1 UPhetro 5:1-14

  • Yelusani umhlambi kaNkulunkulu (1-4)

  • Thobekani futhi liqaphele (5-11)

    • Phoselani kuNkulunkulu konke okulikhathazayo (7)

    • UDeveli unjengesilwane esibhongayo (8)

  • Amazwi okuphetha (12-14)

5  Ngiyabancenga-ke* abadala abaphakathi kwenu njengoba lami ngingumdala njengabo, lofakazi wenhlupheko zikaKhristu futhi ngizahlanganyela enkazimulweni ezavezwa, ngithi kubo:  Yelusani umhlambi kaNkulunkulu eliwugcinisiweyo, libe ngababonisi bawo.* Lokho kwenzeni ngenhliziyo yonke phambi kukaNkulunkulu, hatshi ngokubanjwa ngamandla, njalo lingakwenzeli ukuthola inzuzo yokungathembeki, kodwa lizimisele.  Lingazenzi amakhosi phezu kwalabo abalilifa likaNkulunkulu, kodwa libe yizibonelo emhlambini.  Lapho umelusi omkhulu esebonakalisiwe, lizakwamukela umqhele wenkazimulo ongabuniyo.  Lani majaha zehliseni emadodeni amadala.* Lanxa kunjalo, lonke gqokani ukuthobeka, lithobeke* komunye lomunye ngoba uNkulunkulu umelana labaziphakamisayo, kodwa ulomusa omkhulu kwabathobekileyo.  Ngakho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo,  liphosele kuye konke okulikhathazayo ngoba yena ulendaba lani.  Zisebenziseni kuhle izingqondo zenu, liqaphele! Isitha senu uDeveli siyahambahamba njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla.  Kodwa melanani laye liqinile ekukholweni, lisazi ukuthi bonke abazalwane benu abasemhlabeni baphakathi kwazona lezo inhlupho ezilehleleyo. 10  Loba kunjalo, lizakuthi selihlupheke okwesikhatshana, uNkulunkulu ogcwele umusa omkhulu futhi owalibizela enkazimulweni yakhe engapheliyo limanyene loKhristu, yena ngokwakhe uzaqedisa ukuqeqetshwa kwenu. Uzaliqinisa njalo alenze libe lamandla, alimise phezu kwesisekelo esiqinileyo. 11  Kawabe ngawakhe amandla kuze kube nini lanini. Ameni. 12  Ngilibhalele amazwi amalutshwana ngisebenzisa uSilivanu* umfowethu engimbona ethembekile, ukuze ngilikhuthaze njalo ngilinike ubufakazi obuliqiniso bokuthi lo yiwo sibili umusa omkhulu kaNkulunkulu. Manini kuwo liqine. 13  Uyalibingelela owesifazana oseBhabhiloni okhethiweyo njengani. LoMakho indodana yami uyalibingelela. 14  Bingelelanani ngokuqabuzana okulothando. Ukuthula kakube kini lonke elimanyene loKhristu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Ngiyabeluleka-ke.”
Kumbe, “liwulinde ngonanzelelo.”
Kumbe, “ebadaleni.”
Kumbe, “lizehlise.”
Obizwa langokuthi nguSila.