1 UJohane 3:1-24

  • Singabantwana bakaNkulunkulu (1-3)

  • Abantwana baNkulunkulu labakaDeveli (4-12)

    • UJesu uzabhidliza imisebenzi kaDeveli (8)

  • Thandanani (13-18)

  • UNkulunkulu mkhulu kulezinhliziyo zethu (19-24)

3  Khangelani ukuthi uBaba wasithanda njani saze sabizwa ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu! Singabantwabakhe sibili. Yikho umhlaba ungasazi thina ngoba kawukamazi yena.  Bathandekayo, khathesi sesingabantwana bakaNkulunkulu, kodwa akukavezwa ukuthi sizabe sinjani. Esikwaziyo yikuthi nxa esebonakaliswa sizakuba njengaye ngoba sizambona enjengoba enjalo.  Bonke ababeke ithemba leli kuye bayazihlambulula njengoba laye ehlambulukile.  Wonke umuntu owenza isono uyabe esephula umthetho njalo isono siyikwephula umthetho.  Liyakwazi lokuthi wabonakaliswa ukuze asuse izono zethu, njalo isono kasikho kuye.  Wonke umuntu ohlala emanyene laye kaqhubeki esenza isono; loba ngubani oqhubeka esenza isono kakamboni futhi kakamazi.  Bantwanyana, akungabi lomuntu olidukisayo; lowo oqhubeka esenza okulungileyo ulungile njengaye olungileyo.  Lowo oqhubeka esona uvela kuDeveli ngoba uDeveli ubesona kusukela ekuqaleni.* Yikho iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuze ibhidlize imisebenzi kaDeveli.  Wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu kaqhubeki esenza isono ngoba inhlanyelo* kaNkulunkulu ihlala kulowomuntu, njalo ngeke aqhubeke esenza isono ngoba usezelwe nguye. 10  Abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaDeveli bakhanya ngalokhu: Loba ngubani ongaqhubeki esenza okulungileyo futhi ongamthandiyo umfowabo kaveli kuNkulunkulu, 11  ngoba leli yilo ilizwi ebelilizwa kusukela ekuqaleni, elokuthi kumele sithandane, 12  singenzi njengoKhayini owavela komubi njalo owabulala umfowabo. Wambulalelani? Wambulalela ukuthi eyakhe imisebenzi yayimibi, eyomfowabo ilungile. 13  Bafowethu, kakungalimangalisi ukuthi umhlaba uyalizonda. 14  Siyakwazi ukuthi sesisukile ekufeni saya ekuphileni ngoba siyabathanda abafowethu. Lowo ongelathando ulokhu esekufeni. 15  Wonke umuntu ozonda umfowabo ungumbulali njalo liyakwazi ukuthi ukuphila okungapheliyo kakuqhubeki kusemuntwini ongumbulali. 16  Yikho-ke sesilwazi uthando ngoba yena wanikela ngokuphila kwakhe* ngenxa yethu futhi thina silomlandu wokunikela ngokuphila kwethu* ngenxa yabafowethu. 17  Loba ngubani olezinto zomhlaba lo zokuziphilisa obona umfowabo eswela kodwa ale ukumenzela isihawu, uyabe emthanda yini uNkulunkulu? 18  Bantwanyana, akumelanga lithande ngelizwi kumbe ngomlomo* kuphela, kodwa ngezenzo langeqiniso. 19  Lokhu kuzakwenza sazi ukuthi sivela eqinisweni njalo sizaqinisekisa izinhliziyo zethu phambi kwakhe 20  kuloba yikuphi izinhliziyo zethu ezingasisola ngakho, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulezinhliziyo zethu njalo wazi izinto zonke. 21  Bathandekayo, nxa izinhliziyo zethu zingasisoli, siba lenkululeko yokukhuluma loNkulunkulu, 22  futhi loba yini esiyicela kuye siyayamukela ngoba siyayilalela imilayo yakhe njalo senza okumthokozisayo. 23  Umlayo wakhe ngowokuthi sibe lokholo ebizweni leNdodana yakhe uJesu Khristu futhi sithandane njengoba yena wasilaya. 24  Phezu kwalokho, lowo olalela imilayo yakhe uhlala emanyene laye, futhi laye uhlala emanyene lalowomuntu. Ngenxa yomoya asinika wona, siyakwazi ukuthi uhlala emanyene lathi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kusukela eqalisa.”
Lapha kutshiwo inhlanyelo eveza abantwana kumbe ethelayo.
Kumbe, “ngomphefumulo wakhe.”
Kumbe, “ngemiphefumulo yethu.”
NgesiGrikhi, “ngolimi.”