1 KwabaseKhorinte 3:1-23

  • AbaseKhorinte basakhokhelwa yinyama (1-4)

  • UNkulunkulu uyakhulisa (5-9)

    • Sisebenza loNkulunkulu (9)

  • Yakha ngezinto ezingatshiyo (10-15)

  • Lilithempeli likaNkulunkulu (16, 17)

  • Ukuhlakanipha komhlaba kuyibuthutha kuNkulunkulu (18-23)

3  Yikho bafowethu kangikhulumanga lani angathi ngikhuluma labantu abakhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu, kodwa ngakhuluma lani njengabantu abakhokhelwa yinyama, abazinsane kuKhristu.  Ngalipha uchago hatshi ukudla okuqinileyo ngoba lalingakaqini kangako. Ngitsho lakhathesi lilokhu lingakaqini ngokweneleyo  ngoba lisakhokhelwa yinyama. Njengoba phakathi kwenu kulomhawu lokuxabana, kalikhokhelwa yinyama yini futhi kalihambi njengabantu balumhlaba na?  Nxa omunye esithi, “Mina ngingokaPhawuli,” omunye esithi, “Mina ngingoka-Apholo,” liyabe lingenzi njengabantu bomhlaba yini?  U-Apholo uyini? UPhawuli yena uyini? Bayizinceku ezenza umsebenzi esawuphiwa yiNkosi futhi ezalinceda ukuthi libe ngamakholwa.  Mina ngahlanyela, u-Apholo wathelela, uNkulunkulu yena waqhubeka ekhulisa.  Yikho ohlanyelayo lalowo othelelayo kabasilutho, kodwa okumele adunyiswe nguNkulunkulu okhulisayo.  Ohlanyelayo lalowo othelelayo bamunye,* kodwa umuntu ngamunye uzathola umvuzo ohambelana lomsebenzi awenzileyo.  Thina sisebenza loNkulunkulu. Lina liyinsimu kaNkulunkulu elinywayo, isakhiwo sikaNkulunkulu. 10  UNkulunkulu wangenzela umusa omkhulu, yikho ngabeka isisekelo njengomakhi oyingcitshi* kodwa omunye usesakha phezu kwaso. Lanxa kunjalo, umuntu ngamunye kaqhubeke enanzelela indlela akha ngayo phezu kwalesosisekelo. 11  Kakho ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esabekwayo, uJesu Khristu. 12  Umuntu angakhela kulesosisekelo ngegolide, ngesiliva, ngamatshe aligugu, ngezigodo, ngotshani obomileyo, loba ngamahlanga, 13  kodwa umsebenzi womuntu ngamunye uzavezwa ukuthi unjani sibili. Usuku lokulingwa luzawuveza egcekeni ngoba uzavezwa ngomlilo, futhi umlilo lo uzatshengisa ukuthi umsebenzi wokwakha owenziwe ngumuntu ngamunye unjani. 14  Nxa lokho umuntu akwakhele esisekelweni leso kungasala kukhona, uzathola umvuzo. 15  Nxa akwakhileyo kungatsha, uzalahlekelwa, kodwa yena uzasinda. Lanxa esindile, kuzaba angathi udlule phakathi komlilo. 16  Kalikwazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu lokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwenu? 17  Nxa umuntu angatshabalalisa ithempeli likaNkulunkulu, loNkulunkulu uzamtshabalalisa ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, njalo lina liyilelothempeli. 18  Lingaziyengi: Nxa ekhona phakathi kwenu ocabanga ukuthi uhlakaniphile kulo umumo wezinto,* kabe yisithutha ukuze ahlakaniphe. 19  Ukuhlakanipha komhlaba lo kuyibuthutha kuNkulunkulu ngoba kubhaliwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo.” 20  Kubhaliwe lokuthi: “UJehova uyakwazi ukuthi imicabango yabahlakaniphileyo kayincedi.” 21  Ngakho akumelanga kube lomuntu ozigqaja ngabantu ngoba zonke izinto ngezenu. 22  Kungelani lokuthi nguPhawuli kumbe ngu-Apholo kumbe nguKhefasi,* loba ngumhlaba loba yikuphila loba yikufa, kumbe yizinto ezikhona kumbe ngezizayo, zonke izinto ngezenu; 23  njalo lina lingabakaKhristu, uKhristu yena ngokaNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “balenhloso eyodwa.”
Kumbe, “njengomuntu ohlakaniphileyo okhokhelayo emsebenzini.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Obizwa langokuthi nguPhetro.