1 KwabaseKhorinte 2:1-16

  • Ukutshumayela kukaPhawuli eKhorinte (1-5)

  • Ukuba ngcono kokuhlakanipha kukaNkulunkulu (6-10)

  • Umuntu okhokhelwa ngumoya uqathaniswa lokhokhelwa yinyama (11-16)

2  Ngakho ngesikhathi ngifika kini bafowethu ngimemezela imfihlo engcwele kaNkulunkulu, kangifikanga ngobugabazi bokukhuluma langokuhlakanipha,  ngoba ngathi ngilani ngakhetha ukungazi lutho ngaphandle kukaJesu Khristu lokubulawa kwakhe esigodweni.  Ngafika kini ngibuthakathaka, ngisesaba njalo ngiqhuqha kakhulu.  Kangisebenzisanga amazwi ahugayo okuhlakanipha kwabantu ngesikhathi ngikhuluma futhi ngitshumayela, kodwa amazwi ami aba yikubonakaliswa komoya lamandla,  ukuze libe lokholo olusekelwe emandleni kaNkulunkulu hatshi ekuhlakanipheni kwabantu.  Kwabavuthiweyo* sikhuluma ngokuhlakanipha, hatshi ukuhlakanipha komumo lo wezinto* kumbe okwababusi bomumo lo wezinto abazadlula.  Sikhuluma ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okusemfihlweni engcwele, ukuhlakanipha okufihliweyo, lokho uNkulunkulu akumisa kudala ngaphambi kwezikhathi* ukuze thina sithole inkazimulo.  Lokhu yikho ukuhlakanipha bonke ababusi bomumo lo wezinto* abangazange bakwazi, ngoba ngabe babekwazi babengeke bayibulale* iNkosi elenkazimulo.  Kodwa kunjengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Ilihlo kalibonanga lendlebe kayizwanga njalo kakho osezicabangile enhliziyweni yakhe izinto uNkulunkulu azilungiselele abamthandayo.” 10  UNkulunkulu uziveze kithi lezozinto esebenzisa umoya wakhe ngoba umoya uhlolisisa zonke izinto, ngitsho lezinto ezijulileyo zikaNkulunkulu. 11  Ngubani okwazi okuphakathi komuntu ngaphandle komoya ophakathi kwakhe? Ngakho kakho okwazi izinto zikaNkulunkulu ngaphandle komoya kaNkulunkulu. 12  Sesamukele umoya ovela kuNkulunkulu hatshi umoya womhlaba, ukuze sizazi izinto esiziphiwe nguNkulunkulu ngomusa wakhe. 13  Kanti njalo izinto lezi sizikhuluma ngamazwi esiwafundiswe ngumoya ongcwele, hatshi ngamazwi esiwafundiswe yikuhlakanipha kwabantu, njengoba sichasisa izinto eziphathelane loNkulunkulu ngamazwi avela emoyeni ongcwele. 14  Kodwa umuntu okhokhelwa yinyama kazamukeli izinto zomoya kaNkulunkulu ngoba ziyibuthutha kuye, njalo ngeke azazi ngoba zihlolwa ngomoya kaNkulunkulu. 15  Loba kunjalo umuntu okhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu uhlola izinto zonke kodwa yena kahlolwa ngumuntu, 16  ngoba “ngubani oseyazi ingqondo kaJehova okokuthi usengameluleka?” Kodwa thina silayo ingqondo kaKhristu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Kwabalokholo oluqinileyo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “bayibulalele esigodweni.”