoba zenza ukungamesabi uNkulunkulu kuqhubeke kusanda, 17  njalo amazwi alabo abazikhulumayo azamemetheka angathi yikuqhela kwesilonda esibhibhidlayo. UHimenewu loFilethu ngabanye babo. 18  Amadoda la asedukile eqinisweni, esithi ukuvuswa kwabafileyo sekwenzakele futhi achitha ukholo lwabanye. 19  Lanxa kunjalo, isisekelo sikaNkulunkulu esiqinileyo siqhubeka simi, silophawu lolu oluthi, “UJehova uyabazi abangabakhe,” loluthi, “Wonke umuntu obiza ibizo likaJehova katshiye okungalunganga.” 20  Endlini enkulu akulazitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa zikhona lezesigodo lezebumba. Ezinye ngezomsebenzi ohloniphekayo, ezinye ngezomsebenzi ongahloniphekiyo. 21  Yikho nxa umuntu eqhelelana lalezi ezomsebenzi ongahloniphekiyo, uzakuba yisitsha somsebenzi ohloniphekayo, esingcwelisiweyo njalo esiqakathekileyo kumniniso futhi esilungiselelwe yonke imisebenzi emihle. 22  Ngakho balekela izifiso zobutsha, kodwa uzame ngamandla wonke ukuba lokulunga, lokholo, lothando, lokuthula, ulalabo ababiza iNkosi ngenhliziyo ehlanzekileyo. 23  Kanti njalo ungangeneli ezimpikiswaneni ezingelangqondo lezingelancedo, njengoba usazi ukuthi zidala ukulwa. 24  Phela inceku yeNkosi akumelanga ilwe, kodwa kumele ibe lesineke kubo bonke, yenelise ukufundisa, itshengise ukuthi iyazibamba nxa yoniwe 25  njalo ibe mnene nxa iseluleka abalenkani. Mhlawumbe uNkulunkulu angabavumela ukuthi baphenduke* besebethola ulwazi oluqondileyo lweqiniso, 26  kuthi dlwe ezingqondweni zabo, baphunyuke emjibileni kaDeveli njengoba eyabe esebabambe bephila ukuze benze intando yakhe.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “angenele ezintweni zansuku zonke.”
Kumbe, “lokuzwisisa.”
NgesiGrikhi, “wayengowenhlanyelo kaDavida.”
Kumbe, “ufakaza kubo ngokugcweleyo.”
Kumbe, “kutshabalalisa; kuwisa.”
Kumbe, “bantshintshe ingqondo.”