1 KwabaseKhorinte 16:1-24

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJerusalema (1-4)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (5-9)

  • Kuhlelwa ukuthi bavakatshelwe nguThimothi lo-Apholo (10-12)

  • Amazwi okukhuthaza lokubingelela (13-24)

16  Endabeni ephathelane leminikelo eya kwabangcwele, lingalandela imilayo engayipha amabandla aseGalathiya.  Ngelanga lokuqala leviki ngayinye, ngamunye wenu kufanele abeke eceleni lokho alakho kusiya ngokuthi uthola okunganani ukuze iminikelo ingacini isiqoqwa ngesikhathi ngifika.  Ngizathi ngifika lapho ngithume amadoda elibhale ezincwadini zenu ukuthi liyawathemba, ukuze ahambise isipho senu somusa eJerusalema.  Kodwa nxa kukhanya kungcono ukuthi lami ngiye khonale, ngizahamba lawo.  Loba kunjalo, ngizafika kini nxa sengidlule eMakhedoniya ­ngoba ngizadabula eMakhedoniya.  Mhlawumbe ngizahlala lani okwesikhatshana kumbe ubusika bonke, ukuze lingiphelekezele okomangwanyana sengisiya lapho engiyabe ngilubangise khona.  Engingakufuniyo yikulibona ngidlula nje khathesi ngoba ngilethemba lokuthi ngizakuba lani okwesikhathi esithile nxa uJehova evuma.  Kodwa ngizaqhubeka ngise-Efesu kuze kube nguMkhosi WePhentekhosti  ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu ongisa emisebenzini eminengi, kodwa banengi abangiphikisayo. 10  Nxa uThimothi engafika kini, libe leqiniso lokuthi kesabi lutho ngesikhathi elani ngoba wenza umsebenzi kaJehova njengami. 11  Yikho akungabi lomuntu omkhangelela phansi. Mphelekezeleni ahambe ngokuthula ukuze abuye kimi, ngoba ngimlindele labafowethu. 12  Mayelana lomfowethu u-Apholo, ngamqonqosela ukuthi abuye kini labazalwane. Ubengahlosanga ukuza kini khathesi, kodwa uzabuya nxa engaba lethuba. 13  Hlalani liphapheme futhi liqinile okholweni, liqhubeke lisenza njengamadoda,* libe lamandla. 14  Konke elikwenzayo kwenzeni ngothando. 15  Nanku engilikhuthaza khona bafowethu: Liyakwazi ukuthi abomuzi kaStefana bayizithelo zokuqala zase-Akhaya lokuthi bazinikela ukuthi bancedise abangcwele. 16  Ngicela liqhubeke lizehlisa ebantwini abanjalo lakubo bonke abancedisayo emsebenzini futhi abasebenza nzima. 17  Kodwa kuyangijabulisa ukuthi ngiloStefana loFothunathu lo-Akhayikhu ngoba bangincedise kakhulu njengoba lina lingekho lapha. 18  Bawuvuselele umoya wami lowenu. Yikho aqakathekiseni amadoda anjalo. 19  Amabandla ase-Asiya ayalibingelela. U-Akhwila loPriska kanye lebandla elibuthana emzini wabo labo bayalibingelela ngenhliziyo yonke eNkosini. 20  Bonke abafowethu bayalibingelela. Bingelelanani ngokuqabuzana okungcwele. 21  Mina Phawuli ngiyalibingelela, ngibhala ngesami isandla. 22  Nxa umuntu engayithandi iNkosi, kaqalekiswe. Woza Nkosi yethu! 23  Umusa omkhulu weNkosi uJesu kawube lani. 24  Ngiyalithanda lonke elimanyene loKhristu uJesu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “libe lesibindi.”