1 UPhetro 1:1-25

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukuzalwa kutsha ukuze sibe lethemba eliphilayo (3-12)

  • Libe ngcwele njengoba lingabantwana abalalelayo (13-25)

1  Mina Phetro, umphostoli kaJesu Khristu, kini zakhamizi zesikhatshana ezisabalele ePhontusi, leGalathiya, leKhaphadokhiya, le-Asiya kanye leBhithiniya, ezikhethwe  ngokuvumelana lalokho uNkulunkulu uBaba ayevele esekwazi langokungcweliswa ngomoya, ehlose ukuthi libe ngabalalelayo futhi abachelwe ngegazi likaJesu Khristu: Umusa omkhulu lokuthula kakwandiswe kini.  Kadunyiswe uNkulunkulu onguYise weNkosi yethu uJesu Khristu ngoba ngesihawu sakhe esikhulu wasenza sazalwa kutsha ukuze sibe lethemba eliphilayo ngokuvuswa kukaJesu Khristu kwabafileyo,  futhi sibe lelifa elingaboliyo, elingonakaliyo lelingabuniyo. Ligcinelwe lina emazulwini,  elilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngoba lilokholo, lilondolozelwa insindiso elungiselelwe ukuvezwa ngesikhathi sokucina.  Ngenxa yalokho, liyathokoza kakhulu lanxa okwakhathesi bekudingakala ukuthi lihlupheke okwesikhatshana ngenxa yezilingo ezitshiyeneyo,  ukuze ukholo lwenu ­oluhlolwe ngendlela le* futhi oluligugu elikhulu ukwedlula igolide elitshabalalayo lanxa lihlolwe* ngomlilo, lulenze lithole udumo lenkazimulo lokuhlonitshwa ekwembulweni kukaJesu Khristu.  Lanxa lingazange limbone liyamthanda. Lakhathesi kalimboni, kodwa litshengisa ukuthi lilokholo kuye njalo lilentokozo enkulu engachasisekiyo futhi emangalisayo,  njengoba lithola insindiso yenu,* eyilokho elikuhlosileyo ngokuba lokholo. 10  Abaphrofethi abaphrofetha mayelana lomusa omkhulu owawuzakwenzelwa lina babuzisisa ngensindiso le futhi bachwayisisa ngayo. 11  Umoya owawuphakathi kwabo wawuvele wafakaza ngenhlupho ezazizakwehlela uKhristu langenkazimulo eyayizalandela. Yikho baqhubeka behlolisisa ukuthi kuyini okwakuzakwenzakala kuKhristu lokuthi kwakuzakwenzakala ngasiphi isikhathi loba ngayiphi inkathi. 12  Kwavezwa kubo ukuthi babengazisebenzeli bona kodwa babesebenzela lina, bekhuluma ngalokho eselikuzwe kulabo abatshumayela kini izindaba ezinhle belomoya ongcwele ovela ezulwini. Izingilosi ziyafisa kakhulu ukuzizwisisa izinto lezi. 13  Ngakho lungiselelani izingqondo zenu ukwenza umsebenzi omkhulu, njalo gcinani izingqondo zenu zisebenza kuhle; libeke ithemba lenu emuseni omkhulu elizawulethelwa ekwembulweni kukaJesu Khristu. 14  Njengoba lingabantwana abalalelayo, yekelani ukubunjwa yizifiso elalilazo lingakabi lolwazi, 15  kodwa libe ngcwele kukho konke ukuziphatha kwenu, njengaye oNgcwele owalibizayo, 16  ngoba kubhaliwe ukuthi: “Kumele libe ngcwele ngoba lami ngingcwele.” 17  Nxa kuyikuthi libiza uBaba owahlulela umsebenzi womuntu ngamunye engabandlululi, ziphatheni ngendlela etshengisa ukuthi liyamesaba ngesikhathi liyizakhamizi zesikhatshana, 18  ngoba liyakwazi ukuthi lanxa lakhululwa endleleni yenu yokuphila engancedi ngalutho elayitshiyelwa ngokhokho benu,* kalikhululwanga* ngezinto ezonakalayo, ezinjengesiliva loba igolide. 19  Kodwa lakhululwa ngegazi eliligugu elinjengelemvana engelasici lemsulwa, igazi likaKhristu. 20  Lanxa wayevele esesaziwa umhlaba ungakasungulwa, wabonakaliswa ekucineni kwezikhathi ngenxa yenu. 21  Ngaye liyakholwa kuNkulunkulu, owamvusa kwabafileyo wamupha inkazimulo, ukuze ukholo lwenu lethemba lenu kube kuNkulunkulu. 22  Njengoba selizihlambululile ngokulalela iqiniso, okwenze laba lothando lobuzalwane olungelakuzenzisa, thandanani kakhulu ngenhliziyo yonke. 23  Phela kasebenzisanga inhlanyelo ebolayo lapho esenza ukuthi lizalwe kutsha kodwa wasebenzisa inhlanyelo engaboliyo,* ngelizwi likaNkulunkulu ophilayo okhona kuze kube nini lanini, 24  ngoba “yonke inyama* injengotshani njalo yonke inkazimulo yayo injengokuqhakaza kwamaluba eganga. Utshani buyabuna, iluba likhithike, 25  kodwa ilizwi likaJehova likhona kuze kube nini lanini.” “Ilizwi” leli liyizindaba ezinhle ezatshunyayelwa kini.

Amabala angaphansi

Kumbe, “olwenelise ukudlula ebunzimeni.”
Kumbe, “licengwe.”
Kumbe, “yemiphefumulo yenu.”
Kumbe, “lisiko lenu.”
Kumbe, “kalihlawulelwanga; kalihlengwanga.”
Lapha kutshiwo inhlanyelo eveza abantwana kumbe ethelayo.
Kumbe, “bonke abantu.”