1 UJohane 1:1-10

  • Ilizwi lokuphila (1-4)

  • Ukuhamba ekukhanyeni (5-7)

  • Kumele sivume izono zethu (8-10)

1  Silibhalela ngalowo owayekhona kusukela ekuqaleni, esamuzwayo ekhuluma, sambona ngawethu, samkhangelisisa futhi samthinta ngezandla zethu. Silibhalela mayelana lelizwi lokuphila.  (Phela ukuphila kwabonakaliswa, njalo sibonile futhi siyafakaza, silibikela ukuthi ukuphila okungapheliyo okwakukuBaba kwabonakaliswa kithi.)  Sesilibikela ngalokho esakubonayo lesakuzwayo ukuze lani libe lobudlelwano* lathi. Ebudlelwaneni bethu lobu kuloBaba leNdodana yakhe uJesu Khristu.  Sibhala izinto lezi ukuze injabulo yethu iphelele.  Leli yilo ilizwi esalizwa kuye esilibika kini, elithi: UNkulunkulu uyikukhanya futhi ubumnyama abukho ngitsho kuye.  Nxa sisithi, “Silobudlelwano* laye,” kodwa thina siqhubeka sihamba ebumnyameni, siyabe siqamba amanga futhi singakwenzi okutshiwo liqiniso.  Kodwa nxa sihamba ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni, silobudlelwano laye njalo igazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula kuzo zonke izono.  Nxa sisithi, “Kasilasono,” siyaziyenga futhi iqiniso kalikho kithi.  Nxa sivuma izono zethu, uyasithethelela izono zethu njalo asihlambulule kukho konke okungalunganga njengoba yena ethembekile futhi elungile. 10  Nxa sisithi, “Kasonanga,” simenza umqambi wamanga futhi ilizwi lakhe kalikho kithi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lihlanganyele.”
Kumbe, “Sihlanganyela.”