1 KwabaseKhorinte 7:1-40

  • Kwelulekwa abangatshadanga labatshadileyo (1-16)

  • Qhubeka ukulesosimo owabizwa ukuso (17-24)

  • Abangatshadanga labafelokazi (25-40)

    • Ukuba ngcono kokungatshadi (32-35)

    • Tshada ‘kuphela eNkosini’ (39)

7  Mayelana lezinto elazibhalayo, kungcono ukuthi indoda ingamthinti* owesifazana,  kodwa njengoba ukuziphatha okubi kwezemacansini* sekubhahile, indoda ngayinye kayibe lenkosikazi yayo, lowesifazana ngamunye abe lendoda yakhe.  Indoda kumele inike umkayo imfanelo zakhe, lenkosikazi kumele yenze njalo endodeni yayo.  Inkosikazi kayilamandla phezu komzimba wayo kodwa umkayo nguye olawo, njalo indoda kayilamandla phezu komzimba wayo kodwa umkayo nguye olawo.  Lingancitshani ngaphandle nxa livumelene, kube ngokwesikhathi esithile* ukuze libe lesikhathi sokuzinikela emthandazweni, beseliphinda lihlangana ukuze uSathane angabi elokhu elilinga ngenxa yokwehluleka kwenu ukuzibamba.  Engikutshoyo yikuthi liyavunyelwa ukutshada, kodwa kangilibekeli umlayo wokuthi lenze njalo.  Lanxa kunjalo ngifisa ukuthi aluba wonke umuntu unjengami. Kungasenani lowo lalowo ulesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu, omunye ulalesi, omunye ulalesiya.  Kulabo abangatshadanga labangabafelokazi ngithi kungcono ukuthi bahlale benjengami.  Kodwa nxa besehluleka ukuzibamba kabatshade ngoba kungcono ukutshada kulokutshiswa yimizwa. 10  Abatshadileyo ngibapha imilayo, kodwa kayiveli kimi ivela eNkosini, eyokuthi inkosikazi kakufanelanga yehlukane lomkayo. 11  Kodwa nxa inkosikazi ingehlukana lomkayo, kayihlale ingatshadanga kumbe ibuyelelane laye. Indoda layo kakufanelanga itshiye umkayo. 12  Loba kunjalo nanku engikutshoyo kwabanye, futhi kutshiwo yimi hatshi yiNkosi: Nxa umzalwane elenkosikazi engakholwayo futhi ivuma ukuhlala laye, kangayitshiyi, 13  njalo nxa owesifazana elendoda engakholwayo futhi ivuma ukuhlala laye, kangayitshiyi. 14  Phela indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngenxa yomkayo, lenkosikazi engakholwayo ingcwelisiwe ngenxa yomzalwane. Aluba bekungenjalo abantwabenu bebezabe bengahlanzekanga, kodwa khathesi bangcwele. 15  Kodwa nxa ongakholwayo ekhetha ukuhamba,* myekeleni ahambe. Nxa sekunjalo umfowethu loba udadewethu uyabe engabotshwanga. UNkulunkulu walibizela ukuthi lihlale ngokuthula. 16  Mfazi, uyakwazi yini ukuthi ungamsindisa umkakho? Lawe ndoda, uyakwazi yini ukuthi ungamsindisa umkakho? 17  Lanxa kunjalo uJehova unike ngamunye isabelo sakhe, ngakho ngamunye kaqhubeke ehamba ngendlela uNkulunkulu ambize ekuyo. Umlayo lo ngiwunika amabandla wonke. 18  Ukhona yini owabizwa esesokile? Kahlale enjalo esokile. Ukhona yini owabizwa engasokanga? Kangasoki. 19  Ukusoka akutsho lutho, lokungasoki akutsho lutho, okuqakathekileyo yikulalela imilayo kaNkulunkulu. 20  Ngamunye kahlale ekulesosimo abizwe ekuso. 21  Wabizwa uyisigqili yini? Kakungakukhathazi lokho, kodwa nxa usenelisa ukukhululeka, ungalidlalisi lelothuba. 22  Loba ngubani obizwe eNkosini eyisigqili, ungumuntu weNkosi okhululiweyo; lalowo obizwe ekhululekile uyisigqili sikaKhristu. 23  Lathengwa ngentengo; yekelani ukuba yizigqili zabantu. 24  Bafowethu, ngamunye kaqhubeke ephambi kukaNkulunkulu, ekulesosimo abizwe ekuso. 25  Kangilamlayo ovela eNkosini engingawutshela abangakaze batshade,* kodwa ngikhuluma engikucabangayo njengoba ngenzelwa isihawu yiNkosi ukuze ngibe ngothembekileyo. 26  Yikho ngibona kungcono ukuthi umuntu ahlale enjalo ngenxa yobunzima obukhona khathesi. 27  Wena ubotshelwe emfazini yini? Yekela ukuzama ukuphunyuka. Kawulamfazi yini? Yekela ukudinga umfazi. 28  Kodwa uyabe ungenzanga sono lanxa ungatshada. Lomuntu ongatshadanga* uyabe engenzanga sono nxa engatshada. Loba kunjalo, abatshadayo bazakuba lenhlupho empilweni yabo.* Mina ngizama ukulivikela. 29  Kanti njalo ngiyalitshela bafowethu ukuthi isikhathi esesisele sincane. Kusukela khathesi abalabafazi kababe njengabangelabo, 30  abakhalayo bona babe njengabangakhaliyo, labathokozayo babe njengabangathokoziyo, labathengayo babe njengabangelalutho, 31  labasebenzisa umhlaba babe njengabangawusebenzisi ngokugcweleyo ngoba umumo womhlaba lo uyantshintsha. 32  Angifuni likhathazeke ngitsho lakancane. Indoda engatshadanga ikhathazeka ngezinto zeNkosi, ukuthi ingemukelwa njani yiNkosi. 33  Kodwa indoda etshadileyo ikhathazeka ngezinto zomhlaba, ukuthi ingemukelwa njani ngumkayo, 34  njalo yehlukene phakathi. Lowesifazana ongatshadanga kumbe lowo oyintombi egcweleyo ukhathazeka ngezinto zeNkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni lasemoyeni wakhe. Kodwa owesifazana otshadileyo ukhathazeka ngezinto zomhlaba, ukuthi angemukelwa njani yindoda yakhe. 35  Lanxa kunjalo kangizami ukulicindezela* kodwa engilitshela khona kuzanceda lina. Ngifuna lenze okufaneleyo futhi lihlale lizinikele eNkosini kungelanto eliphambanisayo. 36  Kodwa loba ngubani ocabanga ukuthi ukuhlala engatshadanga kwenza aziphathe ngendlela engafanelanga, futhi sekwedlule isikhathi lapho imizwa yakhe yobutsha elamandla khona, nanku okumele kwenzakale: Kenze akufunayo, uyabe engenzi isono. Abantu abanjalo kabatshade. 37  Loba kunjalo, nxa umuntu ezimisele enhliziyweni yakhe futhi esizwa engelandaba lokutshada, elamandla okubamba izinkanuko zakhe njalo esekhethile enhliziyweni yakhe ukuthi ahlale engatshadanga,* uyabe esenza kuhle. 38  Ngakho otshadayo* wenza kuhle, kodwa ohlala engatshadanga wenza kuhle kakhulu. 39  Inkosikazi ibotshelwe kumkayo ngesikhathi esaphila. Kodwa nxa umkayo angafa ikhululekile ukuthi itshade laloba ngubani emfunayo, kuphela nxa eseNkosini. 40  Lanxa kunjalo, mina ngicabanga ukuthi izathokoza kakhulu nxa ingazihlalela ingatshadanga, njalo ngiyaqiniseka ukuthi lami ngilomoya kaNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi ingalali lowesifazana.
NgesiGrikhi kusetshenziswe ibala elithi por·neiʹa, elisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “esibekiweyo.”
Kumbe, “ukwehlukana lomkakhe.”
NgesiGrikhi, “abazintombi ezigcweleyo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha lisebenza kwabesilisa labesifazana.
NgesiGrikhi, “oyintombi egcweleyo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha lisebenza kwabesilisa labesifazana.
NgesiGrikhi, “lenhlupho enyameni.”
NgesiGrikhi, “ukulifaka isihitshela.”
Kumbe, “eyintombi nto.”
Kumbe, “odela ubuntombi bakhe ngokutshada.”