1 KwabaseThesalonika 2:1-20

  • Inkonzo kaPhawuli eThesalonika (1-12)

  • AbaseThesalonika balamukela ilizwi likaNkulunkulu (13-16)

  • UPhawuli uyafisa kakhulu ukubona abaseThesalonika (17-20)

2  Bafowethu, liyakwazi sibili ukuthi ukuza kwethu kini kwanceda  ngoba lanxa saqala sahlupheka njalo saphathwa kubi eFiliphi njengoba likwazi, saqunga isibindi sincediswa nguNkulunkulu wethu, salitshela izindaba ezinhle eziphathelane laye lanxa sasiphikiswa kakhulu.*  Lokho esilicebisa ngakho kakuveli emcabangweni oliphutha kumbe ekungcoleni njalo akulabuqili,  kodwa njengoba uNkulunkulu ekubone kufanele ukusiphathisa izindaba ezinhle, sikhulumela ukuthokozisa uNkulunkulu ohlola izinhliziyo zethu hatshi ukuthokozisa abantu.  Liyakwazi ukuthi kasizange silincome ngamanga njalo kasizange sizembathise esemvu angathi sifuna ukufihla ubuhwaba, uNkulunkulu angasifakazela.  Kasizange sifune ukudunyiswa ngabantu, kungaba yini kumbe ngabanye, lanxa sasingalithwalisa nzima ngezindleko njengoba singabaphostoli bakaKhristu.  Kodwa saba lesineke kini njengomama omunyisayo omnakekela kuhle umntanakhe amthandayo.  Njengoba salithanda kakhulu, sasizimisele* ukulinika izindaba ezinhle ezimayelana loNkulunkulu siphinde siliphe ngitsho lokuphila kwethu* ngoba sasilithanda kakhulu.  Bafowethu, liyakhumbula sibili ukuthi sasisebenza gadalala singaphumuli. Ngesikhathi sitshumayela kini izindaba ezinhle ezimayelana loNkulunkulu, sasisebenza ebusuku lemini ukuze singalithwalisi nzima ngezindleko. 10  Lingasifakazela ukuthi ngesikhathi silani lina elikholwayo, sasiqotho kini, silungile njalo singasoleki; loNkulunkulu angasifakazela. 11  Likwazi mhlophe ukuthi sasihlala silikhuthaza, siliduduza futhi silaya ngamunye wenu njengoba nje ubaba esenza njalo kubantwabakhe, 12  sisenzela ukuthi liqhubeke lihamba ngendlela efaneleyo phambi kukaNkulunkulu, olibizela eMbusweni wakhe lasenkazimulweni yakhe. 13  Yikho singayekeli ukumbonga uNkulunkulu ngoba ngesikhathi lisamukela ilizwi likaNkulunkulu elalizwa ngathi, kalilamukelanga njengelizwi labantu kodwa lalamukela njengelizwi likaNkulunkulu njengoba liyilo sibili, njalo yilo elisebenzayo kini lina elikholwayo. 14  Lina bafowethu lalingisela amabandla kaNkulunkulu aseJudiya amanyene loKhristu uJesu, ngoba lahlutshwa ngabantu bakini belenza zona kanye izinto khathesi amabandla lawo azenziwa ngamaJuda. 15  Yiwo aze abulala iNkosi uJesu labaphrofethi futhi asihlukuluza. Phezu kwalokho, awamthokozisi uNkulunkulu njalo akwenzayo akuncedi muntu, 16  njengoba wona ezama ukusivimbela ukukhuluma labantu bezizweni ukuze basindiswe. Ngokwenza lokhu angezelela izono zawo. Kodwa ulaka lwakhe seluze lwehlela kuwo. 17  Sathi sesehlukaniswe lani okwesikhatshana bafowethu (enyameni hatshi ezinhliziyweni zethu), senza konke esasingakwenza ukuze silibone ngawethu* ngoba sasifisa kakhulu ukulibona, 18  yikho sasifuna ukuza kini. Mina Phawuli kangizamanga kanye kuphela ukuza kini, ngazama kabili; kodwa uSathane wavala indlela yethu. 19  Kanti ngobani abalithemba lethu kumbe injabulo yethu loba umqhele wethu wokuthokoza phambi kweNkosi yethu uJesu ngesikhathi sokuba khona kwayo? Kayisini yini? 20  Yini sibili eliyinkazimulo yethu lenjabulo yethu.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “sasithwele nzima.”
NgesiGrikhi, “kwasithokozisa.”
Kumbe, “lemiphefumulo yethu.”
NgesiGrikhi, “sibone ubuso benu.”