1 KwabaseKhorinte 4:1-21

  • Abaphathi kufanele bathembeke (1-5)

  • Ukuzithoba kwezikhonzi ezingamaKhristu (6-13)

    • ‘Lingeqeli ngale kokubhaliweyo’ (6)

    • AmaKhristu ngabantu ababukiswayo enkundleni yemidlalo (9)

  • UPhawuli ulendaba labantwabakhe abangamakholwa (14-21)

4  Sifuna abantu basibone siyizinceku zikaKhristu* labaphathi bemfihlo kaNkulunkulu engcwele.  Ngakho kukhangelelwe ukuthi abaphathi bathembeke.  Kimi kakuqakathekanga ukuthi ngithonisiswa yini kumbe ngumthethwandaba wabantu. Lami nginje kangizithonisisi  ngoba ngicabanga ukuthi akulalutho olubi engilwenzileyo. Kodwa lokho akutsho ukuthi ngilungile; uJehova nguye ongihlolayo.  Ngakho-ke lingahluleli lutho isikhathi esifaneleyo singakafiki, kodwa melelani iNkosi ize ifike. Izaletha izinto zobumnyama eziyimfihlo ekukhanyeni njalo yenze ukuthi izinhloso zenhliziyo zaziwe. Ngemva kwalokho umuntu ngamunye uzakwemukela udumo lwakhe luvela kuNkulunkulu.  Bafowethu, izinto lezi ngizikhulume ngisebenzisa ibizo lami lelika-Apholo njengesibonelo ngisenzela lina ukuthi lifunde umthetho lo othi: “Lingeqeli ngale kwalokho okubhaliweyo,” ukuze lingazikhukhumezi, libone omunye umuntu engcono kulomunye.  Pho kuyini okwenza uzibone ungcono kulomunye umuntu? Kuyini olakho ongazange ukuphiwe? Manje nxa wakuphiwa, uzikhukhumezelani angathi kawuzange ukuphiwe?  Selisuthisekile yini? Selinothile yini? Seliqalisile yini ukuba ngamakhosi singekho? Ngiyafisa sibili ukuthi ngabe seliqalisile ukuba ngamakhosi ukuze lathi sibuse lani singamakhosi.  Phela kimi kukhanya angathi uNkulunkulu wenze thina abaphostoli saba ngabokucina enkundleni njengoba sigwetshelwe ukufa, ngoba sesibe ngababukiswayo enkundleni yemidlalo emhlabeni, lasezingilosini kanye lasebantwini. 10  Siyizithutha ngenxa kaKhristu, kodwa lina lihlakaniphile kuKhristu; sibuthakathaka kodwa lina liqinile; liyahlonitshwa kodwa thina siyadelelwa. 11  Kuze kube khathesi siqhubeka silamba, sisoma, sigqoka amanikiniki,* sitshaywa, singelandawo yokuhlala 12  njalo sisebenza gadalala ngezethu izandla. Nxa sithethiswa siyabusisa; nxa sihlukuluzwa siyaqinisela, sikubekezelele. 13  Nxa sinyundelwa siphendula simnene;* sesibe yizibi zomhlaba,* saba yimfucuza yazo zonke izinto kuze kube khathesi. 14  Izinto lezi angizibhalelanga ukuthi ngiliyangise, kodwa ukuthi ngilicebise njengabantwabami engibathandayo. 15  Lanxa lingaba labalifundisayo kuKhristu abangu-10 000, kalilabobaba abanengi ngoba kuKhristu uJesu sengibe nguyihlo ngenxa yezindaba ezinhle. 16  Ngakho ngiyalincenga ukuthi lingilingisele. 17  Yikho ngithuma uThimothi kini ngoba ungumntanami engimthandayo, othembekileyo eNkosini. Uzalikhumbuza indlela engizenza ngayo izinto* enkonzweni kaKhristu uJesu, njengoba nje ngifundisa yonke indawo emabandleni wonke. 18  Abanye bayazikhukhumeza, bebona angathi kangisoze ngifike kini. 19  Kodwa nxa uJehova ethanda ngizafika kini masinyane njalo ngizawazi amandla alabo abazikhukhumezayo, hatshi abakukhulumayo. 20  UMbuso kaNkulunkulu kawusindaba yokukhuluma, kodwa ngeyamandla. 21  Lina likhethani? Likhetha ukuthi ngifike kini ngomqwayi kumbe ngothando langomoya omnene?

Amabala angaphansi

Kumbe, “siyizisebenzi ezingaphansi kukaKhristu.”
NgesiGrikhi, “sinqunu.”
NgesiGrikhi, “siyancenga.”
Kumbe, “yingcekeza yomhlaba.”
NgesiGrikhi, “izindlela zami.”