1 KwabaseThesalonika 4:1-18

  • Baxwayiswa ngokuziphatha okubi kwezemacansini (1-8)

  • Thandanani kakhulu (9-12)

    • ‘Lingangeneli indaba zabantu’ (11)

  • Abafileyo abamanyene loKhristu bazavuka kuqala (13-18)

4  Okokucina bafowethu, njengoba salipha umlayo wokuthi kumele liphile* njani ukuze lithokozise uNkulunkulu, okuyikho elikwenzayo khathesi, siyalicela futhi siyalincenga ngeNkosi uJesu ukuthi liqhubeke likwenza ngokupheleleyo  ngoba liyayazi imilayo esalipha yona ngeNkosi uJesu.  Intando kaNkulunkulu yikuthi libe ngcwele njalo lixwaye ukuziphatha okubi kwezemacansini.*  Ngamunye wenu kumele akwazi ukuthi angawukhuza njani umzimba wakhe* ukuze uhlale ungcwele njalo usamukeleka,  angabuswa zinkanuko zemacansini ezilobuhwaba, njengabantu abangamaziyo uNkulunkulu.  Kakho okufanele edlulele ngale kwemingcele efaneleyo futhi aphambanise umfowabo endabeni le ngoba uJehova uyabajezisa abenza zonke izinto lezi, njengoba nje sake salitshela njalo salixwayisa kakhulu.  UNkulunkulu wasibizela ukuthi sibe ngcwele, hatshi ukuthi sibe ngabangcolileyo.  Ngakho okwalayo lokhu kali muntu, kodwa wala uNkulunkulu olipha umoya wakhe ongcwele.  Kalidingi lokuthi silibhalele mayelana lothando lobuzalwane ngoba lina ngokwenu lifundiswa nguNkulunkulu ukuthi lithandane. 10  Yikho elikwenza kubo bonke abafowethu abakulo lonke elaseMakhedoniya. Loba kunjalo, siyalincenga bafowethu ukuthi liqhubeke likwenza kakhulu lokho. 11  Zamani ngamandla wonke ukuphila ngokuthula lokungangeneli indaba zabantu, lisebenze ngezenu izandla njengoba nje salilaya, 12  ukuze liziphathe ngendlela efaneleyo phambi kwabantu abangayisiwo malunga ebandla futhi lingasweli lutho. 13  Bafowethu, kasifuni ukuthi lingabi lolwazi* ngabafileyo* ukuze lingadabuki njengabanye bonke abangelathemba, 14  ngoba nxa sikholwa ukuthi uJesu wafa waphinda wavuka, kutsho ukuthi loNkulunkulu uzabapha ukuphila abafileyo ukuze babe loJesu, labo abafa bemanyene laye. 15  Esilitshela khona ngelizwi likaJehova yikuthi thina esizabe sisaphila ngesikhathi sokuba khona kweNkosi kasisoze sibaqalele asebafayo loba sekutheni, 16  ngoba iNkosi izakwehla ivela ezulwini ikhipha imilayo ngelizwi lengilosi enkulu futhi ilecilongo likaNkulunkulu, besekusithi abafileyo abamanyene loKhristu bavuke kuqala. 17  Ngemva kwalokho, thina esiphilayo esisesekhona sizahlwithwa emayezini kanye labo ukuze sihlangabeze iNkosi emoyeni. Yikho-ke sizakuba leNkosi kuze kube nini lanini. 18  Ngakho qhubekani liduduzana ngamazwi la.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “lihambe.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “isitsha sakhe.”
Kumbe, “libe ngabangazwisisiyo.”
NgesiGrikhi, “ngabaleleyo.”