1 UPhetro 2:1-25

  • Zenzeni libe lesifiso esikhulu sokuthola ilizwi (1-3)

  • Amatshe aphilayo aba yindlu eyakhiwa ngomoya kaNkulunkulu (4-10)

  • Ukuphila njengezihambi emhlabeni (11, 12)

  • Ukuzehlisa okufaneleyo (13-25)

    • UKhristu uyisibonelo sethu (21)

2  Ngakho susani kini bonke ububi, lobuqili, lokuzenzisa, lomona kanye lawo wonke amazwi ahlabayo.  Njengezinsane ezisanda kuzalwa, zenzeni libe lesifiso esikhulu sokuthola uchago olungonakalanga* lwelizwi, ukuze likhule ngalo beselithola insindiso  nxa selikunambithile* ukuthi iNkosi ilomusa.  Nxa lisiza kulowo olilitshe eliphilayo elaliwa ngabantu kodwa elikhethiweyo futhi eliligugu kuNkulunkulu,  lina elingamatshe aphilayo liba yindlu eyakhiwa ngomoya kaNkulunkulu ukuthi libe liqembu labaphristi elingcwele, ukuze linikele imihlatshelo ngomoya kaNkulunkulu, leyo ayamukelayo ngoJesu Khristu.  Phela uMbhalo uthi: “Khangela! Ngibeka eZiyoni ilitshe elikhethiweyo, ilitshe lesisekelo eliyisiqokoqela* futhi eliligugu. Kakho otshengisa ukuthi ulokholo kulo ozadana* loba sekutheni.”  Yikho yena uligugu kini ngoba lingamakholwa, kodwa kulabo abangakholwayo, “ilitshe elaliwa ngabakhi selibe lilitshe elikhulu eliyisiqokoqela,”*  “lelitshe elikhubayo kanye ledwala eliwisa abantu.” Bayakhubeka ngoba kabalilaleli ilizwi. Lesi yiso isiphetho abasibekelweyo.  Kodwa lina “liyisizwe esikhethiweyo, iqembu labaphristi abangamakhosi, isizwe esingcwele, abantu okumele babe yimpahla yakhe eqakathekileyo, ukuze limemezele yonke indawo ngobuntu obumangalisayo” baLowo owalibiza lisebumnyameni waliletha ekukhanyeni kwakhe okukhazimulayo. 10  Kuqala lalingasibantu, kodwa khathesi selingabantu bakaNkulunkulu; lalingenzelwanga isihawu, kodwa khathesi selenzelwe isihawu. 11  Bathandekayo abayizihambi lezakhamizi zesikhatshana, ngilikhuthaza ukuthi liqhubeke lixwaya izifiso zenyama ezilwa lani.* 12  Qhubekani liziphethe kuhle phakathi kwabezizweni ukuze nxa sebelisola ngokuthi lenza okubi, bazibonele ngawabo imisebenzi yenu emihle, besebekhazimulisa uNkulunkulu ngosuku lokuhlolwa nguye. 13  Ngenxa yeNkosi, zehliseni kukho konke okusungulwe ngabantu, lizehlise kuloba yiphi inkosi ngoba iphezu kwenu, 14  lakubosibalukhulu* ngoba bathunywe yiyo ukuthi bajezise abenza okubi, bancome abenza okuhle. 15  Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi lithulise inkulumo yokungazi yabantu abangelangqondo ngokwenza okuhle. 16  Philani njengabantu abakhululekileyo, lingasebenzisi inkululeko yenu ukuvala* izenzo ezimbi kodwa yisebenziseni njengezigqili zikaNkulunkulu. 17  Hloniphani abantu bemihlobo yonke, lithande bonke abazalwane, lesabe uNkulunkulu njalo lihloniphe inkosi. 18  Zinceku, zehliseni emakhosini enu, liwaphe yonke inhlonipho ewafaneleyo, hatshi lawo azwisisayo lalawo enza okuhle kuphela, kodwa lalawo okunzima ukuwathokozisa. 19  Kuyamukeleka ukuthi umuntu aqinisele ebunzimeni* njalo ahlutshwe yena engelacala, ngenxa yokufuna ukuba lomzwangedwa ohlanzekileyo phambi kukaNkulunkulu. 20  Kambe kunceda ngani ukuqinisela nxa litshayelwa ukuthi lonile? Kodwa nxa liqinisela ekuhluphekeni ngenxa yokuthi lenza okuhle, uNkulunkulu uyakwamukela lokho. 21  Phela le yiyo indlela elabizelwa kuyo ngoba ngitsho loKhristu walihluphekela, elitshiyela isibonelo ukuze liwalandele eduze amanyathelo akhe. 22  Yena kenzanga sono futhi ubuqili kabutholakalanga emlonyeni ­wakhe. 23  Wathi ethethiswa, kazange aphindisele ngokuthethisa. Wathi esebunzimeni, kazange asongele muntu kodwa wathembela kuLowo owahlulela ngendlela elungileyo. 24  Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe lapho ebethelwa esigodweni* ukuze sife ezonweni, siphile kokulungileyo, njalo “lasiliswa ngamanxeba akhe.” 25  Phela lina lalinjengezimvu eziphambukayo, kodwa khathesi selibuyele kumelusi ongumbonisi wemiphefumulo yenu.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “olungafakwanga lutho.”
Kumbe, “selizibonele.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ozayangiswa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lomphefumulo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “njengesizatho sokwenza.”
Kumbe, “osizini; ebuhlungwini.”
Kumbe, “esihlahleni.”
Kumbe, “wempilo zenu.”