1 UJohane 2:1-29

  • UJesu ungumhlatshelo owenza sibuyisane loNkulunkulu (1, 2)

  • Ukulalela imilayo yakhe (3-11)

    • Umlayo omutsha lomdala (7, 8)

  • Izizatho zokubhala incwadi le (12-14)

  • Lingawuthandi umhlaba (15-17)

  • Baxwayiswa ngomphikukhristu (18-29)

2  Bantwanyana bami, ngilibhalela izinto lezi ukuze lingasenzi isono. Kodwa nxa loba ngubani angenza isono, silomsizi* kuBaba. Umsizi lo nguJesu Khristu olungileyo,  njalo ungumhlatshelo wezono zethu owenza sibuyisane loNkulunkulu, hatshi owezethu kuphela kodwa lowezomhlaba wonke.  Nxa siqhubeka silalela imilayo yakhe, siyananzelela ukuthi sesimazi.  Lowo othi, “Sengimazi,” kodwa engayilaleli imilayo yakhe, uqamba amanga futhi iqiniso kalikho kuye.  Kodwa loba ngubani olalela ilizwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu seluphelelisiwe sibili kuye. Lokho kwenza sazi ukuthi simanyene laye.  Lowo othi uhlala emanyene laye, ulomlandu wokuqhubeka ehamba ngendlela yena ayehamba ngayo.  Bathandekayo, kangilibhaleli umlayo omutsha kodwa ngilibhalela umlayo omdala ebelilokhu lilawo kusukela ekuqaleni. Umlayo lo omdala ulilizwi elalizwayo.  Kanti njalo ngilibhalela umlayo omutsha, lowo yena ayewulandela futhi eliwulandelayo lani ngoba ubumnyama buyadlula njalo ukukhanya kweqiniso sekukhanya.  Lowo othi usekukhanyeni kodwa emzonda umfowabo, ulokhu esebumnyameni. 10  Lowo othanda umfowabo uqhubeka esekukhanyeni futhi kuye akulasizatho sokukhubeka. 11  Kodwa ozonda umfowabo usebumnyameni njalo uhamba ebumnyameni. Kakwazi lapho aya khona ngoba ubumnyama sebumenze waba yisiphofu. 12  Bantwanyana, ngiyalibhalela ngoba izono zenu sezithethelelwe ngenxa yebizo lakhe. 13  Bobaba, ngiyalibhalela ngoba selimazi lowo owayekhona kusukela ekuqaleni. Majaha, lani ngiyalibhalela ngoba selimnqobile omubi. Ngibhalela lani bantwana abancane ngoba selimazi uBaba. 14  Ngiyalibhalela bobaba ngoba selimazi lowo owayekhona kusukela ekuqaleni. Majaha, lani ngiyalibhalela ngoba lilamandla futhi ilizwi likaNkulunkulu liqhubeka likini, njalo selimnqobile omubi. 15  Lingawuthandi umhlaba kumbe izinto ezisemhlabeni. Nxa loba ngubani ethanda umhlaba, uthando lukaBaba kalukho kuye, 16  ngoba konke okusemhlabeni—isifiso senyama lesifiso samehlo kanye lokuzigqaja ngalokho ­umuntu aziphilisa ngakho*—akuveli kuBaba kodwa kuvela emhlabeni. 17  Phezu kwalokho, umhlaba uyadlula lesifiso sawo, kodwa lowo owenza intando kaNkulunkulu uhlala ekhona kuze kube nini lanini. 18  Bantwana abancane, sekulihola lokucina. Njengoba lezwa ukuthi umphikukhristu uyeza, lakhathesi abanengi sebengabaphikukhristu futhi lokhu yikho okwenza sazi ukuthi sekulihola lokucina. 19  Lanxa baphuma phakathi kwethu, babengayisibo bethu ngoba aluba babengabethu, babezaqhubeka belathi. Kodwa bona baphuma ukuze kukhanye ukuthi akusibo bonke abangabakithi. 20  Lina lagcotshwa ngulowo ongcwele njalo lonke lilolwazi. 21  Okwenza ngilibhalele akusikho ukuthi kalilazi iqiniso, kodwa yikuthi liyalazi kanye lokuthi akulamanga avela eqinisweni. 22  Oqamba amanga akusilowo ophika ukuthi uJesu unguKhristu yini? Umuntu lo nguye umphikukhristu ophika uBaba leNdodana. 23  Wonke umuntu ophika iNdodana kalaye uBaba. Kodwa loba ngubani oyivumayo iNdodana ulaye uBaba. 24  Lokho lina elakuzwayo kusukela ekuqaleni kufanele kuqhubeke kukini. Nxa elakuzwa kusukela ekuqaleni kuqhubeka kukini, lani lizaqhubeka limanyene leNdodana futhi limanyene loBaba. 25  Kanti njalo nanku asithembisa khona: ukuphila okungapheliyo. 26  Ngilibhalela izinto lezi mayelana lalabo abazama ukulidukisa. 27  Kodwa lina waligcoba futhi ukugcotshwa lokho kuqhubeka kukini, njalo kalidingi muntu ukuthi alifundise. Ukugcotshwa nguye yikho okulifundisa zonke izinto futhi kuliqiniso, akusimanga. Njengoba nje kulifundisile, qhubekani limanyene laye. 28  Yikho-ke bantwanyana, qhubekani limanyene laye ukuze kuthi lapho esebonakaliswa, sibe lenkululeko yokukhuluma njalo singabuyeli emuva sesiyangekile ngesikhathi sokuba khona kwakhe. 29  Nxa likwazi ukuthi yena ulungile, liyakwazi lokuthi wonke umuntu owenza okulungileyo uzelwe nguye.

Amabala angaphansi

Kumbe, “silommeli.”
Kumbe, “ngempahla umuntu alayo.”