1 KwabaseKhorinte 13:1-13

  • Uthando​—indlela engcono kulazo zonke (1-13)

13  Nxa ngikhuluma ngezindimi zabantu lezezingilosi kodwa ngingelathando, ngiyinsimbi elomsindo loba ekhencezayo.  Nxa ngilesipho sokuphrofetha futhi ngizwisisa zonke imfihlo ezingcwele lalo lonke ulwazi, njalo ngilalo lonke ukholo olungasusa izintaba kodwa ngingelathando, kangisilutho.*  Nxa nginganikela ngempahla yami ukuze ngisuthise abanye, nginikele langomzimba wami ukuze ngizigqaje kodwa ngingelathando, kangitholi lutho ngitsho.  Uthando luyabekezela njalo lulomusa. Uthando kalulamhawu. Kaluzitshayi isifuba, kaluzikhukhumezi,  kaluziphathi ngendlela engafanelanga,* kaluzifuneli okwalo, kalucaphuki. Kalugcini izikhwili.  Kaluthokoziswa ngokungalunganga kodwa luthokoziswa liqiniso.  Lubekezelela zonke izinto, lukholwa zonke izinto, luthemba zonke izinto, luqinisela ezintweni zonke.  Uthando kalupheli. Kodwa nxa kulezipho zokuphrofetha, zizaqedwa; nxa kulezindimi,* zizaphela; nxa kulolwazi, luzaqedwa  ngoba ulwazi esilalo kaluphelelanga lesikuphrofethayo kakuphelelanga. 10  Kodwa nxa okupheleleyo kungafika, okungaphelelanga kuzaqedwa. 11  Ngisesengumntwana ngangikhuluma njengomntwana, ngicabanga njengomntwana, nginakana njengomntwana; kodwa khathesi njengoba sengingumuntu omdala, sengiyitshiyile imikhuba yobuntwana. 12  Khathesi kasiboni kuhle* ngesibuko sensimbi, kodwa ngemva kwalokho sizabona kuhle njengabantu ababonana ubuso ngobuso. Khathesi ulwazi engilalo kalwenelanga kodwa ngizakuba lolwazi oluqondileyo,* njengoba nje ngisaziwa kuhle. 13  Loba kunjalo kuzasala izinto lezi ezintathu: ukholo, lethemba, lothando; kodwa okukhulu kulakho konke luthando.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kangilancedo.”
Kumbe, “kalusisosiqholo.”
Lapha kutshiwo ukukhuluma ezinye izindimi ngendlela eyisimangaliso.
Kumbe, “sibona buvilibana.”
Kumbe, “olugcweleyo.”