1 UJohane 5:1-21

  • Ukholo kuJesu lunqoba umhlaba (1-12)

    • Kutshoni ukuthanda uNkulunkulu? (3)

  • Ukuthemba amandla omthandazo (13-17)

  • Qaphelani emhlabeni lo omubi (18-21)

    • Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi (19)

5  Wonke umuntu okholwa ukuthi uJesu unguKhristu uzelwe nguNkulunkulu, njalo wonke umuntu othanda umzali uyamthanda lalowo ozelwe nguye.  Okwenza sazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu yikuthi siyamthanda uNkulunkulu futhi silandela imilayo yakhe.  Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukuthi silalele imilayo yakhe njalo imilayo yakhe kayinzima,  ngoba wonke umuntu ozelwe* nguNkulunkulu uyawunqoba umhlaba. Ukunqoba okusenze sanqoba umhlaba lukholo lwethu.  Ngubani onganqoba umhlaba? Akusilowo okholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu yini?  Lo nguye oweza ngamanzi langegazi, uJesu Khristu. Kezanga ngamanzi kuphela kodwa weza ngamanzi langegazi, futhi umoya uyakufakazela lokho ngoba umoya uliqiniso.  Kulabofakazi abathathu:  umoya, amanzi kanye legazi; futhi lokhu kokuthathu kuyavumelana.  Nxa sisamukela ubufakazi obuvela ebantwini, ubufakazi bukaNkulunkulu bona bukhulu kulalobo, ngoba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilokho akufakazayo mayelana leNdodana yakhe. 10  Umuntu okholwa eNdodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi ngaphakathi kwakhe. Umuntu ongakholwayo kuNkulunkulu usemenze umqambi wamanga ngoba kazange abukholwe ubufakazi obuvela kuNkulunkulu obumayelana leNdodana yakhe. 11  Ubufakazi bakhona yilobu: ukuthi uNkulunkulu wasinika ukuphila okungapheliyo njalo ukuphila lokho kuseNdodaneni yakhe. 12  OleNdodana ulakho ukuphila lokhu; ongelayo iNdodana kaNkulunkulu kalakho ukuphila lokhu. 13  Ngilibhalela izinto lezi ukuze lazi ukuthi lilakho ukuphila okungapheliyo lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu. 14  Nanku esimthemba ngakho:* ukuthi nxa sicela loba yini evumelana lentando yakhe, uyasizwa, 15  njalo nxa sikwazi ukuthi uyasizwa kuloba yini esiyicela kuye, siyakwazi ukuthi sizazithola izinto esizicelayo njengoba siyabe sizicele kuye. 16  Nxa umuntu engabona umfowabo esenza isono esingalethi ukufa, uzamthandazela, uNkulunkulu abesemnika ukuphila. Lokho ngokwabangenzanga isono esiletha ukufa. Kodwa kulesono esiletha ukufa, futhi leso kangitshongo ukuthi asithandazele. 17  Konke okungalunganga kuyisono, kodwa sikhona isono esingalethi ukufa. 18  Siyakwazi ukuthi wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu kaqhubeki esenza isono kodwa ulindwa ngulowo* ozelwe nguNkulunkulu, futhi omubi ngeke ambambe.* 19  Siyakwazi ukuthi thina singabakaNkulunkulu, kodwa umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi. 20  Lanxa kunjalo, siyakwazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isibuyile futhi isinike ukuqedisisa ukuze simazi oqinisileyo. Simanyene lalowo oqinisileyo ngenxa yeNdodana yakhe uJesu Khristu. UnguNkulunkulu weqiniso futhi uyikuphila okungapheliyo. 21  Bantwanyana, xwayani izithombe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “konke okuzelwe.”
Kumbe, “Nansi inkululeko yokukhuluma esilayo kuye:”
Lapha kutshiwo uJesu Khristu, iNdodana kaNkulunkulu.
Kumbe, “amthinte.”