1 UPhetro 4:1-19

  • Philela intando kaNkulunkulu njengoKhristu (1-6)

  • Ukuphela kwezinto zonke sekuseduze (7-11)

  • Ukuhlupheka ngenxa yokuba ngumKhristu (12-19)

4  Njengoba uKhristu wahlupheka enyameni, lani hlomani ngesimo sengqondo* esinjengesakhe,* ngoba umuntu osehlupheke enyameni usezilahlile izono  ukuze okwesikhathi esiseleyo esaphila enyameni angaqhubeki ephilela izifiso zabantu kodwa aphilele intando kaNkulunkulu.  Ngesikhathi esedluleyo, laba lesikhathi eseneleyo sokwenza intando yabezizweni, liphatheke ngezenzo zokuxhwala,* lezinkanuko ezedlulisa amalawulo, lokunatha kakhulu, lamadili* axokozelayo, lemibuthano yokunatha utshwala kanye lokukhonza izithombe okwenyanyekayo.*  Kuyabamangalisa kakhulu ukuthi kaliqhubeki ligijima labo endleleni yabo yokuziphatha okwenyanyekayo, yikho bekhuluma kubi ngani.  Kodwa abantu laba bazalandisa kulowo olindele ukwahlulela abaphilayo labafileyo.  Yikho phela izindaba ezinhle zatshunyayelwa lakwabafileyo, ukuze kuthi lanxa besahlulelwa enyameni ngokubona kwabantu, baphile ngendlela evumelana lomoya ngokubona kukaNkulunkulu.  Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekuseduze. Ngakho zisebenziseni kuhle izingqondo zenu, lihlale lilungele* ukuthandaza.  Phezu kwakho konke, thandanani kakhulu ngoba uthando lusibekela izono ezinengi.  Yamukelanani* kungela kukhonona. 10  Kusiya ngesipho ngamunye asamukeleyo, sisebenziseni ukuncedisana njengoba lingabaphathi abahle bomusa omkhulu kaNkulunkulu obonakaliswa ngezindlela ezehlukeneyo. 11  Okhulumayo kakhulume angathi ukhuluma amazwi kaNkulunkulu; onceda abanye kakwenze lokho angathi uthembele emandleni avela kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akhazinyuliswe ezintweni zonke ngoJesu Khristu. Ngeyakhe inkazimulo kanye lamandla kuze kube nini lanini. Ameni. 12  Bathandekayo, kabungalimangalisi ubunzima eliphakathi kwabo obunjengomlilo, angathi lehlelwe yizilingo elingazijayelanga. 13  Kodwa qhubekani lithokoza ngenxa yokuthi lihlanganyela enhluphekweni zikaKhristu, ukuze lithabe njalo lithokoze kakhulu lasekwembulweni kwenkazimulo yakhe. 14  Nxa lithethiswa ngenxa yebizo likaKhristu liyathokoza ngoba umoya wenkazimulo, ongumoya kaNkulunkulu, uhlezi phezu kwenu. 15  Lanxa kunjalo, phakathi kwenu akungabi lamuntu ohlupheka ngoba engumbulali loba elisela loba esenza okubi loba ethanda ukungenela indaba zabantu. 16  Nxa ekhona ohlupheka ngenxa yokuthi ungumKhristu, kakungamyangisi lokho kodwa kaqhubeke ekhazimulisa uNkulunkulu, ebizwa ngebizo lakhe, 17  ngoba sekuyisikhathi esibekiweyo sokuthi ukwahlulela kuqalisele endlini kaNkulunkulu. Nxa kuqalisa ngathi, pho bazaphetha ngani abangazilaleliyo izindaba ezinhle zikaNkulunkulu? 18  “Nxa kunzima ukuthi umuntu olungileyo asindiswe, kuzakwenzakalani emuntwini ongamesabiyo uNkulunkulu lakulowo oyisoni?” 19  Ngakho labo abahluphekayo ngenxa yokwenza intando kaNkulunkulu kabaqhubeke bebeka impilo zabo* ezandleni zoMdali othembekileyo, ngapha besenza okuhle.

Amabala angaphansi

Kumbe, “wobani lesimo sengqondo.”
Kumbe, “ngokuzimisela okunjengokwakhe.”
Kumbe, “zokuziphatha okulihlazo.” Kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lamaphathi.”
NgesiGrikhi, “okungekho emthethweni.”
Kumbe, “liphaphamele.”
Kumbe, “Phathanani ngomusa.”
Kumbe, “imiphefumulo yabo.”