1 KwabaseKhorinte 9:1-27

  • Isibonelo somphostoli uPhawuli (1-27)

    • “Inkunzi akumelanga uyifake isayeke” (9)

    • ‘Maye kimi nxa ngingatshumayeli!’ (16)

    • Ukuba yizinto zonke ebantwini bonke (19-23)

    • Ukuzibamba nxa usemncintiswaneni wokuphila (24-27)

9  Kangikhululekanga yini? Kangisumphostoli na? Kanti kangimbonanga uJesu iNkosi yethu? Lina kalisizithelo zomsebenzi wami eNkosini yini?  Lanxa ngingasumphostoli kwabanye, kini ngingumphostoli sibili! Lina liluphawu oluqinisa ubuphostoli bami emsebenzini weNkosi.  Kwabangihlolayo ngizivikela ngisithi:  Silelungelo lokudla lokunatha angithi?  Kasilalo yini ilungelo lokuba lamakhosikazi akholwayo esihamba lawo, njengabanye abaphostoli labafowabo beNkosi kanye loKhefasi?*  Yimi loBhanabha kuphela yini esingavunyelwayo ukuyekela ukwenza umsebenzi wokuziphilisa?  Kambe likhona isotsha elizibhadalela izindleko zalo lona lisemsebenzini? Ngubani ohlanyela amagilebisi esivandeni angadli izithelo zakhona? Kumbe ngubani owelusa umhlambi enganathi olunye uchago lwalezozifuyo?  Nxa ngisitsho njalo ngikhuluma imibono yabantu yini? UMthetho wona kawuzitsho yini izinto lezi?  Phela eMthethweni kaMosi kubhaliwe ukuthi: “Inkunzi akumelanga uyifake isayeke nxa ibhula amabele.” UNkulunkulu ukhathazeke ngezinkunzi yini? 10  Lokhu kakutshongo ngenxa yethu yini? Kwabhalelwa thina sibili ngoba umuntu olimayo lalowo obhulayo kufanele basebenze belethemba lokuthi bazakwabelwa amabele. 11  Nxa sihlanyele kini izinto ezivela kuNkulunkulu, akuqondanga yini ukuthi sivune kini izinto zokuziphilisa? 12  Nxa abanye belelungelo lokuncediswa yini, kutsho ukuthi thina silalo kakhulu. Lanxa kunjalo, kasizange silisebenzise ilungelo leli, kodwa siyaqinisela kuzo zonke izinto ukuze singenzi loba yini engavimbela izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu. 13  Kalazi yini ukuthi abantu abenza imisebenzi engcwele bathola ukudla kwabo ethempelini, lokuthi abasebenza e-alithareni zikhathi zonke babelwa izinto ­ze-alithare? 14  Yikho leNkosi yalaya ukuthi abamemezela izindaba ezinhle baphile ngezindaba ezinhle. 15  Kodwa kangizange ngisebenzise lelilodwa lamalungelo la. Izinto lezi kangizibhalelanga ukuthi lokhu ngikwenzelwe ngoba kungangcono ngife—kakho ozangithathela isizatho sami sokuzigqaja! 16  Kangilasizatho sokuzikhukhumeza nxa ngitshumayela izindaba ezinhle ngoba kufanele ngikwenze lokho. Maye kimi nxa ngingazitshumayeli izindaba ezinhle! 17  Nxa lokhu ngikwenza ngokuthanda kwami, ngilawo umvuzo; kodwa lanxa ngikwenza ngingafuni, ngiyabe ngilokhu ngilawo umsebenzi engiwuphathisiweyo. 18  Manje umvuzo wami ngowani? Ngowokuthi nxa ngitshumayela izindaba ezinhle ngizitshumayele kungelambadalo ukuze ngingalisebenzisi kubi ilungelo lami engilithola ngokutshumayela izindaba ezinhle. 19  Lanxa ngikhululekile kubo bonke abantu, sengizenze isigqili sabo bonke ukuze ngizuze bonke engingabathola. 20  KumaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze amaJuda; kwabangaphansi komthetho ngaba njengongaphansi komthetho ukuze ngizuze abangaphansi komthetho, lanxa mina ngingekho ngaphansi komthetho. 21  Kwabangelamthetho ngaba njengongelamthetho ukuze ngizuze abangelamthetho, lanxa mina ngilandela umthetho kaNkulunkulu futhi ngingaphansi komthetho kaKhristu. 22  Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengibe yizinto zonke kuyo yonke imihlobo yabantu ukuze nxa kusenza ngisindise abanye ngazo zonke izindlela. 23  Ngenza zonke izinto ngenxa yezindaba ezinhle ukuze ngizitshumayele kwabanye. 24  Kalazi yini ukuthi bonke abasemncintiswaneni bayagijima kodwa ngoyedwa kuphela othola umvuzo? Gijimani ngendlela ezakwenza liwuthole umvuzo. 25  Bonke abasemncintiswaneni bayazibamba kuzo zonke izinto. Bona bakwenzela ukuthola umqhele otshabalalayo, kodwa thina sikwenzela ukuthola ongatshabalaliyo. 26  Ngakho-ke kangigijimi njengomuntu ongahlosanga lutho; lendlela engiphosa ngayo inqindi ngeyokuthi ngingatshayi umoya; 27  kodwa ngiyawutshaya kakhulu* umzimba wami ngiwenze ube yisigqili ukuze ngingaze ngathi sengitshumayeze abanye, ngicine ngingasemukelwa.

Amabala angaphansi

Obizwa langokuthi nguPhetro.
Kumbe, “ngiyawujezisa; ngiyawulaya okuzwayo.”