1 KwabaseKhorinte 5:1-13

  • Indaba yokuziphatha okubi kwezemacansini (1-5)

  • Umkhukhumezo omncane uyayibilisa yonke inhlama (6-8)

  • Umuntu omubi kasuswe (9-13)

5  Kubikwa ukuthi phakathi kwenu kulokuziphatha okubi kwezemacansini,* ukuziphatha okubi* okungekho ngitsho lakwabezizweni: ukuthi indoda ithathe umkayise.  Liyazigqaja ngakho yini? Kanti akumelanga lizwe ubuhlungu yini ukuze umuntu okwenzileyo lokho asuswe phakathi kwenu?  Lanxa ngingekho khonangapho, umoya wami ulani njalo umuntu okwenzileyo lokho kudala ngimahlulele angathi ngilani sibili khonangapho.  Nxa libuthene ndawonye ngebizo leNkosi yethu uJesu futhi lisazi ukuthi ngilani engqondweni* lokuthi amandla eNkosi yethu uJesu alani,  kumele linikele umuntu lo kuSathane, inyama ibhubhe ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi.  Akukuhle ukuthi lizikhukhumeze. Kalikwazi yini ukuthi imvubelo encane* iyayibilisa* yonke inhlama?  Susani imvubelo endala* ukuze libe yinhlama entsha ngoba liyinhlama engabiliswanga. Phela uKhristu, imvana yethu yePhasika, usebe ngumhlatshelo.  Ngakho umkhosi lo kasiwugcineni ngesinkwa sobuqotho leqiniso esingelamvubelo,* hatshi ngemvubelo endala kumbe ngemvubelo yobubi lokuxhwala.  Encwadini yami ngathi ngilibhalela ngilitshela ukuthi liyekele ukuba lobudlelwano* labantu abaziphatha kubi kwezemacansini,* 10  ngangingatsho ukuthi lehlukane labo ngokupheleleyo abantu bomhlaba lo abaziphatha kubi kwezemacansini,* kumbe abayizihwaba kumbe abayizigebenga loba abakhonza izithombe. Phela lokho bekuzakutsho ukuthi lisuke emhlabeni. 11  Kodwa khathesi ngilibhalela ngilitshela ukuthi liyekele ukuba lobudlelwano* laloba ngubani obizwa ngokuthi ngumzalwane yena eziphatha kubi kwezemacansini,* kumbe umuntu oyisihwaba kumbe okhonza izithombe kumbe othethisayo* kumbe oyisidakwa kumbe oyisigebenga, lingaqali ukudla lomuntu onjalo. 12  Kambe mina ngahlulela abantu bangaphandle yini? Kanti lina kalahluleli abaphakathi yini, 13  uNkulunkulu yena esahlulela abangaphandle? “Susani umuntu omubi phakathi kwenu.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “emoyeni.”
Kumbe, “umkhukhumezo omncane.”
Kumbe, “iyayikhukhumeza.”
Kumbe, “umkhukhumezo omdala.”
Kumbe, “esingelamkhukhumezo.”
Kumbe, “ukuzihlanganisa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Kumbe, “ukuzihlanganisa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Kumbe, “othukayo.”