1 UPhetro 3:1-22

  • Amakhosikazi lamadoda (1-7)

  • Libe lesisa esikhulu; lifune ukuthula (8-12)

  • Ukuhlupheka ngenxa yokwenza okulungileyo (13-22)

    • Likulungele ukuvikela ithemba lenu (15)

    • Ubhabhathizo kanye lomzwangedwa omuhle (21)

3  Lani makhosikazi, zehliseni kubomkenu ukuze kuthi nxa bekhona abangalilaleliyo ilizwi, bazuzakale ngokuziphatha kwamakhosikazi abo, kungelalizwi elikhulunyiweyo,  nxa sebezibonele ngawabo ukuziphatha kwenu okumsulwa lokuthi liyahlonipha kakhulu.  Ukuceca kwenu akungabi ngokwangaphandle, okokweluka inwele lokokugqoka izinto zegolide kumbe izigqoko ezinhle,  kodwa akube ngokomuntu ofihlakeleyo wenhliziyo, oceciswe ngezinto ezingonakaliyo eziyikuthula lomoya omnene. Lokho yikho okuqakatheke kakhulu phambi kukaNkulunkulu,  ngoba abesifazana basendulo ababengcwele futhi bethembele kuNkulunkulu babejayele ukuceca ngalindlela, bezehlisa kubomkabo,  njengoSara owayelalela u-Abrahama, embiza ngokuthi uyinkosi. Nxa lina liqhubeka lisenza okuhle njalo lingakhulelwa yikwesaba, liba ngabantwabakhe.  Lani madoda qhubekani lihlala labo ngokwazi.* Baqakathekiseni* abesifazana njengezitsha ezibuthakathaka kulani, njengoba labo beyizindlalifa kanye lani zomusa omkhulu wokuphila. Lokhu kuzakwenza ukuthi imithandazo yenu ingavinjelwa.  Okokucina, lonke kufanele libe ngqondonye,* libe lesisa esikhulu, lithande abazalwane ngenhliziyo yonke, libe lozwelo kakhulu futhi lithobeke.  Lingabuyiseli okubi ngokubi, kumbe ukuthethisa ngokuthethisa. Kodwa buyiselani ngokubusisa ngoba labizelwa endleleni le ukuze lithole ilifa eliyisibusiso. 10  Phela “loba ngubani othanda ukuphila futhi ofuna ukubona amalanga amahle, kumele alinde ulimi lwakhe lungakhulumi okubi njalo alinde lezindebe zakhe zingakhulumi izinto zobuqili. 11  Kafulathele okubi, enze okuhle; kafune ukuthula futhi azame ngamandla wonke ukukulondoloza, 12  ngoba amehlo kaJehova akwabalungileyo, lendlebe zakhe ziyabalalela nxa bethandaza bencenga, kodwa ubuso bukaJehova bumelana labenza izinto ezimbi.” 13  Kambe ukhona yini ongalilimaza nxa litshisekela okuhle? 14  Liyathokoza lanxa lingaze lihlupheke ngenxa yokwenza okulungileyo. Loba kunjalo, lingakwesabi lokho abakwesabayo* njalo lingakhathazeki. 15  Vumani ezinhliziyweni zenu ukuthi uKhristu uyiNkosi lokuthi ungcwele, ­lihlale lilungele ukuzivikela phambi komuntu wonke ofuna limtshele isizatho sethemba elilalo, kodwa lokho likwenze limnene futhi lihlonipha kakhulu. 16  Hlalani lilomzwangedwa omuhle, ukuze kuthi nxa kukhulunywa loba yini embi ngani, labo abakhuluma kubi ngani bayangeke ngenxa yokuziphatha kwenu okuhle okutshengisa ukuthi lingabalandeli bakaKhristu. 17  Phela kungcono ukuthi lihluphekele ukuthi lenza okuhle, nxa kuyintando kaNkulunkulu ukuthi akuvumele, kulokuhluphekela ukuthi lenza okubi. 18  UKhristu wafela izono kwaba kanye kuphela, umuntu olungileyo efela abangalunganga, ukuze alikhokhele elisa kuNkulunkulu. Wabulawa enyameni, wenziwa waphila emoyeni. 19  Ekulesisimo wahamba wayatshumayeza imimoya ejele, 20  leyo eyayingazange imlalele uNkulunkulu ngesikhathi elindile futhi ebekezela* ngosuku lukaNowa kusakhiwa umkhumbi, lapho abantu abalutshwana, okutsho imiphefumulo eyisitshiyagalombili,* abasinda khona bavikelwa emanzini. 21  Lokhu kumela ubhabhathizo olulisindisa ngokuvuswa kukaJesu Khristu (hatshi ngokususa ukungcola okusenyameni, kodwa ngokucela kuNkulunkulu umzwangedwa omuhle). 22  UJesu usesandleni sokudla sikaNkulunkulu. Phela waya ezulwini njalo izingilosi leziphathamandla kanye lamandla kwabekwa ngaphansi kwakhe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “qhubekani litshengisa ukuthi lilendaba labo; qhubekani libazwisisa.”
Kumbe, “Bahlonipheni.”
Kumbe, “livumelane emcabangweni.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “lingakwesabi ukusongela kwabo.”
NgesiGrikhi, “ukubekezela kukaNkulunkulu kulindile.”
Kumbe, “abantu abayisitshiyagalombili.”