1 KwabaseKhorinte 6:1-20

  • Abazalwane abangamaKhristu bayamangalelana (1-8)

  • Abangasoze balidle ilifa loMbuso (9-11)

  • Khazimulisani uNkulunkulu ngemizimba yenu (12-20)

    • “Balekelani ukuziphatha okubi kwezemacansini!” (18)

6  Ukhona yini phakathi kwenu othi engaxabana lomunye abe lesibindi sokuya emthethwandaba phambi kwabantu abangalunganga kulokuthi aye phambi kwabangcwele?  Kalazi yini ukuthi abangcwele bazakwahlulela umhlaba? Manje nxa kuyini elizakwahlulela umhlaba, kalenelisi yini ukwahlulela izindaba lezi ezincane kakhulu?  Kalazi yini ukuthi sizakwahlulela izingilosi? Pho kungasehlula njani ukwahlulela izindaba zokuphila kwakhathesi?  Nxa lilezindaba zokuphila lokhu okufanele zahlulelwe, kambe selingakhetha ukwahlulelwa ngabantu abeyiswa libandla?  Ngitsho njalo ukuze libe lenhloni. Kanti kakho loyedwa phakathi kwenu ohlakaniphileyo ongenelisa ukwahlulela abafowabo?  Kodwa umzalwane uhambisa omunye umzalwane emthethwandaba, khonapho emusa phambi kwabantu abangakholwayo!  Nxa limangalelana kutsho ukuthi selinqotshiwe. Kakungcono yini ukuvuma ukoniwa? Kakungcono yini ukuvuma ukuqilibezelwa?  Kodwa lina liyona futhi liqilibezela abanye, bona bengabafowenu!  Kalazi yini ukuthi abantu abangalunganga kabasoze balithole ilifa loMbuso kaNkulunkulu? Lingadukiswa.* Labo abaziphatha kubi kwezemacansini,* labakhonza izithombe, labaphingayo, lamadoda avuma ukwenziwa abafazi, lamadoda ayizitabane,* 10  lamasela, labayizihwaba, lezidakwa, labathethisayo,* kanye labayizigebenga, kabasoze balithole ilifa loMbuso kaNkulunkulu. 11  Kodwa abanye benu babenjalo. Lanxa kunjalo, selageziswa lahlanzeka futhi selangcweliswa, kwathiwa lilungile ngebizo leNkosi uJesu Khristu langomoya kaNkulunkulu wethu. 12  Kimi zonke izinto zisemthethweni,* kodwa kayisizo zonke eziluncedo. Kimi zonke izinto zisemthethweni kodwa kangisoze ngivume ukubuswa yiloba yini. 13  Ukudla ngokwesisu njalo isisu ngesokudla kodwa uNkulunkulu uzakuqeda kokubili. Umzimba kawusiwo wokuziphatha kubi kwezemacansini* kodwa ngoweNkosi futhi iNkosi ngeyomzimba. 14  Loba kunjalo, uNkulunkulu wayivusa ekufeni iNkosi njalo lathi uzasivusa ekufeni ngamandla akhe. 15  Kalazi yini ukuthi imizimba yenu ingamalunga omzimba kaKhristu? Pho kufanele ngiwathathe yini amalunga omzimba kaKhristu ngiwahlanganise lesifebe? Ngitsho sibili! 16  Kalazi yini ukuthi loba ngubani ozihlanganisa lesifebe umzimba munye laso? Phela uNkulunkulu uthi, “laba ababili bazakuba nyamanye.” 17  Kodwa loba ngubani omanyene leNkosi munye layo emoyeni. 18  Balekelani ukuziphatha okubi kwezemacansini!* Loba yisiphi esinye isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba wakhe, kodwa loba ngubani oqhubeka eziphatha kubi kwezemacansini wona umzimba wakhe. 19  Kalikwazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli elihlala umoya ongcwele ophakathi kwenu eliwuphiwe nguNkulunkulu? Kanti njalo kalisibo benu 20  ngoba lathengwa ngentengo. Ngakho khazimulisani uNkulunkulu ngemizimba yenu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Lingaqilwa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Kumbe, “lamadoda aya emacansini lamanye amadoda.” NgesiGrikhi, “lamadoda alala lamadoda.”
Kumbe, “labathukayo.”
Kumbe, “ziyavunyelwa.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.